اثرات جهش ژن «rc» بر خصوصیات سیمن، بافت اسپرماتوژنیک ومیزان تستوسترون خون در خروس‌های نابینا

نویسندگان

  • جواد آرشامی
  • حسین اسماعیل زاده
  • کیم چنگ
چکیده

تعداد 14 قطعه خروس بینا و14 قطعه خروس نابینا (r-c/r-c) نژاد Rhode Island Red (RIR) در این مطالعه استفاده شد تا اثرات جهش ژن rc در گروه نابینا بر خصوصیات سیمن، میزان تستوسترون خون و بافت اسپرماتوژنیک مورد ارزیابی قرار گیرد. خروس‌ها بطور تصادفی از هر گله بینا و نابینا در سن 12 هفتگی و در شرایط یکسان انتخاب شده و در 2 قفس بطور مجزا غذای معمول و نور کافی D) 8L: 16) دریافت نمودند. سیمن در هفته‌های 12 تا 18 دوبار در هفته جمع‌آوری گردید و سپس حجم(SV)، غلظت(SC) ، تعداد کل اسپرم ((TSC، درصد تحرک اسپرم (%SM)، درصد اسپرم مرده(%DS) وفعالیت متابولیکی اسپرم (SMA) آنها ارزیابی شدند. جهت تعیین غلظت تستوسترون(TC) خون ازجوجه‌ها در سنین 12، 16و 18 هفتگی خونگیری به عمل آمد. در پایان دوره‌ی آزمایش (هفته‌ی 20) بافت بیضوی از هر پرنده جمع‌آوری و پس از مراحل بافت شناسی، قطر لوله سمینوفروس (STD)، تعداد اسپرماتید دایره‌ای (RSN)، درصد اسپرم طویل شده (%ES) و طول لوله سمینو فروس(STL) مورد سنجش قرار گرفت. وزن بدن (BW)، بیضه‌ها(TW)و تاج (CW) در هفته‌ی 20 نیز توزین شدند. نتایج بدست آمده افزایش معنی‌دار SV، TSC و %SM در گروه بینا در مقایسه با گروه نابینا را نشان داد (05/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرات جهش ژن «rc» بر خصوصیات سیمن، بافت اسپرماتوژنیک ومیزان تستوسترون خون در خروس های نابینا

تعداد 14 قطعه خروس بینا و14 قطعه خروس نابینا (r-c/r-c) نژاد rhode island red (rir) در این مطالعه استفاده شد تا اثرات جهش ژن rc در گروه نابینا بر خصوصیات سیمن، میزان تستوسترون خون و بافت اسپرماتوژنیک مورد ارزیابی قرار گیرد. خروس ها بطور تصادفی از هر گله بینا و نابینا در سن 12 هفتگی و در شرایط یکسان انتخاب شده و در 2 قفس بطور مجزا غذای معمول و نور کافی d) 8l: 16) دریافت نمودند. سیمن در هفته های 1...

متن کامل

اثرات اختلال داخل رحمی تستوسترون بر روی کیفیت اسپرم و بافت بیضه در زاده‌های نر موش‌های صحرایی بعد از بلوغ

: عوامل محیطی و اختلالات هورمونی در طول زندگی پیش از تولد، می‌توانند تکامل و تمایز سیستم تولید مثلی جنین را تحت تأثیر قرار دهند. هدف از این مطالعه، بررسی کیفیت اسپرم و بافت بیضه، در موش‌های صحرایی بالغی بود که در طول زندگی پیش از تولدشان در معرض تستوسترون خارجی قرار گرفته بودند. مواد و روش‌ها: موش‌های صحرایی باردار به دو گروه تقسیم شدند، آزمایشی و کنترل. در گروه آزمایشی، به موش‌های صحرایی بار...

متن کامل

بررسی تأثیر تنش شوری بر خصوصیات رشد ومیزان تجمع یونی در گیاه اشنان

The effect of salt stress on the growth and ion accumulation in Seidlitzia rosmarinuswas determined by growing plants in soils receiving different percentages of a composed salt. Saltwort (S. rosmarinus) plantswere grown under controlled greenhouse conditions. Growth parameters were progressively declined by increasing soil salinity percentage. Saltwort, a perennial halophyte, exhibits signific...

متن کامل

مقایسه 6 رقم یونجه از لحاظ خصوصیات مورفولوژیکی ومیزان عملکرد

6 واریته یونجه بنام یزدی ‘ همدانی (ایرانی) ورنجر موآپا ‘مساسرساوال یونیکو (خارجی) تحت شرایط آب وهوایی مشهد ارزشیابی شدند. بمنظور مقایسه این واریته های از نظرعملکرد وخصوصیات مورفولوژیکی از یک طرح مربع لاتین با 6 تکرار استفاده گردید. این آزمایش 2 سال تکرارشد. واریته یزدی از بعضی جهات بهتر از واریته های خارجی بود. با وجودیکه درصد ماده خشک در واریته همدانی ازهمه کمتر بود ولی بطور کلی تفاوت چندانی ...

متن کامل

اثرات مزمن روی (Zn) بر بافت بیضه، تستوسترون و گونادوتروپین‌های هیپوفیزی در موش صحرایی نر(RAT) بالغ

زمینه وهدف    گزارشاتی مبنی بر بسته شدن مجاری غدد چربی و نیز بروز اگزما و تاول ناشی از مواجهه با عنصر روی ‌(Zn) ‌منتشر شده است. این مطالعه با هدف تعیین اثرات مزمن فلز روی بر بافت بیضه و تستوسترون و گونادوتروپین‌های هیپوفیزی در موش صحرایی نر بالغ انجام گرفت. روش بررسی    این مطالعه تجربی روی موش‌های صحرایی نر (RAT) از نژاد Wistar انجام شد. محلول کلرید روی به مدت 30 روز (یک‌روز در میان ) به صورت...

متن کامل

اثرات تستوسترون بر تست تحمل گلوکز در بیماران هیپوگونادیسم‌

ABSTRACT The Purpose of this study is to compare the means of glucose area under the curve (AUC) before and after testosterone enanthate injection in men with hypogonadotropic hypogonadism. Oral glucose tolerance test was done in subjects selected before and after one week of testosterone injection and compared with control group. 20 men with hypogonadotropic hypogonadism referred to resear...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 38  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2007-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021