ابداع روش طبقه بندی اقلیمی جدید بر مبنای هیدرومتئورولوژی

ثبت نشده
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طبقه بندی اقلیمی استان مازندران بر اساس روش لیتین اسکی

روش‌های طبقه‌بندی اقلیمی سنتی بسیار متنوعند. این روش‌ها با وجود داشتن اهمیت از لحاظ تاریخی و از جنبه مقایسه‌ای، دارای نقاط ضعف می‌باشند، که از کارایی جامع و بهتر این سیستم‌ها می</strong...

متن کامل

طبقه بندی اقلیمی شرق دریای خزر دشت گرگان

در این پژوهش نخست سعی شده است براساس آمارهای موجود برای ایستگاه­ های مورد مطالعه پایه مشترک آماری تشکیل شود. سپس با استفاده از میانگین 21 ساله داده ­های هواشناسی (1364- 1343 ه.ش) و از طریق ضرایب و فرمول­ های مختلف طبقه­ بندی اقلیمی، اقلیم دشت گرگان طبقه­ بندی گردد.

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 2

صفحات  97- 108

تاریخ انتشار 2014-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023