اثرات محافظتی کروسین بر بافت بیضه در موش‌های سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: عوارض جانبی حاصل از سیکلوفسفامید باعث کاهش باروری و حتی عقیمی‌ در افراد تحت درمان با این دارو می‌شود. هدف این مطالعه بررسی اثرات محافظتی کروسین بر بافت بیضه در موش‌های سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 15 سر موش سوری نر بالغ 25ـ20 گرمی‌در 3 گروه مساوی شامل؛ گروه کنترل با دریافت روزانه 1/0 سی‌سی سرم فیزیولوژی، گروه شم کنترل با دریافت 15 میلی‌گرم بر کیلوگرم سیکلوفسفامید هفته‌ای یک بار و گروه تجربی با دریافت روزانه 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم کروسین به همراه سیکلوفسفامید به صورت داخل صفاقی تقسیم شدند، پس از 5 هفته تزریق، ظرفیت آنتی‌اکسیدانتی تام سرم خون آنها اندازه‌گیری شد و بیضه‌ها جهت انجام کارهای شیمی‌بافت، بافت شناسی و ریخت سنجی مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها با آزمون آماری آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: مطالعه ریخت سنجی نشان داد که میانگین ضخامت اپی تلیوم، قطر لوله‌های منی‌ساز و تعداد سلول‌های لیدیگ در گروه تجربی به طور معنی‌داری بیشتر از گروه شم کنترل بود(05/0p

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرات محافظتی کروسین بر بافت بیضه در موش های سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید

زمینه و هدف: عوارض جانبی حاصل از سیکلوفسفامید باعث کاهش باروری و حتی عقیمی در افراد تحت درمان با این دارو می شود. هدف این مطالعه بررسی اثرات محافظتی کروسین بر بافت بیضه در موش های سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 15 سر موش سوری نر بالغ 25ـ20 گرمی در 3 گروه مساوی شامل؛ گروه کنترل با دریافت روزانه 1/0 سی سی سرم فیزیولوژی، گروه شم کنترل با دریافت 15 میلی گرم...

متن کامل

بررسی اثرات محافظتی کروسین بر هیستومورفومتری بیضه و پارامترهای سرولوژیکی در موش‌های سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید

   Background & Aims: According to the effects of cyclophosphamide (CP) as a current chemotherapeutic drug on the structure of testis, this study was aimed to evaluate the protective effects of crocin on histological structure of seminiferous tubules, superoxide dismutase, malondialdehyde and testosterone in CP treated adult mice.  Material & Methods: In this experimental study, 15 adult male m...

متن کامل

بررسی اثرات محافظتی کروسین بر هیستومورفومتری بیضه و پارامترهای سرولوژیکی در موش های سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید

پیش زمینه و هدف: با توجه به اثر سیکلوفسفامید به عنوان یک داروی رایج در شیمی درمانی بر ساختار بیضه، این مطالعه باهدف تعیین اثر حفاظتی کروسین بر ساختار بافتی لوله های منی ساز و میزان آنزیم های سوپراکسیددیسموتاز، مالون دی آلدئید و تستوسترون موش های سوری بالغ در معرض سیکلوفسفامید انجام شد.مواد و روش کار: در این مطالعه تجربی،15 موش سوری نر بالغ در سه گروه کنترل، کنترل شم و تجربی به مدت 35 روز تیمار ...

متن کامل

اثرات محافظتی ان استیل سیستئین بر بافت کبد در موشهای صحرایی تحت درمان با سیکلوفسفامید

Background & Aims: Cyclophosphamide is an anticancer drug that, despite its many clinical applications, has toxic effects through production of free radicals on body. The aim of this study was to evaluate the protective effects of N-acetylcysteine in the liver tissue of rats treated with cyclophosphamide Materials & Methods: Twenty-one adult female Wistar rats were randomly divided into 3 grou...

متن کامل

ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید

چکیده زمینه و هدف: سیکلوفسفامید در کنار نقش‌ درمانی دارای اثرات سرکوب سیستم ایمنی، القای استرس ‌‌اکسیداتیو، تأثیر بر DNA سلول‌های جنسی و کاهش قدرت باروری است. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش‌های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 36 سرموش سوری ماده 8-6 هفته‌ایی به 3 گروه تقسیم شده و به مدت 21...

متن کامل

ارزیابی اثر محافظتی کروسین بر آسیب DNA اسپرم و لقاح داخل آزمایشگاهی موش های نر بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید

Background and purpose: Oxidative stress induced by cyclophosphamide (CP), a chemotherapeutic agent, causes vulnerability of sperm and declining the fertility power. Then in this study the effect of crocin (saffron extract) on amelioration of these side effects was investigated. Materials and methods: In this study 24 adult male mice were divided in three groups (n=8). Control group received n...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 19  شماره 1

صفحات  12- 23

تاریخ انتشار 2014-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023