آزمون کارایی زیربخش‏های بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف

نویسندگان

  • سعید فلاح‌پور
  • عزت‌الله اصغری‌زاده
  • علیرضا فراهانی
چکیده مقاله:

اگر بازار در سطح ضعیف کارا باشد، با بررسی سری زمانی قیمت‏های گذشته نمی‏توان قیمت‏های آینده را پیش بینی کرد. هدف تحقیق حاضر، آزمون کارایی در سطح ضعیف برخی زیر بخش‏های بورس اوراق بهادار تهران (50 شرکت برتر بورس، 30 شرکت بزرگ و شرکت‏های اصل 44) است. در پژوهش حاضر، کارایی بازار در زیربخش‌های 50 شرکت بر‏تر بورس، 30 شرکت بزرگ و شرکت‏های اصل 44 عرضه شده، در سطح ضعیف، با استفاده از چهار مدل (آزمون خودهمبستگی، آزمون گردش، آزمون ریشة واحد دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون نسبت واریانس لو و مکینلی) مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد کارایی سطح ضعیف بازار در زیربخش‌های 50 شرکت برتر‏ بورس طی دوره 1389-1385، 30 شرکت بزرگ بورس از تاریخ تهیة شاخص (31/5/1389) تا انتهای سال 1389 و شرکت‏های اصل 44 عرضه شده در بورس از تاریخ عرضة اولین شرکت اصل 44 (25/11/1385) تا انتهای سال 89 با استفاده از هر چهار مدل مذکور، رد می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آزمون کارآیی اطلاعاتی سطح ضعیف بورس اوراق بهادار تهران

تلاش محققان در راستای بهبود روش های سرمایه گذاری، منجر به بسط نظریه هایی گردید که از مفروضات اصلی آن ها کارایی بازار می باشد. با این وجود به دلیل برخی نارسایی ها در این نظریه ها ، نظریه های جدیدی مطرح شده اند تا وجود بازده اضافی که در فرضیه کارایی بازارها شبهه ایجاد می کنند را توضیح دهند. در این مقاله عملکرد پرتفوی بهینه مدل تک عاملی شارپ به عنوان یکی از روش های انتخاب سبد سرمایه گذاری موسوم...

متن کامل

مروری بر آزمونهای کارایی بورس اوراق بهادار در سطح ضعیف

تاثیر بازار اوراق بهادار در توسعه اقتصادی یک کشور غیر قابل انکار است و وظیفه اصلی این بازار به حرکت انداختن موثر سرمایه ها و تخصیص بهینه منابع می باشد لذا در سالهای اخیر تحقیقات تجربی زیادی در رابطه با کارایی بازار سرمایه انجام شده است که از جمله آن میتوان از مدل بازی منصفانه ، ساب مارتینگل ، مدل گردش تصادفی ، همبستگی پیاپی ، مقایسه تابع توزیع بازده سهام باتوابع توزیع شناخته شده ، قاعده فیلتر ،...

متن کامل

آزمون کارایی در سطح ضعیف : شاخص شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله حاضر سطح ضعیف کارایی شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از سری زمانی بازده شاخص این شرکتها مورد بررسی قرار می دهد. این مطالعه روشهای مختلف آزمون گشت تصادفی: آزمون خودهمبستگی، آزمون گردش، آزمونهای ریشه واحد ( دیکی – فولر، فیلیپس و پرون، KPSS، دیکی – فولر با روند زدایی GLS ) ، آزمون نسبت واریانس را بکار گرفته و سپس با استفاده از مدل فرایند خود...

متن کامل

بررسی کارایی در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران (بررسی زیر بخش‌های بازار)

در طی نیم قرن اخیر مبحث کارایی بازار سرمایه موضوع بسیاری از مطالعات تجربی و نظری بوده است. از آنجا که به موازات رشد مدل‌های اقتصاد سنجی کارایی بازار سرمایه مورد آزمون قرار گرفته است، هدف تحقیق حاضر آن است که با به کارگیری مدل‌های پیشرفته‌تر اقتصاد سنجی بر روی کارایی در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران و زیربخش‌هایی از آن تمرکز کند. این زیربخش‌ها شامل شرکت‌های کوچک و بزرگ و صنایع مختلف می‌باش...

متن کامل

بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و نیمه قوی

تحقیق حاضر با استفاده از بازدهی بازار و بازدهی130 شرکت بورسی از 1384 تا 1388 به بررسی کارائی بورس اوراق بهادار تهران در دو سطح ضعیف و نیمه قوی می‌پردازد. از ترسیم پلات و آزمون همبستگی بازده‌های روزانه بازار برای بررسی کارائی ضعیف، و از روش حادثه‌سنجی با تمرکز بر اعلام اخبار تعدیل سود بیش از 40 درصد برای بررسی کارائی نیمه قوی استفاده شده است. پلات ترسیمی و آزمون همبستگی بازده‌های روزانه بازار، ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 17

صفحات  5- 22

تاریخ انتشار 2012-07-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023