ژورنال های منتخب دندانپزشکی

تحقیق در علوم دندانپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی و فک و دهان
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دندانپزشکی تهران درجه: غیر مصوب
مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مجله دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مجله دندانپزشکی کودکان ایران
مجتبی وحید گلپایگانی درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مجله علمی انجمن جراحان دهان، فک و صورت
انجمن جراحان دهان،فک،صورت درجه: غیر مصوب