اثرات کیتوسان در پرآوری درون‌شیشه‌ای انگور (Vitis vinifera L.) رقم قزل‌اوزوم

نویسندگان

  • صابر صادق پور دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
  • لطفعلی ناصری دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
چکیده

انگور رقم قزل­ اوزوم از ارقام بازارپسند و پراهمیت بوده و دارای میوه­ های قرمز ترد و آبدار می ­باشد. در ازدیاد درون شیشه‌ای گیاهان چوبی از جمله انگور مرحله پرآوری از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. بنابراین سعی بر آن است که با روش‌های مختلفی بتوان این مرحله را با موفقیت انجام داده و تسریع نمود. در پژوهش حاضر اثرات غلظت‌های مختلف کیتوسان با وزن مولکولی پایین در پرآوری انگور رقم قزل­ اوزوم مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از محیط کشت MS حاوی 5/0 میلی‌گرم در لیتر بنزیل آمینو پورین (BAP) و 01/0 میلی‌گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید (IBA) و غلظت‌های مختلف کیتوسان (0، 10، 20، 40 و 80 میلی­گرم در لیتر) در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با پنج تکرار استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از کیتوسان بر پرآوری درون ­­شیشه‌ای انگور رقم قزل­ اوزوم اثر معنی داری داشت، به طوری که افزودن کیتوسان به محیط کشت باعث افزایش پرآوری شاخساره­ ها شد. طبق نتایج حاصل از این پژوهش، غلظت 40 میلی­گرم در لیتر کیتوسان نسبت به سایر غلظت­های مورد استفاده نتایج بهتری نشان داد و باعث افزایش تعداد شاخساره ­های جانبی، طول شاخساره، تعداد برگ، سطح برگ، وزن خشک توده گیاهی و میزان کلروفیل در گیاهک­های تولیدی شد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، با توجه به ویژگی‌های مطلوب کیتوسان، می‌توان از آن به عنوان یک ماده محرک رشد برای افزایش پرآوری درون­ شیشه‌ای در این رقم انگور استفاده نمود. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیرکیتوسان بر پرآوری درون شیشه ای انگور (vitis vinifera l.) رقم ‘بی دانة قرمز’

در پژوهش حاضر، اثر غلظت های مختلف کیتوسان (صفر، 10، 20، 40 و 80 میلی گرم در لیتر محیط کشت) با وزن مولکولی پایین، در پرآوری دورن شیشه ای انگور ‘بی دانة قرمز’ بررسی شد. سی روز پس از استقرار، شاخساره های طویل شده روی محیط کشت نصف غلظت موراشیگ و اسکوگ حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر بنزیل آمینوپورین  (bap)و 1/0 میلی گرم در لیتر اسید ایندول بوتیریک (iba) و غلظت های مختلف کیتوسان در قالب طرح کاملاً تصادفی ب...

متن کامل

اثرات کیتوسان در پرآوری درون شیشه ای دو رقم انگور

ارقام انگور قزل اوزوم و بیدانه قرمز از ارقام بازارپسندی هستند که دارای میوه های قرمز ترد و آبدار می باشند و بیشتر به صورت تازه خوری یا کشمش (رقم بیدانه قرمز) و یا عرضه در زمستان (رقم قزل اوزوم) استفاده می شوند. به طور کلی ازدیاد درون شیشه ای گیاهان چوبی از جمله انگور مشکل تر از گیاهان علفی می باشد و با توجه به این که مرحله پرآوری یکی از مراحل اصلی ریزازدیادی است و سرعت رشد فاکتور مهمی در پرآوری...

تأثیر کیتوسان بر پرآوری درون شیشه‌ای انگور رقم ‘بی‌دانه قرمز’

در پژوهش حاضر، اثر غلظت‌های مختلف کیتوسان (صفر، 10، 20، 40 و 80 میلی‌گرم در لیتر محیط کشت) با وزن مولکولی پایین، در پرآوری دورن شیشه‌ای انگور ‘بی‌دانة قرمز’ بررسی شد. سی روز پس از استقرار، شاخساره‌های طویل‌شده روی محیط کشت نصف غلظت موراشیگ و اسکوگ حاوی 5/0 میلی‌گرم در لیتر بنزیل آمینوپورین  (BAP)و 1/0 میلی‌گرم در لیتر اسید ایندول بوتیریک (IBA) و غلظت‌های مختلف کیتوسان در قالب طرح کاملاً تصادفی ب...

متن کامل

تأثیر کیتوسان و اسید سالیسیلیک بر رشد قارچ بوتریتیس و کیفیت میوه-های انگور ریش‌بابای قرمز (Vitis vinifera L.)

استفاده از پوشش­های خوراکی یکی از مهمترین روش­های سالم در نگهداری میوه‌ها می‌باشد. این تحقیق به منظور بررسی تغییرات در ویژگی­های کمی و کیفی و رشد قارچ بوتریتیس در نتیجه تیمار با اسید سالیسیلیک و کیتوسان در طی انبارداری انگور رقم ریش­ بابای قرمز انجام گرفت. خوشه‌های انگور با اسید سالیسیلیک در سه غلظت (صفر، 1 و 2 میلی­ مولار) و با کیتوسان در سه غلظت (صفر، 5/0 و 1 درصد( تیمار شده و در سردخانه با د...

متن کامل

تأثیر مرحله نموی تخمک و محلول‌پاشی پوترسین بر نجات جنین انگور رقم پرلت (Vitis Vinifera L.)

از اهداف برنامه­های اصلاحی انگور می­توان به توسعه­ی واریته­های جدید، زودرس و بیدانه با کیفیت بالا اشاره کرد. امروزه با توسعه تکنیک کشت جنین، سرعت موفقیت در برنامه­های اصلاحی انگور افزایش یافته است. در پژوهش حاضر تأثیر مرحله نموی تخمک (25، 35، 45، 55 و 65 روز پس از گرده­افشانی) و غلظت محلول­پاشی پوترسین (صفر، 20، 30 و 40 میلی­گرم در لیتر) روی اندازه تخمک، حبه و جوانه­زنی درون شیشه­ای جنین انگور ...

متن کامل

بررسی شاخص‌های اکسیداتیو در سه رقم انگور (Vitis vinifera L.) در شرایط تنش خشکی

به‌منظور بررسی واکنش­های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی رقم‌های انگور تحت تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه رقم انگور غیرپیوندی بی‌دانۀ سفید، چفته و یاقوتی و چهار تیمار خشکی در حد 3/0- (شاهد)، 6/0- ( ملایم)، 1- (متوسط) و 5/1- (شدید) مگاپاسکال پتانسیل آب خاک، در سه تکرار در سال 1392 به اجرا درآمد. در این آزمایش گیاهان دوساله انگور در گلدان­های 20 لیتری (قطر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 1

صفحات  75- 88

تاریخ انتشار 2017-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021