اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر مهارت حل مسأله و عزت نفس دانش آموزان پایه یازدهم مشگین شهر

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر مهارت حل مسأله و عزت نفس دانش آموزان پایه یازدهم مشگین شهر انجام گرفت. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر پایه­ی دوم دوره­ی متوسطه­ی دوم شهر مشگین شهر در سال تحصیلی 95-96 تشکیل ­دادند. از میان آنها 80  نفر از دانش آموزان پسر که نمرات عزت نفس و مهارت­های حل مسأله آنها  در درس فیزیک پایین بود انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه یک گروه کنترل و دو گروه آزمایش(هر گروه 20 نفر) جایگزین شدند.  شرکت کنندگان گروه آزمایش، تحت آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی قرار گرفتند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه حل مسأله توسط کسیدی و لانگ  و عزت نفس کوپراسمیت استفاده شد. داده­ها با روش کواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها ­نشان داد که میانگین نمره­های پس­آزمون دانش آموزان گروه­های آزمایش نسبت به دانش آموزان گروه کنترل به طور معناداری در مهارت حل مسأله و عزّت نفس بیشتر بود. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی در افزایش مهارت حل مسأله و عزّت نفس دانش آموزان اثربخش است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی – فراشناختی بر سبک های حل مساله و تفکر ارجاعی دانش آموزان دختر

چکیده هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی – فراشناختی بر تغییر سطح سبک‌های حل مساله و تفکر ارجاعی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم شهر خرم‌آباد بود. این پژوهش به صـورت شـبه‌تجربـی بـود کـه در آن از طـرح پـیش‌آزمـون - پـس‌آزمـون بـا گـروه کنتـرل اسـتفاده شـد. نمونـه پـژوهش 40 آزمـودنی بـود کـه از میـان دانـش‌آمـوزان دختـر دبیرسـتانی شـهر خرم‌آباد انتخـاب و بـه صـورت ...

متن کامل

مقایسه ی اثربخشی آموزش گروهی شناختی رفتاری و واقعیت درمانی بر عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی

در این پژوهش اثربخشی آموزش گروهی شناختی‌رفتاری و واقعیت‌درمانی (مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب) بر عزت نفس دانش‌آموزان مورد سنجش قرار گرفت.  روش‌کار: این پژوهش از نوع شبه تجربی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه شاهد می‌باشد. جامعه‌ی آماری شامل تمام دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر مشهد در سال تحصیلی 89-1388 بودند که با شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی 45 نفر انتخاب و در سه گروه به صورت تصادفی جایگزین شدند...

متن کامل

اثربخشی آموزش مفاهیم مذهبی بر عزت نفس دانش آموزان دبستانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر عزت نفس دانش آموزان دبستانی با استفاده از طرح تجربی تک موردی با پیگیری یک ماهه صورت گرفت. پس از نمونه گیری در دسترس از جامعه، سه نفر از دانش آموزان دختر پایه‌ی سوم دبستان که عزت نفس ضعیف یا متوسط داشتند، به شیوه‌ی هدفمند انتخاب و مداخلات معنوی را به مدت 13جلسه دریافت کردند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه‌ی عزت نفس آلیس ...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان ناحیه 4 اهواز

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مساله بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان ناحیه 4 اهواز در سال تحصیلی 93-92 انجام گرفت. 50 دانش آموز که بالاترین نمره اضطراب امتحان را داشتند در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در این راستا از پرسشنامه اضطراب امتحان اهواز(ابوالقاسمی و همکاران، 1374) برای اندازه گیری متغیر وابسته استفاده شد. بعد از 9 جلسه آموزش مهارت حل مسال...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023