اثراستفاده از جیره های غذایی با پروتئین خام کاهش یافته حاوی مقادیر کافی اسیدهای آمینه ضروری بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی

نویسندگان

  • علی افسر گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
  • علیرضا رستمخانی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
  • نیما ایلا گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استفاده از جیره های کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه مصنوعی در پرورش جوجه های گوشتی

به منظور بررسی استفاده از جیره های کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه مصنوعی‘ آزمایشی با 675 قطعه جوجه گوشتی یکروزه درقالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت . این آزمایش شامل 9 تیمار بود . وبه هر تیمار 5 تکرار اختصاص داده شد. سطوح پروتئین مورد استفاده عبارت بود از 100‘ 95‘90و85 درصد سطح پروتئین توصیه شده توسط NRC (1994) ‘ که با استفاده از دی ال- متیونین و ال لیزین .سطح اسیدهای آمینه ضروری جیره ها ب...

متن کامل

بررسی تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام و اسیدهای آمینه ضروری جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

در یک آزمایش فاکتوریل2×2×3 تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام و اسیدهای آمینه ضروری جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی مورد مطالعه قرار گرفت. در این آزمایش 720 قطعه جوجه خروس و مرغ گوشتی از سویه راس 308، با 12 تیمار، دو جنس (جوجه خروس و جوجه مرغ)، دو سطح اسید آمینه ضروری (100 و120 درصد مقدار توصیه شده)، سه سطح پروتئین خام (100، 90 و80 درصد مقدار توصیه شده) تشکیل شده بود و4...

15 صفحه اول

پاسخ جوجه خروس‌های مادر گوشتی به جیره‌های حاوی سطوح مختلف انرژی، پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرددار

This study was conducted to evaluate the effects of different levels of energy and protein on the performance of male broiler breeder chicks. Three hundred and sixty day-old Arian male broiler breeder chicks were used in a 2×3 factorial experiment with two levels of metabolizable energy (3050 and 3200 Kcal/Kg) and three levels of protein and sulfur amino acids (110% NRC, NRC and 90% NRC) in a c...

متن کامل

پاسخ جوجه خروس‌های مادر گوشتی به جیره‌های حاوی سطوح مختلف انرژی، پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرددار

This study was conducted to evaluate the effects of different levels of energy and protein on the performance of male broiler breeder chicks. Three hundred and sixty day-old Arian male broiler breeder chicks were used in a 2×3 factorial experiment with two levels of metabolizable energy (3050 and 3200 Kcal/Kg) and three levels of protein and sulfur amino acids (110% NRC, NRC and 90% NRC) in a c...

متن کامل

بررسی کاهش اسیدهای آمینه مصنوعی در جیره کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه مصنوعی در پرورش جوجه های گوشتی

به منظور بررسی کاهش اسیدهای آمینه مصنوعی در جیره کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه مصنوعی، آزمایشی با استفاده از 240 قطعه جوجه گوشتی یکروزه، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت . این آزمایش شامل 5 تیمار بود و به هر تیمار 6 تکرار اختصاص یافت . سطح پروتئین مورد استفاده 14/5 تا 16 درصد زیر سطح توصیه شده توسط انجمن ملی تحقیقات (1994) بود که با استفاده از متیونین و لیزین مصنوعی، سطح اسیدها...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 91  شماره 2

صفحات  11- 23

تاریخ انتشار 2013-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023