اثرات هیستوپاتولوژیک نانولوله‌های‌کربن چند دیواره بر کبد موش صحرایی

نویسندگان

  • نساج پور, وجیهه واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی
  • نیری, هاشم گروه زیست‌شناسی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده

زمینه و هدف: کاربرد نانولوله‌های‌کربن در پزشکی، ممکن است سمّیت این ترکیبات را به‌همراه داشته باشد. در تحقیق حاضر اثرات نانولوله‌های‌کربن بر بافت کبد همراه با ایجاد فشارهای اکسیداتیو مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، غلظت‌های‌ 10 و 20 میلی‌گرم برکیلوگرم نانولوله‌های‌کربن چنددیواره عامل‌دارشده با ‌گروه‌های کربوکسیل (20-10 نانومتر) طی 21 مرحله، به‌صورت درون‌صفاقی به رت‌های نر تزریق شد و گروه شاهد سرم فیزیولوژیک را دریافت کردند. خونگیری و تشریح حیوانات در دو مرحله (24 و 144ساعت پس از آخرین تزریق) انجام گرفت. مقاطع بافتی با رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین - ائوزین از کبد تهیه و به‌وسیله میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. غلظت گروه‌های تیول و مالون‌دی‌آلدئید اندازه‌گیری شد و با استفاده از آنالیز واریانس یک‌طرفه تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: مطالعات بافت‌شناسی اختلالاتی نظیر پرخونی در سیاهرگ مرکز لوبولی، تجمع سلول‌های التهابی، بی‌نظمی سینوزوئیدها و واکوئله شدن هپاتوسیت‌ها را نشان داد که در دوز 20 میلی‌گرم برکیلوگرم و زمان 144 ساعت پس از تیمار، به‌طور معنی‌داری نسبت به گروه‌های دیگر بیشتر بود. در اولین خونگیری، مقدار گروه‌های تیول پلاسما در دوز 10 میلی‌گرم برکیلوگرم نسبت به سایر گروه‌ها افزایش (05/0p<) یافت و در دومین مرحله، مقدار مالون‌دی‌آلدئید در هر دو دوز نسبت به شاهد، افزایش معنی‌داری نشان داد (05/0p<). نتیجه‌گیری: احتمالاً، نانولوله‌های‌کربن ضمن تجمع و اتصال با اجزای مختلف سلولی در کبد و ایجاد فشارهای اکسیداتیو سبب اختلال در بافت کبد می‌شوند، اما با توجه به عدم مرگ‌ومیر در حیوانات، این اختلالات ممکن است با گذشت زمان کاهش یابند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه اثرات هیستولوژیکی و بیوشیمیایی هایپوترمی بر کبد موش صحرایی

Introduction: Hypothermia is used as an adjunct in surgery of different organs including heart, liver, brain and thyroid .It can be produced by different techniques such as superficial cooling ,cooling of blood and pharmacological cooling . Hypothermia has several effects on function of different organs and tissues including heart, lung ,liver, brain ,thyroid and vascular system .In this study,...

متن کامل

تداخل اثر کافئین با استرپتومایسین بر تغییرات هیستوپاتولوژیک کلیه و کبد موش صحرایی

سابقه و هدف: با توجه به احتمال افزایش سمیت کلیوی استرپتومایسین بوسیله چای و قهوه که حاوی متیل گزانتین ها از جمله کافئین هستند، هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت کلیه و کبد و برخی فاکتورهای سرمی موش صحرایی در مصرف همزمان استرپتومایسین و کافئین می باشد. مواد و روشها: این مطالعه تجربی در مدل حیوانی و بر روی 25سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار با میانگین وزنی 200 گرم در 5 گروه انجام...

متن کامل

تاثیر مورفین بر ساختار هیستوپاتولوژیک کبد موش بالغ

زمینه و هدف: مرفین از دسته داروهای ضد درد مخدر علاوه بر خاصیت ضد دردی دارای اثراتی روی ساختار بدن است. این مطالعه به منظور بررسی مرفین روی ساختار کبد موش صحرایی انجام شد.روش بررسی: در این تحقیق تعداد 20 سر موش نر نژاد Balb/C در دو گروه ده تایی کنترل و آزمایش استفاده شد. به گروه آزمایش 15mg/kg مرفین به صورت داخل صفاتی روزانه یک نوبت به مدت 21 روز تزریق شد. به گروه کنترل به همان حجم روزانه نرمال ...

متن کامل

بررسی اثر نانولوله‌های کربنی چند دیواره بر امواج مغزی در موش صحرایی

Background & Aims: The changes of brain waves eventually sub-bands power incidence in the form of clinical protests. Regarding the use of multi-walled carbon nanotubes in neuroscience, the alpha/ theta power ratio is a reliable scale to measure the disorders associated with learning. The present study aimed to examine the effect of this substance examined on brain waves and investigated its...

متن کامل

تاثیر هیستوپاتولوژیک بخار فرمالدهید بر کلیه موش صحرایی

Background and purpose: Formaldehyde is a chemical traditionally used for fixing the cadaver. It is vaporized during dissection and practical studying on cadaver. Studies show that this vapour can cause some clinical sympotms such as throat, eye, skin and nasal irritation. This study was designed to determine the histopathological changes of rat kidney tissue exposed to formaldehyde for 18...

متن کامل

مطالعه اثرات هیستولوژیکی و بیوشیمیایی هایپوترمی بر کبد موش صحرایی

مقدمه: از هایپوترمی در جراحی های مختلف نظیر جراحی های قلب و عروق ، کبد ، مغز و تیرویید استفاده می گردد. هایپوترمی به روشهای گوناگونی از قبیل خنک سازی سطحی، خنک سازی جریان خون داخلی وهایپوترمی فارماکولوژیک انجام می گیرد. هایپوترمی اثرات مختلفی بر عملکرد ارگانها و بافتهای مختلف بدن از قبیل قلب، ریه، کبد، مغز ، تیرویید و سیستم گردش خون دارد. در مطالعه حاضر اثرات هیستولوژیکی و بیوشیمیایی هایپوترمی ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 9

صفحات  12- 25

تاریخ انتشار 2018-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022