اثربخشی آموزش فرزندپروری مادران سرپرست بر افزایش مولفه‌های رفتاری – هیجانی خودپنداره کودکان 8-12 ساله

نویسندگان

  • مریم هاشمی کارشناسی ارشد روانشناسی- دانشگاه سیرجان- کرمان
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی آموزش فرزندپروری مادران بر افزایش مولفه‌های رفتاری و هیجانی خودپنداره کودکان صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری3 ماهه بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران سرپرست کودکان شهرستان بابل و نمونه پژوهش شامل مادران سرپرست 22 کودک بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و پس از پاسخگویی به پرسشنامه به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. والدین کودکان گروه آزمایش برنامه آموزش شیوه فرزندپروری مادران را در 8 جلسه 120 دقیقه ای در 2 ماه دریافت کردند اما گروه گواه مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد که مولفه‌های عاطفی– رفتاری خودپنداره آزمودنی‌های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه به طور معناداری افزایش یافت (034/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

مقدمه: با توجه به افزایش روز افزون کودکان بی­سرپرست و مشاهده ناسازگاری­­ها و اختلالات هیجانی در آنها که بر اثر جدایی از کانون خانواده به وجود می­آید، توجه خاص به این کودکان احساس می­گردد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی­سرپرست و بد­سرپرست بود. روش: پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گر...

متن کامل

اثربخشی آموزش رفتاری مادران بر مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان پیش دبستانی محروم از پدر

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش رفتاری مادران بر مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان پیش‌دبستانی محروم از پدر بود. روش‌کار: در این کارآزمایی بالینی با روش نمونه‌گیری هدفمند، از مادران مراجعه‌کننده به انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان در سال 1389 که دارای کودکان 4 تا 6 ساله‌ی بدون پدر بودند، خواسته شد تا به پرسش‌نامه‌ی توانایی و مشکلات (فرم والدین)، چک‌لیست علایم روانی 90 آیتمی و پرسش‌نام...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت‌های شیوه فرزندپروری بر مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستان 6-4 ساله

این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش مهارت‌های فرزندپروری بر مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستان 6-4 ساله شهر اصفهان، صورت گرفت. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی والدینی که کودکان آنها در مهدکودک‌های شهر اصفهان در سال 1389ثبت نام نموده و در آنجا مورد آموزش قرار گرفتند، ‌می‌باشد. با توجه به میزان برآورد حجم آماری و روش پژوهش که تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود، تعداد 60 نفر ...

متن کامل

اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

مقدمه: با توجه به افزایش روز افزون کودکان بی­سرپرست و مشاهده ناسازگاری­­ها و اختلالات هیجانی در آنها که بر اثر جدایی از کانون خانواده به وجود می­آید، توجه خاص به این کودکان احساس می­گردد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی­سرپرست و بد­سرپرست بود. روش: پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه ...

متن کامل

اثربخشی هنر درمانی گروهی بیانگر بر افزایش مؤلفه های رفتاری و هیجانی خودپنداره ی کودکان مراکز شبه خانواده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی هنر درمانی بر افزایش مؤلفه های رفتاری و هیجانی خودپنداره ی کودکان مقیم در مراکز شبه خانواده بود. روش: طرح این پژوهش از نوع شبه آزمایشی به صورت پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی پژوهش شامل 84 دختر در دو مرکز شبه خانواده در سطح شهر مشهد بود که نمونه این پژوهش 28نفر از کودکان مقیم در این مراکز را شکل دادند و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدن...

متن کامل

اثربخشی آموزش رفتاری مادران بر مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان پیش دبستانی محروم از پدر

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش رفتاری مادران بر مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان پیش دبستانی محروم از پدر بود. روش­کار: در این کارآزمایی بالینی با روش نمونه گیری هدفمند، از مادران مراجعه­کننده به انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان در سال 1389 که دارای کودکان 4 تا 6 ساله­ی بدون پدر بودند، خواسته شد تا به پرسش­نامه­ی توانایی و مشکلات (فرم والدین)، چک­لیست علایم روانی 90 آیتمی و پرسش­نام...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 46

صفحات  75- 86

تاریخ انتشار 2018-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023