اثرات محافظتی سیمواستاتین در برابر تغییرات ناشی از دوکسوروبیسین در بافت بیضه موش

نویسندگان

  • محمدی, مهلا گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • نجفی, غلامرضا گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده مقاله:

مقدمه: دوکسوروبیسین، به عنوان یک ترکیب ضد سرطان به طور گسترده مورد استفاده قرار می ‌گیرد و با آسیب بافت بیضه و ناباروری در ارتباط می‌باشد. این مطالعه در راستای آشکار نمودن اثرات محافظتی احتمالی سیمواستاتین به عنوان یک داروی پایین آورنده چربی واجد فعالیت های آنتی اکسیدانتی و ضد التهابی در برابر تغییرات مورفومتریک- استریولوژیکی بیضه ناشی از درمان با دوکسوروبیسین در موش ‌ها صورت پذیرفت. مواد و روش‌ها: موش های نر، با سن پنج هفته، به طور تصادفی به چهار گروه شش تایی تقسیم شدند. دوکسوروبیسین به دو گروه از موش‌ها در 5 نوبت به روش داخل صفاقی در طی یک دوره 4 هفته‌ای (با دوز 4 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) تزریق شد. یکی از این گروه‌ها داروی سیمواستاتین را در 5 نوبت به صورت خوراکی (با دوز 12 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) همراه با دوکسوروبیسین دریافت نمود. گروه شاهد تحت درمان با حلال و گروه شاهد دریافت کننده سیمواستاتین نیز در نظر گرفته شدند. ارزیابی  مورفومتریک با استفاده از عدسی چشمی مدرج کالیبره شده انجام گرفت. یافته های پژوهش: ارزیابی ‌های هیستو مورفومتریک کاهش قابل توجهی را در قطر لوله‌ های اسپرم ساز و ارتفاع اپی­تلیوم این لوله ها به  همراه افزایش ضخامت کپسول بیضه و اتساع فضای بینابینی در موش‌های تحت درمان با دوکسوروبیسین نشان دادند(05/0> P). تمام فراسنجه‌های مذکور متعاقب تجویز همزمان سیمواستاتین به شکل قابل توجهی بهبود یافتند(05/0> P). بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که سیمواستاتین ممکن است نقشی محافظتی در برابر تغییرات مورفومتریک- استریولوژیکی ناشی از دوکسوروبیسین در بیضه موش داشته باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی میوه هندوانه ابوجهل در برابر تغییرات ناشی از دوکسوروبیسین در توان باروری اسپرم‌های اپیدیدیمی موش

زمینه و هدف: کارایی بالینی دوکسوروبیسین که به عنوان یک داروی ضد سرطان بسیار مورد استفاده قرار می­گیرد، به واسطه آسیب به بافت­های طبیعی محدود گشته است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثرات محافظتی احتمالی عصاره هیدروالکلی میوه هندوانه ابوجهل در برابر سمیت تولید مثلی دوکسوروبیسین می­باشد. روش­ بررسی: برای انجام این مطالعه تجربی تصادفی­شده شاهد­دار،  24 سر موش نر بالغ به گروه­های شش­تایی تقسیم شدند. دو گ...

متن کامل

اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی میوه هندوانه ابوجهل در برابر تغییرات ناشی از دوکسوروبیسین در توان باروری اسپرم های اپیدیدیمی موش

زمینه و هدف: کارایی بالینی دوکسوروبیسین که به عنوان یک داروی ضد سرطان بسیار مورد استفاده قرار می­گیرد، به واسطه آسیب به بافت­های طبیعی محدود گشته است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثرات محافظتی احتمالی عصاره هیدروالکلی میوه هندوانه ابوجهل در برابر سمیت تولید مثلی دوکسوروبیسین می­باشد. روش­ بررسی: برای انجام این مطالعه تجربی تصادفی­شده شاهد­دار،  24 سر موش نر بالغ به گروه­های شش­تایی تقسیم شدند. دو گ...

متن کامل

مطالعه اثرات محافظتی عصاره ریزوم زنجبیل بر آسیب ناشی از استرس گرما در بیضه موش

   عقیمی اختلالی است پیچیده که از لحاظ پزشکی مهم می­باشد. زنجبیل به­عنوان یک گیاه دارویی جهت مداوای تعدادی از بیماری­ها از جمله ضعف قوای جنسی کاربرد دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر عصاره ریزوم زنجبیل بر آسیب ناشی از استرس گرما در بیضه موش می­باشد. 40 سر موش نر به طور تصادفی در 4 گروه 10تایی شامل: 1-شاهد، 2- استرس گرما، 3 و 4- استرس گرما به­علاوه تیمار با عصاره زنجبیل (mg/animal/day3 و 5/1...

متن کامل

بررسی اثرات محافظتی بروملین در برابر تغییرات مارکرهای التهابی ناشی از مسمومیت ریوی با کادمیوم در موش صحرایی

    اثرات محافظتی احتمالی بروملین، به عنوان یک داروی گیاهی با خواص ضدالتهابی، در مقابل مسمومیت حاد ریوی ناشی از کادمیوم مورد مطالعه قرار گرفت.  تعداد 66 سر موش صحرایی آلبینو نژاد ویستار به ترتیب در 11 گروه تحت درمان قرار گرفتند: گروه 1 (کنترل منفی)؛ گروه 2 و 3: کلریدکادمیوم با دوز 400 میکروگرم به ازای هر موش صحرایی به صورت داخل نایی دریافت کرده و به ترتیب پس از 5 و 10 روز مورد نمونه­گیری قرار گ...

متن کامل

اثرات محافظتی رانیتیدین بر روی قلب در برابر آسیب ناشی از ایسکمی- جریان‌مجدّد در موش کوچک

Background and Aim: Cardiovascular diseases are the leading cause of morbidity and mortality worldwide. Increased histamine level in the cardiac tissue has deleterious effects after ischemia-reperfusion occurrence. Regarding the existence of histamine type 2 receptors in the heart and their decisive role in inflammation, in the present study the cardioprotective effects of ranitidine in the fac...

متن کامل

تغییرات بافت قلب بدنبال مسمومیت با دوکسوروبیسین: مطالعه تجربی اثر محافظتی تمرین هوازی در موش های صحرایی جوان و پیر

 مقدمه: دوکسوروبیسین  دوکسوروبیسین یکی از مهم ‌ترین دارو های شیمی درمانی در درمان تومور های جامد می‌باشد که از طریق تولید رادیکال‌ های آزاد و کاهش آنتی اکسیدان ‌ها به سمیت قلبی منجر می ‌شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر پیش درمان سه هفته تمرین هوازی بر تغییرات بافت قلب موش‌ های جوان و سالمند به وسیله دوکسوروبیسین است. مواد و روش  ها: در این مطالعه 48 سر موش صحرایی نر در دو گروه سنی جوان و سالمن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 25  شماره 2

صفحات  101- 114

تاریخ انتشار 2017-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023