آفتاب سوختگی تنه و سرشاخه درختان انار و راه های کنترل آن

نویسندگان

  • زهرا زکیئی
  • محمد اشکان
  • منصور شاکری
چکیده مقاله:

خشکیدگی تنه و سر شاخه ‘ مهمترین عامل خسارتزای درختان انار محسوب می گردد. در اثر تابش مستقیم آفتاب رو ی قسمتهای آفتابگیر تنه و سر شاخه های درختان انار ‘ پوست از بین رفته ‘ متورق شده و از چوب جدا می گردد. زردی کم برگی ‘ پژمردگی‘ریزش برگ و کوچ ک ماندن میوه از جمل ه علائم اولیه‘روی درختان مبتلامی باشد. زیان های شدید معمولاً با خسارت سوسک چوبخوار انار (chrysobothris parvipunctata) همراهو سبز خشکی یا زردخشکی درختان صدمه دیده را بدنبال دارد . اما ریشه ها سالم هستند و در همان سال و یا سالهای بعد پاجوش زیادی تولید می کنند . آلودگی سمت دار بوده و در اکثر موارد سمت آفتابگیر تنه وناحیه فوقانی سر شاخه ها آسیب می بینند. میزان خسارت هم در درختانی که مدتی در سایه دیوار ویا درختان دیگر قرار داشته و بعدا بنا به دلایلی ‘ از جمله قطع درختان مجاور‘ در معرض تابش مستقیم آفتاب قر ار می گیرند. بسیار شدید می باشد. معمولا اینگونه درختان در اثر شدت بیماری سبز خشک می شوند. میزان خسارت در درختان مسن و روی تنه های شیب دار نیز شدیدتر است. اقدامات انجام شده جهت جداسازی قارچهای بیمارگر از بافتهای آسیب دیده و خاک اطراف درختان آلوده به نتیجه نرسید و رابطه مستقیمی بین نماتودهای انگل گیاهی یا خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب وخاک باغات آلوده ‘ با میزان الودگی و شدت عارضه نیز به اثبات نرسید .هر چند نقش بعضی از آنها در تضعیف درخت انار غیرقابل انکار می باشد . اما اختلاف بین تیمارهایاعمال شده در آزمایشی که بمنظور تعیین نقش تابش مستقیم آفتاب در بروز عارضه و راه کنترل آن انجام گردیددر سطح احتمال 1درصد معنی دار شد . این آزمایش دو نتیجه مشخص در برداشت . نتیجه اول اینکه تابش مستقیمآفتاب عامل اولیه و اصلی عارضه خشکیدگی تنه و سرشاخه در درختان ا نار استان یزد می باشد و نتیجه دوماینکه رنگ آمیری تنه و سرشاخه ها بوسیله یک ماده سفید رنگ بی اثر ، مثل گل سفید (نوعی رس ) و آرد جو درفصل بهار و تابستان روشی مؤثر و مفید برای کنترل این عارضه می باشد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر کائولین فرآوری شده بر آفتاب سوختگی میوه‌های انار

عارضه آفتاب سوختگی و ترکیدگی میوه انار، یکی از عوامل مهم خسارتزای انار در ایران و سایر کشورهای تولید کننده آن  است. این عارضه موجب کاهش کمی و کیفی انار می‌گردد. در سال 1389، تأثیر ماده طبیعی کائولین فرآوری شده (سپیدان® WP) به صورت محلول پاشی، در دو منطقه ساوه و گرمسار بر روی ارقام ملس و گلوباریک، در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی بررسی شد. این محلول چهار مرتبه به فواصل 4 تا 5 هفته، در دو غ...

متن کامل

اثر کائولین فرآوری شده بر آفتاب سوختگی میوه های انار

عارضه آفتاب سوختگی و ترکیدگی میوه انار، یکی از عوامل مهم خسارتزای انار در ایران و سایر کشورهای تولید کننده آن  است. این عارضه موجب کاهش کمی و کیفی انار می گردد. در سال 1389، تأثیر ماده طبیعی کائولین فرآوری شده (سپیدان® wp) به صورت محلول پاشی، در دو منطقه ساوه و گرمسار بر روی ارقام ملس و گلوباریک، در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی بررسی شد. این محلول چهار مرتبه به فواصل 4 تا 5 هفته، در دو غ...

متن کامل

تأثیر پاکت گذاری بر برخی از ویژگی‌های کیفی و کاهش آفتاب سوختگی انار رقم رباب نیریز

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دو نوع پاکت کاغذی سفید تک‌لایه و سبز دولایه بر آفتاب‌سوختگی و کیفیت میوۀ انار رقم رباب نیریز انجام شد. پاکت‏ها 35 روز پس از تمام‌گل روی میوه‏ها قرار گرفتند. نتایج نشان داد که قرار‌دادن پاکت سفید سبب افزایش اندازه و وزن میوه و وزن دانه نسبت به تیمار شاهد شد. در مقابل قرار‌دادن پاکت سبز سبب کاهش اندازه و وزن میوه‏ها نسبت به تیمار شاهد شد. در‌حالی‌که تیمار پاکت سبز سب...

متن کامل

تأثیر پاکت گذاری بر برخی از ویژگی های کیفی و کاهش آفتاب سوختگی انار رقم رباب نیریز

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دو نوع پاکت کاغذی سفید تک لایه و سبز دولایه بر آفتاب سوختگی و کیفیت میوۀ انار رقم رباب نیریز انجام شد. پاکت‏ها 35 روز پس از تمام گل روی میوه‏ها قرار گرفتند. نتایج نشان داد که قرار دادن پاکت سفید سبب افزایش اندازه و وزن میوه و وزن دانه نسبت به تیمار شاهد شد. در مقابل قرار دادن پاکت سبز سبب کاهش اندازه و وزن میوه‏ها نسبت به تیمار شاهد شد. در حالی که تیمار پاکت سبز سب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 37  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023