ژورنال های منتخب علوم زراعی و باغبانی

اکوفیزیولوژی بذر
دانشگاه بیرجند درجه: غیر مصوب
باغ نظر
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
به زراعی نهال و بذر
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
به زراعی کشاورزی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
به نژادی نهال و بذر
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
به نژادی گیاهان زراعی و باغی
دانشگاه تهران درجه: غیر مصوب
بوم شناسی گیاهان زراعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه درجه: علمی-پژوهشی
تحقیقات بذر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان درجه: علمی-پژوهشی
تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
دانشگاه زابل درجه: غیر مصوب
تنش های محیطی در علوم زراعی
دانشگاه بیرجند درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تولید محصولات زراعی و باغی
دانشگاه صنعتی اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تولید گیاهان زراعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران درجه: علمی-پژوهشی
دانشور علوم زراعی
دانشگاه شاهد درجه: غیر مصوب
زراعت دیم ایران
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج درجه: علمی-پژوهشی
زراعت و فناوری زعفران
دانشگاه تربت حیدریه درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
زیست فناوری گیاهان زراعی
دانشگاه پیام نور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
علوم باغبانی ایران
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
علوم به زراعی
- درجه: غیر مصوب
علوم زراعی ایران
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
علوم و تحقیقات بذر ایران
دانشگاه گیلان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
علوم و فنون باغبانی ایران
انجمن علوم باغبانی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
علوم گیاهان زراعی ایران
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فیزیولوژی گیاهان زراعی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مجله تولید گیاهان روغنی
دانشگاه یاسوج درجه: غیر مصوب
مجله علوم کشاورزی ایران
دانشگاه تهران درجه: غیر مصوب
مهندسی زراعی
دانشگاه شهید چمران اهواز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
نشریه تحقیق در علوم کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خوراسگان درجه: غیر مصوب
پژوهش در میوه کاری
دانشگاه ارومیه درجه: غیر مصوب
پژوهش در گیاهان زارعی
دانشگاه ارومیه درجه: غیر مصوب
پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه گیاهان دانه روغنی ایران
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درجه: غیر مصوب
پژوهشهای بذر ایران
دانشگاه یاسوج درجه: غیر مصوب
کشاورزی (منتشر نمی شود)
دانشگاه تهران درجه: غیر مصوب
یافته های تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درجه: غیر مصوب
یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم