اثرات بکارگیری شبه هورمون جوانی آدمیرال بر متابولیسم پروتئین در پروانه‌ی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae

نویسندگان

  • رضا صورتی
  • علیرضا بیژن‌نیا
  • کیوان اعتباری
چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی اثرات شبه هورمون جوانی آدمیرال، بر متابولیسم پروتئین در لاروهای سن پنجم کرم ابریشم آزمایشی با 6 تیمار با طرح کرت‌های کاملا تصادفی اجرا گردید. برگ‌های توت آغشته به غلظت‌های 0، 1، 10، 75 ، 150 و 500 پی‌پی‌ام از سم، در اولین روز پس از چهارمین پوست‌اندازی به لاروهای کرم ابریشم خورانده شد. برخی از ترکیبات بیوشیمیایی مرتبط با متابولیسم نظیر پروتئین تام، اوره، اسید اوریک، آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینو ترانسفراز در همولنف لاروها مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. به غیر از اوره که اختلاف قابل ملاحظه‌ای را در بیشتر غلظت‌ها نشان نداد، مقدار کلیه‌ی ترکیبات بیوشیمیایی اندازه‌گیری شده کاهش معنی‌داری را در مقایسه با شاهد نشان دادند. بنابراین غلظت‌های مزبور علاوه اینکه مانع ورود لارو به مرحله شفیرگی می‌شود اثرات برگشت‌ناپذیری را بر متابولیسم پروتئین‌ها وارد می‌کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرات بکارگیری شبه هورمون جوانی آدمیرال بر متابولیسم پروتئین در پروانه ی کرم ابریشم، (bombyx mori (lep.: bombycidae

به منظور ارزیابی اثرات شبه هورمون جوانی آدمیرال، بر متابولیسم پروتئین در لاروهای سن پنجم کرم ابریشم آزمایشی با 6 تیمار با طرح کرت های کاملا تصادفی اجرا گردید. برگ های توت آغشته به غلظت های 0، 1، 10، 75 ، 150 و 500 پی پی ام از سم، در اولین روز پس از چهارمین پوست اندازی به لاروهای کرم ابریشم خورانده شد. برخی از ترکیبات بیوشیمیایی مرتبط با متابولیسم نظیر پروتئین تام، اوره، اسید اوریک، آلانین آمینو...

متن کامل

کشت سلول‌های بافت جنینی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae، در شرایط آزمایشگاهی

از آنجاکه استفاده از رده‌های سلولی ناشی از حشرات برای تولید آفت‌کش‌های زیستی و پروتئین‌های نوترکیب رشد فزاینده‌ای دارد و تولید رده‌های سلولی جدید به هرچه غنی‌تر کردن این فن‌آوری کمک می‌کند، از بافت جنینی کرم ابریشم، Bombyx mori L.، تعدادی کشت اولیه به چهار روش متفاوت مکانیکی و آنزیمی در شرایط in vitro تهیه شد. این کشت‌ها در محیط TC-100 غنی شده با دو غلظت 10 و 20% سرم جنین گاوی (FBS) در دمای ºC ...

متن کامل

کشت سلول های بافت جنینی کرم ابریشم، (bombyx mori (lep.: bombycidae، در شرایط آزمایشگاهی

از آنجاکه استفاده از رده های سلولی ناشی از حشرات برای تولید آفت کش های زیستی و پروتئین های نوترکیب رشد فزاینده ای دارد و تولید رده های سلولی جدید به هرچه غنی تر کردن این فن آوری کمک می کند، از بافت جنینی کرم ابریشم، bombyx mori l.، تعدادی کشت اولیه به چهار روش متفاوت مکانیکی و آنزیمی در شرایط in vitro تهیه شد. این کشت ها در محیط tc-100 غنی شده با دو غلظت 10 و 20% سرم جنین گاوی (fbs) در دمای ºc ...

متن کامل

مقایسه‌ی استراتژی‌های مختلف انتخاب چند صفتی در پیشرفت ژنتیکی صفات اقتصادی شش لاین تجاری ایرانی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae

در این تحقیق پس از برآورد پارامترهای ژنتیکی و ضرایب اقتصادی مهم در شش لاین تجاری ایرانی کرم ابریشم (110، 107، 101433، Xinhong1، Koming1 و Y)، شاخص‌های انتخاب برای این صفات در هر یک از واریته‌ها تشکیل شد. بدین منظور، در طی شش دوره پرورش، صفات وزن پیله، وزن قشر پیله و درصد قشر پیله رکوردگیری شد. برآورد ضرایب وراثت‌پذیری و همبستگی ژنتیکی بین صفات، به روش حداکثر درست‌نمایی محدودشده صورت گرفت. وراثت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 25  شماره 1

صفحات  43- 56

تاریخ انتشار 2005-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023