اثرات استفاده از پروبیوتیک پروتکسین وآنتی بادی آکوآبلند بر بافت روده جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

  • امیر فتاح گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
  • نغمه جباری پروبیوتیک پروتکسین، آنتی بادی آکوآبلند، بافت روده، جوجه گوشتی
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرات استفاده از پروبیوتیک پروتکسین وآنتی بادی آکوآبلند بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

این مطالعه به منظور بررسی اثرات پروبیوتیک پروتکسین و آنتی­بادی آکوآبلند بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه­های گوشتی انجام شد. در این آزمایش تعداد 320 قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزه از سویه راس 308 با 5 تیمار و 4 تکرار در قالب طرح کامل تصادفی در واحدهای آزمایشی (قفس) توزیع شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: شاهد (c)، پروتکسین (p1)، پروتکسین (p2) با دو برابر مقدار توصیه شده، آکوابلند (a1) و آکوابلند (a2) با دو...

متن کامل

تاثیر افزودن آویشن شیرازی ( )Zataria multifloraدر جیره بر ویژگیهای بافت شناسی مخاط روده باریک جوجههای گوشتی

ترکیبات جیره غذایی از عوامل موثر در تغییرات مورفولوژی روده میباشند که با ایجاد این تغییرات، سبب تغییر در هضم و جذب مواد مغذی میشوند. دراین پژوهش هیستومورفومتری روده باریک در جوجههای گوشتی در ارتباط با مصرف آویشن شیرازی ( )ZatariaMultiforaمورد مطالعه قرار گرفته و باتغذیه معمولی مقایسه شد. بدین منظور تعداد 50قطعه جوجه گوشتی یک روزه را با استفاده از طرح ک ً املا تصادفی به 5گروه 10تایی تغذیه با نسبت...

متن کامل

تاثیر پروبیوتیک پروتکسین و اسید فرمیک بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

در این تحقیق تاثیر پروتکسین و اسید فرمیک بر عملکرد 200 قطعه جوجه یکروزه گوشتی سویه کاب500 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، 5 تکرار و 10 جوجه در هر واحد آزمایشی بررسی شد. جوجه‌های گروه اول به عنوان شاهد از جیره پایه استفاده نمودند. جوجه‌های گروه دوم، سوم و چهارم به ترتیب از جیره حاوی  gr/kg1/0 پروتکسین، 8/0 درصد اسید فرمیک و  gr/kg1/0 پروتکسین به همراه 8/0درصد اسید فرمیک در دان استفاده کردند...

متن کامل

مقایسه اثر اسانس میخک، آنتی‌بیوتیک ویرجینامایسین و پروبیوتیک پروتکسین بر عملکرد، فراسنجه‏های خونی، جمعیت میکروبی و بافت شناسی روده کوچک جوجه‏های گوشتی

این پژوهش با هدف بررسی اثر آنتی‏بیوتیک ویرجینامایسین، اسانس میخک و پروبیوتیک پروتکسین بر عملکرد، فراسنجه‏های خونی، جمعیت میکروبی و بافت شناسی روده کوچک جوجه‏های گوشتی انجام شد. برای این منظور240 قطعه جوجه‌ نر گوشتی سویه راس 308 در 40 واحد آزمایش با 6 تیمار و 4 تکرار 10 قطعه-ای در قالب طرح کاملا تصادفی توزیع شدند. تیمارها شامل: جیره پایه (شاهد)، دو گروه آزمایشی تغذیه شده با جیره شاهد و افزودن 02...

متن کامل

تاثیر افزودن آویشن شیرازی ( )zataria multifloraدر جیره بر ویژگیهای بافت شناسی مخاط روده باریک جوجههای گوشتی

ترکیبات جیره غذایی از عوامل موثر در تغییرات مورفولوژی روده میباشند که با ایجاد این تغییرات، سبب تغییر در هضم و جذب مواد مغذی میشوند. دراین پژوهش هیستومورفومتری روده باریک در جوجههای گوشتی در ارتباط با مصرف آویشن شیرازی ( )zatariamultiforaمورد مطالعه قرار گرفته و باتغذیه معمولی مقایسه شد. بدین منظور تعداد 50قطعه جوجه گوشتی یک روزه را با استفاده از طرح ک ً املا تصادفی به 5گروه 10تایی تغذیه با نسبت...

متن کامل

اثرات هیومات سدیم و پروبیوتیک بر عملکرد، خصوصیات لاشه، ایمنی و مورفولوژی روده در جوجه‌های گوشتی

زمینۀ مطالعه: برای حذف آنتی­بیوتیک­ها از صنعت پرورش طیور، یافتن جایگزین­هایی مناسب برای بهبود صفات تولیدی و سلامتی پرنده امری ضروری است. در این میان، ترکیبات و مواد افزودنی با منشاء طبیعی یکی از بهترین گزینه­ها در این رابطه محسوب می­شوند. هدف: بررسی تأثیر کاربرد هیومات سدیم و پروبیوتیک و برهمکنش آن­ها در تغذیه جوجه­های گوشتی روی شاخص­های عملکردی، خصوصیات لاشه، فراسنجه­های مورفولوژیکی روده...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 94  شماره 3

صفحات  37- 47

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023