ژورنال های منتخب فلسفه

اشارات
دانشگاه خوارزمی درجه: غیر مصوب
جستارهای فلسفه دین
انجمن فلسفه دین ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
حکمت و فلسفه
دانشگاه علامه طباطبائی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
دوفصلنامه کاوش های دینی با رویکرد فلسفه دین
دانشگاه مازندران درجه: غیر مصوب
صفیر خرد
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان درجه: غیر مصوب
غرب شناسی بنیادی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
فصلنامه علمی پژوهشی نقد و نظر (فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و الاهیات)
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) درجه: غیر مصوب
فصلنامه نقد کتاب فلسفه،کلام و عرفان
خانه کتاب درجه: غیر مصوب
فلسفه
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فلسفه دین
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فلسفه علم
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
منطق پژوهی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
نظریه فلسفه تربیت
دانشگاه فرهنگیان درجه: غیر مصوب
هستی و شناخت
دانشگاه مفید درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب
پژوهشنامه فلسفه دین
دانشگاه امام صادق (ع) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم