ژورنال های منتخب علوم جنگلداری و چوب

بوم شناسی جنگل های ایران
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تحقیقات جنگلهای زاگرس
دانشگاه یاسوج درجه: غیر مصوب
تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
توسعه پایدار جنگل
دانشگاه گیلان درجه: غیر مصوب
جنگل ایران
انجمن جنگلبانی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جنگل و فرآورده های چوب
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
صنایع چوب و کاغذ ایران
انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش و توسعه جنگل
دانشگاه ارومیه درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم