اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصبی-کلامی بر هوش هیجانی و تفکرانتقادی معلمان

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

هدف این مطالعه تعیین تأثیر آموزش راهبردهای برنامه­ریزی عصبی-کلامی بر هوش هیجانی و تفکر انتقادی معلمان بود. این پژوهش از نوع آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه­ی معلمان زن شاغل در مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز در نیمسال اول سال­تحصیلی95-96 بود. نمونه­گیری در تحقیق به صورت داوطلبانه و مبتنی بر معیارهای ورود انجام گرفت. سپس اعضا به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (15نفر) و آزمایش (15نفر) قرار گرفتند و بر روی گروه آزمایش طی 12 جلسه 90 دقیقه­ای برنامه آموزش راهبردی برنامه­ریزی عصبی-کلامی اجرا گردید. براساس اجرای پرسش­نامه هوش هیجانی شرینگ(EQ) و تفکر انتقادی کالیفرنیا (cctst)، اطلاعات لازم جمع آوری شد. نتایج تحلیل داده­ها با روش کوواریانس، ضمن همسویی تقریبی با یافته­های پژوهشی دیگر نشان داد که آموزش برنامه ریزی عصبی-کلامی بر هوش هیجانی و تفکر انتقادی معلمان ابتدایی مؤثر بوده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصبی-کلامی بر استحکام ذهنی در ورزشکاران معلول و جانباز

اهداف: موفقیت در میادین بین‌‌المللی ورزشی، در گرو آمادگی روانی ورزشکاران معلول و جانباز در کنار سطح مطلوب آمادگی جسمانی و فنی است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصبی- کلامی بر استحکام ذهنی ورزشکاران معلول و جانباز بود. مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل در سال 1395، تعداد 30 نفر از ورزشکاران معلول و جانباز جسمی- حرکتی مر...

متن کامل

نقش هوش هیجانی در اثربخشی تدریس معلمان درمدارس راهنمایی

این پژوهش به بررسی رابطه هوش هیجانی معلمان و اثربخشی تدریس و هم‌چنین، پیش بینی اثربخشی تدریس و زیر مقیاس‌های آن به وسیله متغیر هوش هیجانی معلمان می-پردازد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. نمونه پژوهش شامل 704 نفر از دانش آموزان مدارس راهنمایی و هم‌چنین، 32 نفر از دبیران زن و مرد مدارس راهنمایی شهر شیراز می‌باشند که با روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها...

متن کامل

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر سرسختی ذهنی تکواندوکاران نخبه

سرسختی ذهنی از مهم‌ترین مهارت‌های روانی چندبعدی مؤثر بر موفقیت ورزشی است و درک عوامل اثرگذار بر توسعۀ آن حائز اهمیت است، یکی از راهکارهای توسعۀ این ویژگی توجه به بعد هیجانی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر سرسختی ذهنی تکواندوکاران نخبه بود. به همین منظور، از بین تکواندوکاران نخبۀ شهر تهران 30 مرد با میانگین سنی (52/5 ± 30/23) به ‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و با...

متن کامل

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی زنان مطلقه

 مقدمه: این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی زنان مطلقه انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات آزمایشی با گروه آزمایش و گواه است. جامعه آماری کلیه زنان مطلقه شهرستان لامرد بودند که از آنان دعوت بعمل آمده بود تا برای شرکت در کلاسهای آموزشی به هسته مشاوره و شبکه های بهداشت شهرستان مراجعه کنند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده  از بین زنان مطلقه (پس از کس...

متن کامل

پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشجو معلمان دختر بر اساس هوش هیجانی، باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری

ین پژوهش با هدف تعیین نقش عوامل هوش هیجانی، باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیریبر عملکرد تحصیلی دانشجو معلمان صورت گرفت. به این منظور 130 نفر از دانشجو معلمان که باروش نمونهگیری تصادفی از جامعه آماری مورد نظر انتخاب شده بودند، به عنوان گروه نمونه، به دوپرسشنامه هوش هیجانی بارآن و پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی (MSLQ) پاسخ دادند و نیز معدلترم اول به عنوان عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد. جهت تحلیل د...

متن کامل

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر آمادگی اعتیاد در دانشجویان پسر

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر آمادگی اعتیاد در دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفت. روش: این پژوهش بصورت آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و همراه با گروه کنترل انجام شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان پسر مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل دانشگاه شهید چمران اهواز در سال92-91 بودند. نمونه‌های پژوهش با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای، از بین 60...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 4

صفحات  84- 105

تاریخ انتشار 2019-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023