اثرات کشندگی حشره‌‌کش‌های کلوتیانیدین، تبوفنوزاید و فلوپیرادیفوران روی تخم، لارو سن دوم، لارو سن سوم و شفیره بالتوری سبز Chrysoperla carnea

نویسندگان

  • رضا رضایی ترشیزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه حشره‌شناسی
  • زهرا رفیعی کرهرودی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
  • غلامرضا گلمحمدی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
  • لیلا فرآورده موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
چکیده مقاله:

بالتوری سبز (Neu., Chrysopidae)  Chrysoperla carnea یکی از مهمترین شکارگرهای شته­ ها، شپشک­ ها، تریپس ­ها و سفید بالک­ها می­ باشد علاوه بر این، از تخم، لاروهای جوان و شفیره پولکداران و کنه­ها تغذیه می­کند اما در هنگام مبارزه شیمیایی علیه آفات مختلف، بالتوری سبز نیز تحت تاثیر سموم مختلف کشاورزی قرار می­گیرد. در پژوهش جاری، اثرات کشندگی حشره­کش­های کلوتیانیدین، تبوفنوزاید و فلوپیرادیفوران روی تخم، لارو سن دوم، لارو سن سوم و شفیره بالتوری مورد مطالعه قرار گرفت. زیست ­‌سنجی تخم و شفیره بالتوری سبز با روش غوطه‌­ وری، ولی لاروهای سن دوم و سوم با روش تماسی انجام شد. آزمایشات در شرایط قابل کنترل، دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16:8 ساعت (روشنایی:تاریکی) صورت گرفت. میزان LC50 برآورد شده برای حشره‌­کش‌­های کلوتیانیدین، تبوفنوزاید و فلوپیرادیفوران روی تخم بالتوری سبز به­ترتیب 41/23 ،95/1048 و 95/774 میلی‌­گرم بر لیتر، روی لارو سن دوم 47/12، 64/476 و 78/761 میلی­‌گرم بر لیتر، روی لارو سن سوم 47/23 ، 35/490 و 09/855 میلی‌­گرم بر لیتر و روی مرحله شفیرگی به ­ترتیب 41/37، 95/1401 و 82/796 بودند. بنابراین، در همه مراحل زیستی بیشترین حساسیت به حشره­‌کش کلوتیانیدین بود در حالی که کمترین حساسیت در مراحل زیستی تخم و شفیره مربوط به حشره­‌کش تبوفنوزاید اما در لاروهای سن دوم و لاروهای سن سوم ناشی از حشره‌­کش فلوپیرادیفوران بود. لذا با توجه به نتایج این پژوهش در صورت تایید آزمایشات مزرعه­ای از حشره­کش­های تبوفنوزاید و فلوپیرادیفوران می­توان دربرنامه­ های IPM تحت کاربرد بالتوری سبز استفاده کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرات کشندگی حشره‌کش‌های کلوتیانیدین، تبوفنوزاید و فلوپیرادیفوران روی تخم، لارو سن دوم، لارو سن سوم و شفیره بالتوری سبز Chrysoperlacarnea

بالتوری سبز (Neu., Chrysopidae)Chrysoperla carneaیکی از مهمترین شکارگرهای شته­ها، شپشک­ها، تریپس­ها و سفیدبالک­ها می­باشد علاوه بر این، از تخم، لاروهای جوان و شفیره پولکداران و کنه­ها تغذیه می­کند اما در هنگام مبارزه شیمیایی علیه آفات مختلف، بالتوری سبز نیز تحت تأثیر سموم مختلف کشاورزی قرار می­گیرد. در پژوهش جاری، اثرات کشندگی حشره­کش­های کلوتیانیدین، تبوفنوزاید و فلوپیرادیفوران روی تخ...

متن کامل

بررسی اثرات حشرهکشهای اندوسولفان، ایمیداکلوپرید و ایندوکساکارب روی تخم، لارو سن سوم و شفیرهی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae).

بالتوری سبز بهدلیل پراکنش جغرافیایی وسیع، سازگاری مناسب با سامانههای کشاورزی، رفتار تغذیهای، قدرت جستجوگری بالا و امکان پرورش و تکثیر نسبتاً آسان آزمایشگاهی یکی از گونههای مهم مورد استفاده در برنامههای کنترل زیستی است. پرورش حشرات کامل بالتوری سبز با غذای مصنوعی و پرورش لاروها با تغذیه از تخمهای شبپرهی مدیترانهای آرد در گلخانه انجام شد. سمیت حشرهکشهای ایمیداکلوپرید، ایندوکساکارب و اندوسولفان روی...

متن کامل

بررسی اثرات حشرهکشهای اندوسولفان، ایمیداکلوپرید و ایندوکساکارب روی تخم، لارو سن سوم و شفیرهی بالتوری سبز chrysoperla carnea (neu.: chrysopidae).

بالتوری سبز بهدلیل پراکنش جغرافیایی وسیع، سازگاری مناسب با سامانههای کشاورزی، رفتار تغذیهای، قدرت جستجوگری بالا و امکان پرورش و تکثیر نسبتاً آسان آزمایشگاهی یکی از گونههای مهم مورد استفاده در برنامههای کنترل زیستی است. پرورش حشرات کامل بالتوری سبز با غذای مصنوعی و پرورش لاروها با تغذیه از تخمهای شبپرهی مدیترانهای آرد در گلخانه انجام شد. سمیت حشرهکشهای ایمیداکلوپرید، ایندوکساکارب و اندوسولفان روی...

متن کامل

مطالعۀ تأثیرات کشندگی و زیرکشندگی چهار حشره‌کش روی تخم و لارو سن اول بالتوری سبز Chrysoperla carnea (stephens) در شرایط آزمایشگاهی

بالتوری سبز یکی از مهم‌ترین شکارگرها در گلخانه‌ها و مزارع کشاورزی است. در این مطالعه، تأثیرات کشندگی حشره‌کش‌های آزادیراکتین، فلونیکامید، تیاکلوپرید و تیوسیکلام روی تخم و لارو سن ‌اول بالتوری ‌سبز در آزمایشگاه بررسی شد. زیست‌سنجی لاروها به روش تماسی در ظروف پتری شیشه‌ای و تیمار تخم‌ها به روش غوطه‌ورسازی در محلول سمی انجام گرفت. مرگ‌ومیر لاروها و تخم به‌ترتیب بعد از 72 و 96 ساعت اندازه‌گیری شد. ...

متن کامل

اثرات کشندگی و زیرکشندگی ترکیبات کاربامات، نئو نیکوتینوئید و بازدارنده های سنتز کیتین روی تخم، لارو سن اول و حشرات کامل بالتوری سبز chrysoperla carnea (neuroptera: chrysopidae( در شرایط آزمایشگاه

اثرات کشندگی چهار حشره کش پرمصرف ایمیداکلوپراید، لوفنورون، تیامتوکسام و تیودیکارب روی مراحل تخم، لارو سن اول و حشرات کامل نرو ماده ی بالتوری سبزstephens chrysoperla carnea در آزمایشگاه با شرایط دمای 2±25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 10±60 درصد و دوره روشنایی 16ساعت مورد مطالعه قرار گرفت. تخم ها به روش غوطه ورسازی، لاروها و حشرات کامل نر و ماده به طور جداگانه به روش تماس با باقی مانده ی سموم در م...

15 صفحه اول

اثرات جنبی چند پاد آفت و عصاره گیاهی بر پارامترهای بیولوژیکی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) پس از تیمار تخم و لارو سن سه در شرایط آزمایشگاهی

در این پژوهش اثرات جنبی سه پاد آفت هگزافلومورون،پی­متروزین و اسپیرودیکلوفن که در ایران برای کنترل برخی آفات سبزی، جالیزی، پنبه و درختان میوه پیشنهاد شده­اند، و چهار عصاره گیاهی استبرقCalotropis procera (Willd.) R. Br. (Asclepiadaceae) ، کلپوره، Teucrium polium L (Lamiaceae)  ، آویشن Thymus vulgaris L. (Labiatae) و شاه­تره Fumaria parviflora Lam. (Fumariaceae)روی پارامترهای بیولوژیکیبالتوری سبز،...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 1

صفحات  17- 28

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023