آثار توازن کاتیون-آنیون جیره غذایی روی توان تولیدی گاوهای شیرده

نویسندگان

  • علی مصطفوی تهرانی
  • علی نیکخواه
  • پرویز جامعی
چکیده مقاله:

به منظور مطالعه آثار چهار جیره غذایی کاملاً مخلوط با توازن متفاوت کاتیون-آنیون(DCAB) 10 ، 20 ، 30 و40 میلی اکی والان در 100گرم ماده خشک در سه دوره چهارهفتگی متوالی،در چهار بلوک روی ماده خشک مصرفی،تولید شیر،چربی،پروتئین،لاکتوز،موادجامدغیرچربی،کل مواد جامد شیر و PH خون و ادرار از دوازده رأس گاو هلشتاین در دوره اول شیردهی در طرح چرخشی متوازن استفاده گردید.ماده خشک مصرفی با افزایش DCAB بطور خطی افزایش (01/0>P)یافت. مقدار شیر تولیدی (خام،تصحیح شده برحسب 5/3 و4%درصد چربی)گاوهاییکه با جیره با توازن 30 میلی اکی والان تغذیه شده بودند از جیره های دیگر بالاتر(05/0>P) بود. میانگین چربی شیر گاوهای تغذیه شده با جیره 10 ، 20 ، 30 و40 DCAB بترتیب برابر10/3 ، 25/3 ، 05/3 و33/3 درصد و744/0 ، 754/0 ، 789/0 و771/0 کیلوگرم در روز بود.میانگین پروتئین برای جیره مصرفی 10 ، 20 ، 30 و40 DCAB بترتیب برابر 95/2 ، 99/2 ، 83/2 و96/2 درصد و713/0 ، 696/0 ، 733/0 و 689/0 کیلوگرم (05/0>P)در روز بود.میانگین درصدموادغیرچربی برای جیره ها به همان ترتیب معادل 69/8 ، 67/8 ، 52/8 و56/8 بود. PH خون (41/7-47/7)و ادرار گاوها (23/8-08/8) با بالا رفتن DCAB جیره ها افزایش یافت (01/0>P).نتایج این پژوهش نشان داد که توان تولیدی گاوها با توازن کاتیون-آنیون معادل 30 میلی اکی والان در جیره های غذایی بهبود یافته است .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر اختلاف کاتیون- آنیون جیره بر تعادل اسید- باز، هموستازی کلسیم و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین

این پژوهش بر روی 24 رأس گاو نزدیک زایش هلشتاین به صورت آزمایش فاکتوریل 2×2 در قالب طرح واحدهای خرد شده در واحد زمان جهت بررسی اثر سطوح متفاوت اختلاف کاتیون- آنیون جیره‏ای پیش و پس از زایمان بر هموستازی کلسیم، تعادل اسید- باز و عملکرد شیردهی بعدی انجام گرفت. فاکتور اول، اختلاف کاتیون- آنیون پیش از زایش بود که گاوها دو جیره 100+ و 100- میلی‌اکی‌والان در کیلوگرم ماده خشک را دریافت کردند. فاکتور دو...

متن کامل

اثرات تعادل کاتیون- آنیون جیره بر توان پرواری ‘ خصوصیات لاشه و استخوان گوساله های نر هلشتاین

به منظور بررسی اثر سطوح متفاوت تعادل کاتیونی – آنیون جیره (DCAB) بر توان تولید‘ قابلیت هضم جیره های غذایی‘ خصوصیات فیزیکی وشیمیایی لاشه و استخوان‘ تعداد 24 رأس گوساله نر هلشتاین با وزن اولیه 28/56 ±03/217 کیلوگرم و به مدت 150 روز تحت آزمایش قرار گرفتند. در این آزمایش از طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار جیره‘ 6 گروه (بلوک) وزنی (در داخل هر گروه 4 گوساله با وزن مشابه قرارداشت ‘ وهر گوساله به یک جی...

متن کامل

اثر اختلاف کاتیون- آنیون جیره بر تعادل اسید- باز، هموستازی کلسیم و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین

این پژوهش بر روی 24 رأس گاو نزدیک زایش هلشتاین به صورت آزمایش فاکتوریل 2×2 در قالب طرح واحدهای خرد شده در واحد زمان جهت بررسی اثر سطوح متفاوت اختلاف کاتیون- آنیون جیره‏ای پیش و پس از زایمان بر هموستازی کلسیم، تعادل اسید- باز و عملکرد شیردهی بعدی انجام گرفت. فاکتور اول، اختلاف کاتیون- آنیون پیش از زایش بود که گاوها دو جیره 100+ و 100- میلی اکی والان در کیلوگرم ماده خشک را دریافت کردند. فاکتور دو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 31  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2000-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023