آزادسازی رقم جدید: گردویی 89، رقم جدید فندق با عملکرد بالا

نویسندگان

  • داود جوادی
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رقم جدید بی‌خار و گل قرمز گلرنگ گل‌مهر با عملکرد بالا

رقم گل‌مهر حاصل تلاقی بین رقم‌های گلرنگ زراعیZarghan279 و I.L.111 در منطقه کرج است. این رقم به همراه 19 لاین و رقم به‌ منظور تعیین پایداری و سازگاری، در چهار منطقه کرج، اصفهان، زابل و داراب فارس در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار به مدت سه سال زراعی (89-1386) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل با استفاده از روش‌های مختلف ‌پایداری نشان داد که رقم جدید گل‌مهر دارای پایداری عمومی خیلی ...

متن کامل

معرفی رقم جدید برنج با عملکرد بالا و کیفیت مطلوب، کادوس

Rice is the principal agricaltural crop in most Asian contries,often accounting for more than half of total cropped area. In recent years,rice production in Iran has been increased from 2.4 million ton in 2000 to 3.1 million ton in 2003. This increase in rice production is highly attributed to the wide-scale adoption of improved rice cultivars. Kadous (IR64669-152-2-3) is a new high yielding ri...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 28  شماره 1

صفحات  129- 131

تاریخ انتشار 2012-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023