اثرات استفاده از پودر آب پنیر بر عملکرد جوجه های گوشتی

نویسندگان

  • احمد زارع شحنه
  • عبدالحسین سمیع
  • مرتضی مهری
چکیده مقاله:

این آزمایش به منظور تعیین اثر پودر آب پنیر بر اضافه وزن، مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی، صفات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی انجام شد . ??? قطعه جوجه گ وشتی یکروزه از نژاد راس ( نر و ماده) بطور تصادفی به سه گروه تغذیه ای تقسیم و به مدت ?? روز جیره شاهد ، شاهد بعلاوه ? درصد آب پنیر و شاهد بعلاوه ? درصد پودر آب پنیر دریافت کردند . اضافه وزن بدن در دوره رشد بطور معنی داری تحت تاثیر جیره حاوی 4% پودر آب پنیر قرار گرفت و جوجه های تغذیه شده با این جیره بطور معنی داری اضافه وزن بیشتری نسبت به گروه شاهد پیدا کردند ( 05/0 < P) اما در افزایش وزن کل دوره، اختلاف معنی داری بین تیمارهای سه گانه وجود نداشت . ضریب تبدیل غذایی در گروهی که جیره با 4% پودر آب پنیر مصرف کرده بودند، بطور معنی داری ( 05/0 < P) ، در کل دوره پایین تر از تیمارهای دیگر بود . در مورد فراسنجه های خون و صفات لاشه هیچگونه اختلاف معنی داری بین تیمارهای سه گانه وجود نداشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر باکتوسل و پودر آب پنیر بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

This experiment was conducted in a completely randomized design with five treatments and four replications. There were 15 chicks in each replication during the first 30 days and 10 chicks from day 30 to the end of experiment. Diets were control (without probiotic and dry whey) and levels 500 and 750 gm/ton probiotic, and each level contained two diets with and without %2 dry whey. Daily weight ...

متن کامل

بررسی اثر باکتوسل و پودر آب پنیر بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

This experiment was conducted in a completely randomized design with five treatments and four replications. There were 15 chicks in each replication during the first 30 days and 10 chicks from day 30 to the end of experiment. Diets were control (without probiotic and dry whey) and levels 500 and 750 gm/ton probiotic, and each level contained two diets with and without %2 dry whey. Daily weight ...

متن کامل

استفاده از آب پنیر از طریق آب آشامیدنی بر عملکرد جوجه های گوشتی

این آزمایش به منظور بررسی اثر مصرف آب پنیر از طریق آب آشامیدنی بر عملکرد جوجه های گوشتی انجام گرفت. در قالب طرح کاملاً تصادفی آب پنیر در شش سطح (صفر، 10، 20، 40، 80 و 100 درصد) آب آشامیدنی به مدت 47 روز به کار برده شد. شمار 720 قطعه جوجه گوشتی یک روزه راس به 24 گروه 30 جوجه ای تقسیم شدند و هر یک از شش تیمار آزمایشی از سن هفت تا 54 روزگی به چهار گروه از جوجه ها داده شد. آب پنیر روزانه از یک کارخا...

متن کامل

اثر شکل فیزیکی خوراک و پودر آب پنیر برعملکرد و تغییرهای مورفولوژیکی ژژنوم جوجه های گوشتی

    این پژوهش به منظور بررسی آثار ناشی از شکل فیزیکی خوراک (پلت و آردی) و سطوح مختلف پودر آب پنیر (صفر، چهار و هشت درصد) بر تغییرهای بافت‌شناسی ژژنوم انجام گرفت.  در این پژوهش از تعداد 240 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه راس 308، در شش تیمار آزمایشی و چهار تکرار (10 قطعه در هر تکرار) در قالب طرح کاملاً تصادفی با روش فاکتوریل 3×2 استفاده شد.  از طرفی، افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل در پایان دوره‌ه...

متن کامل

بررسی اثر باکتوسل و پودر آب پنیر بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

به منظور بررسی اثر پودر آب پنیر و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس- باکتوسل بر عملکرد جوجه های گوشتی آزمایشی با 300 قطعه جوجه گوشتی نژاد راس در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار، چهار تکرار و تعداد 15 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. در روز 30 ام جهت یکسان نمودن تعداد مرغ وخروس ها در هر قفس تعداد جوجه ها به 10 قطعه در هر تکرار تقلیل یافت. جیره ها شامل جیره شاهد (فاقد پروبیوتیک و پودر آب پنیر) و سطوح 5...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 35  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023