آنالیز رشد دانه و تغییرات فنولوژی در ژنوتیپ های جو (.Hordeum vulgare L)

نویسندگان

  • افشین سلطانی عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه گرگان
  • سرالله گالشی عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه گرگان
  • مارال اعتصامی کارشناسی ارشد .دانشگاه علوم کشاورزی دانشگاه گرگان
چکیده مقاله:

به منظور تعیین تنوع ژنتیکی برای سرعت و دوام پر شدن دانه و روابط بین آنها و عملکرد، 10 ژنوتیپ جو به نامهای ایذه، بومی، صحرا، سیاه، ترکمن، 1- یکنواخت، 14G، 5G، 11G و 15G که توسط مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان معرفی شده اند، در طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار در سال زراعی 84-85 مورد بررسی قرار گرفتند. ژنوتیپ ها از نظر سرعت و طول دوره پر شدن دانه تنوع نشان داده و با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند. بیشترین سرعت پر شدن دانه در ترکمن و کمترین مربوط به 1- یکنواخت است. میانگین سرعت پر شدن دانه در ژنوتیپ ها مورد مطالعه 1.59 میلی گرم در روز می باشد. بیشترین طول دوره پرشدن دانه در 14G و کمترین در رقم ترکمن و میانگین آن در ژنوتیپ های مورد مطالعه 29.8 روز بود. همبستگی مثبت بین عملکرد دانه با سرعت و طول دوره پر شدن دانه نشان می دهد که این صفت از ژنوتیپ های کم محصول به طرف پر محصول ها افزایش داشته است. بین سرعت و طول دوره پر شدن دانه ارتباط منفی و غیر معنی دار وجود دارد. 14G عملکرد بیشتری نسبت به سایر ژنوتیپ ها نشان داد و با دریافت GDD کمتر به رسیدگی فیزیولوژیک دست یافت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر ژنوتیپ بر آندروژنز گیاه جو (hordeum vulgare l.)

تولید آزمایشگاهی گیاهان هاپلوئید و هاپلوئید مضاعف، روشی است که جهت تسریع برنامه های اصلاحی به صورت عملی بکار گرفته می شود. روش های معمول تولید گیاهان هاپلویید در جو شامل کشت بساک، کشت میکروسپور و حذف کروموزوم می باشد. در این مطالعه به منظور تولید گیاهان هاپلویید جو از روش کشت بساک استفاده شد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر ژنوتیپ بر روی نرزایی جو در شرایط آزمایشگاهی می باشد. بدین منظور پاسخ به کش...

15 صفحه اول

بررسی اثر تراکم بوته بر روند رشد دانه ژنوتیپ‌های جو (Hordeum Vulgare L.) در شرایط دیم

به منظور بررسی اثرات تراکم بذر بر روند رشد دانه ژنوتیپ‌های جو، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با استفاده از سه ژنوتیپ جو (ایذه، دو پر محلی و wi2291) و پنج تراکم بذر (100 ، 200 ، 300 ، 400 و 500 دانه در متر مربع) در سال زراعی 86- 1385 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خرم‌آباد اجرا گردید. برای برآورد مؤلفه‌های رشد دانه، پس از گرده‌افشانی طی هشت مرحله نمونه‌برداری با فوا...

متن کامل

بررسی کاریوتیپی برخی از ژنوتیپ های جو بدون پوشینه(Hordeum vulgare L.)

در این مطالعه، برای بررسی کاریوتیپ تعداد بیست ژنوتیپ جو بدون پوشینه از تکنیک اسکواش و رنگ آمیزی با استو کارمن 2% استفاده شد . پارامترهای کروموزومی از جمله طول بازوی بل ند، طول بازوی کوتاه طول کروموزوم، نسبت بازوها، نسبت طول بازوی کوتاه به بلند، درصد شکل کروموزوم، درصد شکل کلی کاریوتیپ، طول کل کروماتین و تعداد ماهواره ها برای هر ژنوتیپ مورد مطالعه قرار گرفتند . برای بررسی تنوع پارامترهای سیتوژنت...

متن کامل

بررسی اثر تراکم بوته بر روند رشد دانه ژنوتیپ های جو (hordeum vulgare l.) در شرایط دیم

به منظور بررسی اثرات تراکم بذر بر روند رشد دانه ژنوتیپ های جو، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با استفاده از سه ژنوتیپ جو (ایذه، دو پر محلی و wi2291) و پنج تراکم بذر (100 ، 200 ، 300 ، 400 و 500 دانه در متر مربع) در سال زراعی 86- 1385 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خرم آباد اجرا گردید. برای برآورد مؤلفه های رشد دانه، پس از گرده افشانی طی هشت مرحله نمونه برداری با فواص...

متن کامل

شناسایی ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare L.) متحمل به خشکی با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش

تنش خشکی انتهای فصل از مهم‌ترین عوامل محدودکننده تولید محصولات کشاورزی است. به‌منظور شناسایی ارقام متحمل به خشکی جو از بین 79 رقم خارجی و یک رقم شاهد ایرانی و نیز تعیین ارتباط بین اجزای عملکرد با شاخص‌های تحمل به تنش، آزمایشی تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش آبی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد. از بین شاخص‌های مختلف تحمل به خشکی،MP، HMP، GMPو  STIبیشترین همبستگی مثبت و معنی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 1

صفحات  8- 15

تاریخ انتشار 2009-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023