اثربخشی آموزش برنامه شناختی - رفتاری برکاهش رفتار تنبیهی مادران دانش ‌آموزان کم‌توان ذهنی

نویسنده

چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی آموزش برنامه شناختی- رفتاری برکاهش پرخاشگری پدران دانش آموزان کم‌توان ذهنی

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه‌ شناختی رفتاری برکاهش پرخاشگری پدران دانش آموزان کم‌توان ذهنی انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ آماری این پژوهش را کلیه پدران دانش آموزان کم‌توان ذهنی مقطع ابتدایی ناحیه یک اهواز در سال تحصیلی 97-1396تشکیل‌دادند که جمعا 90نفر بودند و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده ، 20نفر از پدرانی ک...

متن کامل

اثربخشی آموزش برنامه شناختی رفتاری بر کاهش رفتار تنبیهی مادران کودکان کم توان ذهنی خفیف

پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه مادران کودکان کم توان ذهنی خفیف مقطع ابتدایی مدرسه ی استثنایی بهارانقلاب شهرستان شادگان در سال تحصیلی 93-1392 تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 20 نفر از مادرانی که نمرات آنها در پرسشنامه تنبیه 38 به بالا بود، انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش (10نفر) ...

بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهزیستی روان شناختی مادران دانش آموزان کم‌توان ذهنی

مقدمه: کودک کم‌توان ذهنی مشکلات‌روانی بسیاری را در اعضای خانواده بویژه مادر ایجاد می‌کند. با توجه به اهمیت بهزیستی‌روانی مادر درخانواده و جامعه، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تنظیم‌هیجان بر بهزیستی روان‌شناختی مادران دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی بود. روش: در این مطالعه‌ی شبه‌تجربی تعداد 40 نفر از مادران مدرسه استثنایی نور در شهر اراک با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و بصورت غیر...

متن کامل

اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت بر استرس و خودکارآمدی والدگری مادران و مشکلات رفتاری دانش آموزان کم‌توان ذهنی

Background & Aim: The birth of mentally retarded children in families causes stress and creates problems especially for mothers. Positive parenting is one of the educational methods doe parents which are recommended for mothers who have children with behavioral and emotional disorders. This study was conducted to investigate the effectiveness of positive parenting program in parental stress and...

متن کامل

بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهزیستی روان شناختی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی

مقدمه: کودک کم توان ذهنی مشکلات روانی بسیاری را در اعضای خانواده بویژه مادر ایجاد می کند. با توجه به اهمیت بهزیستی روانی مادر درخانواده و جامعه، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهزیستی روان شناختی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی بود. روش: در این مطالعه ی شبه تجربی تعداد 40 نفر از مادران مدرسه استثنایی نور در شهر اراک با بهره گیری از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و بصورت غیر...

متن کامل

اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری به مادران برکاهش اختلال کاستی-توجه / بیش‌فعالی کودکان آنها و افزایش شادکامی والدین

هدف: هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری برکاهش اختلال کاستی‌توجه / بیش‌فعالی کودکان آنها و افزایش شادکامی مادر و پیرو آن شادکامی پدر. روش: طرح پژوهش نیمه تجربی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. نمونه شامل 45 کودک مراجعه کننده به کلینیک امام حسین استان یزد که دارای نشانگان ADHD بودند. نمونه‌ها به صورت داوطلبانه و با جایگزینی تصادفی (هر گروه 15 نفر) در سه گروه، 1- آزمایشی (دارو د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 3

صفحات  270- 280

تاریخ انتشار 2020-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023