آینده‌پژوهی وضعیت آموزش عالی زنان در منطقه خاورمیانه

نویسندگان

  • ام¬البنی پولاب دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران علوم وتحقیقات
  • زهرا پیشگاهی¬فرد دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
چکیده

ارزیابی وضعیت زنان در جوامع مختلف نیازمند محاسبه شاخص‌های متفاوت در زمینه‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که محاسبه این عوامل و مقایسه آن در مورد مشابه با مردان نشانگر سطح پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها و تعیین جایگاه آن‌ها نسبت به سایر کشورها در سطوح جهانی و منطقه‌ای است. با مشخص شدن جایگاه کشورها، آن‌ها می‌توانند برای رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی‌شده در راستای توسعه انسانی، رفاه و منزلت در خور توجه زنان در مقایسه با کشورهای پیرامونی خود تدابیر لازم را بیندیشند. اگر چه سنجش وضعیت زنان در منطقه به پارامترهای مختلفی بستگی دارد اما با توجه به این‌که امروزه توسعه‌یافتگی از عوامل قدرت ملی کشورهاست و قدرت ملی از مسائل مهم جغرافیای سیاسی است، مقاله حاضر تلاش دارد که با ارائه روش و مدل، گامی در راستای این سنجش بردارد. در این تحقیق از نرم‌افزار SPSS که بیشتر برای ارزیابی، سنجش و تحلیل آمارهای اجتماعی به کار می‌رود استفاده شده و با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای سعی شده جایگاه فعلی کشورها را نسبت به‌هم سنجیده و سپس از طریق تکنیک‌های تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی جایگاه آنان را در سال 1404 پیش‌بینی نماید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آینده پژوهی وضعیت آموزش عالی زنان در منطقه خاورمیانه

ارزیابی وضعیت زنان در جوامع مختلف نیازمند محاسبه شاخص های متفاوت در زمینه های علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که محاسبه این عوامل و مقایسه آن در مورد مشابه با مردان نشانگر سطح پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها و تعیین جایگاه آن ها نسبت به سایر کشورها در سطوح جهانی و منطقه ای است. با مشخص شدن جایگاه کشورها، آن ها می توانند برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده در راستای توسعه انسانی، رفاه و منزلت د...

متن کامل

آینده پژوهیِ وضعیت اشتغال زنان در منطقه خاورمیانه با تأکید بر جایگاه ایران

یکی از مهمترین معیارها برای سنجش درجه ی توسعه یافتگیِ یک کشور میزان اهمیت و اعتباری است که زنان جامعه در زمینه های مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارا هستند. اشتغال زنان به عنوان یکی از مؤلفه های توسعه اقتصادی همواره ارزیابی و سنجش می شود و قالبی از برنامه ریزی های دورنگرانه کشورها است. رقابت میان کشورهای خاورمیانه در زمینه های مختلف، توسعه اشتغال زنان را هدف می گیرد و جمهوری اسلامی ایرا...

متن کامل

بررسی وضعیت آموزش هنرهای سنتی در سطح آموزش عالی کشور

با توجه به ویژگی‌ها و ارزش‌های ظاهری و باطنی هنرهای سنتی ایران و ضرورت احیاء، تقویت و هدایت آنها، چند سالی است که برنامه‌هایی برای آموزش و تربیت نیروهای متخصص در این زمینه در سطح آموزش عالی کشور اجرایی شده است؛ اما با مطالعه عوامل فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار بر رویه آموزش این هنرها در جوامع سنتی گذشته و مقایسه آن با شیوه‌های امروزی آمـوزش در سطح دانشگاه‌ها؛ تناقضات و ناهماهنگی‌هایی آشکار می‌گردد...

متن کامل

تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی در آموزش عالی ایران

هدف این مقاله تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی درآموزش عالی ایران است. سوال‌های تحقیق با در نظرگرفتن الگوهای برنامه‌ی درسی آموزش‌های کارآفرینی (هدف‌ها، محتوا، راهبردها و روش‌ها) تدوین و بررسی شده است. در این تحقیق از طرح پیمایشی استفاده شده و جامعه‌ی آماری این پژوهش را کارآفرینان و مدیران کارآفرین، متخصصان برنامه‌ی درسی و مدیریت آموزشی تشکیل می‌دهند. نمونه‌ی آماری پژوهش بخشی از جمعیت کارآفرینان، مدی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2008-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022