ژورنال های منتخب مرتع و آبخیزداری

آبخیزداری ایران
انجمن آبخیزداری ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تحقیقات مرتع و بیابان ایران
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مجله مرتعداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان درجه: غیر مصوب
مرتع
انجمن مرتعداری ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مرتع و آبخیزداری
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی و مدیریت آبخیز
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های آبخیزداری
وزارت جهاد کشاورزی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم