اثرات اتفن بر نیروی جدا نمودن میوه ومیزان کلروفیل درمیوه لیموی آب

نویسندگان

  • مجید راحمی
  • محمد حسین نامجویان
چکیده مقاله:

اترل (اتفن یا 2- کلوفسفونیک اسید) میوه های لیمو را از دم سست نمود. نیروی جدا نمودن میوه از دم تا 9/0 کیلوگرم کاهش یافت . غلظت 600 قسمت در میلیون اتفن 6 تا 9 روز بعد از تیمار بدون ریزش برگها و صدمه به میوه باعث کاهش نیروی جدانمودن میوه از دم گردید. مقدار کلروفیل در پوست لیمو 6 تا 9 روز بعد از تیمار با اتفن به سرعت کاهش یافت .بطورکلی اتفن اثرمعنی داری برروی ویتامین ث و اسیدیته کل آب لیمو نداشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرات محلول پاشی متانول بر محتوای آب نسبی، محتوای کلروفیل و فلورسانس کلروفیل برگ چغندرقند در شرایط تنش کمبود آب

به منظور بررسی اثر محلول پاشی متانول بر محتوای آب نسبی، محتوای کلروفیل و فلورسانس کلروفیل برگ چغندر قند در شرایط تنش کمبود آب آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در اردیبهشت سال 1387 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واقع در ماهدشت کرج به اجرا در آمد. عامل محلول پاشی متانول با 6 سطح، شاهد (بدون محلول پاشی) و 7 و 14 و 21 و 28 و 35 درصد...

متن کامل

اثر اتفن بر سهولت برداشت محصول بادام و کارایی آن در تأخیر گل دهی

این پژوهش روی درختان بادام شش ساله رقم شاهرود شماره 18 در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی طی سال های 83-1381 انجام شد. در سال 1381 اتفن با غلظت‌های صفر تا 600 میلی‌گرم در لیتر و در سال 1382 با غلظت‌های صفر تا 900 میلی‌گرم در لیتر به ترتیب 15 و 20 روز قبل از زمان برداشت، در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار روی درختان انتخابی محلول پاشی شد. علاوه بر آن در طی هر یک از سال‌های 1382 و 1383 تیمار...

متن کامل

اثربخشی آب، شیر و آب لیموی طبیعی درترشح کبدی-صفراوی رادیوداروی99mTc-MIBI دراسکن پرفیوژن قلب

سابقه و هدف: پیدایش پرتوزایی خارج قلبی در کبد، مجاری صفراوی و روده‌ها از دشواری‌های تصویربرداری اسکن پرفیوژن میوکارد در تشخیص بیماری‌های عروق کرونر قلب به‌شمار می‌آید. هدف از این مطالعه، مقایسه میزان اثربخشی آب، شیر و آب لیموی طبیعی بر روی ترشح کبدی و پیرو آن کاهش پرتوزایی مزاحم زیرقلبی رادیوداروی 99mTc- sestamibiدر این نوع از اسکن‌ها می‌باشد. مواد و روشها: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 10...

متن کامل

بررسی اثرات بنزیل آونین، اتفن، کلرید سدیم و اسید استیک بر زودرسی قبل از برداشت میوه خرمای کبکاب

به منظور زودرس کردن و جلوگیری از خسارت بارانهای موسمی آخر تابستان، که مصادف با زمان رسیدن خرمای کبکاب در منطقه خشت و کنار تخته در استان بوشهر می باشد، پژوهشی به شرح ذیل روی خرمای کبکاب انجام شد. در این پژوهش اثرات بنزیل آدنین، اتفن، کلرید سدیم و اسید استیک بر زودرسی خرمای کبکاب بررسی شد. این پژوهش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد و برای این منظور 28 اصله نخل و ...

15 صفحه اول

اثر کاربرد اتفن روی برداشت و صفات کیفی میوه آلبالو (رقم اردی جوبیلیوم)

برداشت میوه‌های آلبالو کاری مشکل و پرهزینه می‌باشد که توسط ماشین و یا به‌صورت دستی (2- کلرو اتیل فسفونیک اسید) در غلظت­های مختلف استفاده شد و اثر آن برروی کیفیت میوه نیز بررسی شد. در این پژوهش، اثر کاربرد اتفن ایرانی با چگالی 18/1 گرم بر سانتی‌مترمکعب و اتفن انگلیسی با چگالی 45/1 گرم بر سانتی‌مترمربع در غلظت‌های مختلف (0، 150، 225 و 300 قسمت در میلیون) به‌صورت آزمایش فاکتوریل 4×2 در قالب طرح ک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1997-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023