ژورنال های منتخب بوم شناسی

اکو فیزیولوژی گیاهی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
اکو هیدرولوژی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
اکوبیولوژی تالاب
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
اکوسیستم های طبیعی ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور درجه: علمی-پژوهشی
اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
اکوفیزیولوژی بذر
دانشگاه بیرجند درجه: غیر مصوب
بوم شناسی آبزیان
دانشگاه هرمزگان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
بوم شناسی جنگل های ایران
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
بوم شناسی کاربردی
دانشگاه صنعتی اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
بوم شناسی گیاهان زراعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه درجه: علمی-پژوهشی
تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی
دانشگاه گنبدکاووس درجه: غیر مصوب
خشکبوم
دانشگاه یزد درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران درجه: غیر مصوب
مهندسی اکوسیستم بیابان
دانشگاه کاشان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های بوم شناسی شهری(جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سابق)
دانشگاه پیام نور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
گیاه،خاک و اکوسیستم پایدار
دانشگاه ملایر درجه: غیر مصوب