اثرات و نحوه ارزیابی پویا ، ارزیابی پویای رایانه‌ای ، ارزیابی ایستا و درک مطلب

نویسندگان

  • مهدی یعقوبی دانشجوی دکتری، گروه زبان انگلیسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
چکیده مقاله:

هدف این مطالعه مقایسه اثرات ارزیابی پویا رایانه‌ای، ارزیابی پویا و ارزیابی ایستا بر عملکرد درک مطلب است. همچنین نگرش زبان‌آموزان نسبت به ارزیابی‌های ایستا، پویا و پویا رایانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش از نوع ترکیبی و راهبرد اکتشافی – متوالی است. به این منظور، امتیازات آزمون به عنوان داده‌های کمی و محتوای بدست آمده از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته به عنوان داده‌های کیفی مورد استفاده قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان در این مطالعه شامل 60 زبان‌آموز ایرانی بوده که زبان انگلیسی را به عنوان یک زبان خارجی می آموختند و سطح مهارت آنان در زبان انگلیسی، متوسط بود. زبان آموزان به گروههای ارزیابی پویا و ارزیابی پویا رایانه ای تقسیم بندی شدند. به منظور اطمینان حاصل نمودن از عدم وجود تفاوت معنادار و قابل توجه در درک مطلب هر یک از این گروه‌ها، عملکرد خوانش زبان‌آموزان قبل از انجام این مطالعه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. پس از آن زبان‌آموزان در پس آزمون خواندن و درک مطلب شرکت کردند. در پایان در خصوص بررسی نگرش آنان نسبت به ارزیابی‌های ایستا، پویا و پویا رایانه‌ای از شرکت کنندگان مصاحبه نیمه ساختاری به عمل آمد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که هر دو ارزیابی پویا و پویا رایانه‌ای، تاثیرات قابل توجهی بر بهبود عملکرد درک مفاهیم شرکت کنندگان داشته‌اند. همچنین ارزیابی پویا رایانه‌ای نسبت به ارزیابی پویا در زمینه عملکرد درک مطلب موثرتر بوده است. تحلیل مصاحبه‌ها نشان داد که همه شرکت کنندگان، نگرش مثبتی نسبت به ارزیابی پویا رایانه‌ای در مقایسه با انواع قدیمی ارزیابی‌های پویا و ایستا داشتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی پویا، کمک هم زمان از طریق گفت و گوی تصویری در درک مطلب

براساس پیشرفت نامحدود علم و تکنولوژی در تمام ابعاد زندگی، آموزش زبان دوم نیاز دارد تا خود را با تکنولوژی های نوین همگام سازد و قدمی به سوی آینده ای که زمان و مکان بطور بهینه استفاده می شود بردارد. مورد مطالعه ی کنونی دیدگاه روانشناسی نوین را که برپایه ی نظریه اجتماعی-فرهنگی ویگاتسکی است باتکنولوژی ادغام نموده که این امر بواسطه ی کمک هم زمان از طریق گفت وگوی تصویری در درک مطلب صورت پذیرفته است.

تاثیر آنی و موخر ارزیابی پویا بر مهارت خواندن و درک مطلب

شکاف میان تدریس و ارزیابی در سیستم آموزشی رایج مانع از رسیدن به نتایج مطلوب در جهت رشد زبان آموزان گشته است. تحقیق حاضر با هدف ادغام این دو مقوله و رسیدن به حداکثر بهره وری در سیستم آموزشی نتایج دو سری آزمون خواندن پویا و غیرپویا را مقایسه کرده است. نتایج تحقیق انجام شده بر روی 197 دانشجوی ایرانی در سه سطح زبانی بالا، متوسط و پایین حاکی از موفقیت آزمون پویا نسبت به آزمون غیر پویا در افزایش ت...

به کارگیری هوش هیجانی در ارزیابی پویای درک مطلب در زبان دوم

هدف از انجام این تحقیق فراهم سازی یک چارچوب نظری-علمی برای مرتبط ساختن فعالیت های هوش هیجانی با روندهای ارزیابی پویاست. یک تحقیق تجربی با دو محور نظری طراحی شد: نظریه هوش هیجانی و نظریه حیطه تقریبی گسترش ویگاتسکی. این مطالعه شامل دو مرحله مرتبط با هم می شود: در مرحله اول تاثیر ارزیابی پویای هیجانی روی درک مطلب و هوش هیجانی مورد بررسی قرار گرفت. این مرحله سه هدف را دنبال می کرد: در ابتدا تلاش بر...

ارزیابی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ایستا و پویا در پیش بینی قیمت سهام

پیشبینی آینده در عرصه پویای اقتصاد و بازارهای مالی از جمله بازار بورس به یکی از مهمترین مسائل درعلوم مالی ارتقاء یافته است. همچنین، در دههی اخیر مدلهای شبکه عصبی به علت عملکرد واقع بینانهتر اینمدلها مورد توجه محققین قرار گرفته و از انواع مختلف آنها برای پیشبینی استفاده شده است. اکنون این سئوالمطرح است که، کدام یک از این مدلها قدرت بالاتری برای تبیین فرآیندهای آتی بورس را دارا میباشد؟ در( همین ر...

متن کامل

ارزیابی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ایستا و پویا در پیش بینی قیمت سهام

پیشبینی آینده در عرصه پویای اقتصاد و بازارهای مالی از جمله بازار بورس به یکی از مهمترین مسائل درعلوم مالی ارتقاء یافته است. همچنین، در دههی اخیر مدلهای شبکه عصبی به علت عملکرد واقع بینانهتر اینمدلها مورد توجه محققین قرار گرفته و از انواع مختلف آنها برای پیشبینی استفاده شده است. اکنون این سئوالمطرح است که، کدام یک از این مدلها قدرت بالاتری برای تبیین فرآیندهای آتی بورس را دارا میباشد؟ در( همین ر...

متن کامل

بهبود راهبرد‌های خواندن و درک مطلب انگلیسی دانش‌آموزان دبیرستان از طریق ارزشیابی پویا

ارزشیابی خواندن و درک مطلب انگلیسی به شیوة سنتی به دلیل عدم ارائه بازخورد آموزشی کافی به فراگیر و نادیده گرفتن اصل ارتقای یادگیری و تربیت فراگیر مورد انتقاد قرار گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی‌گری در ارزشیابی پویا در بهبود راهبرد‌های خواندن و درک مطلب است. بدین منظور، چهار کلاس آموزش زبان انگلیسی (1) متشکل از 116 دانش‌آموز پسر در دو دبیرستان شهرستان همدان به روش نمونه‌گیری در دسترس ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 49

صفحات  2- 2

تاریخ انتشار 2020-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023