× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

اثربخشی آموزش فلسفه برای کودکان (فبک) بر افرایش واژگان زبان انگلیسی دانش آموزان

نویسندگان

  • قدسی احقر دانشیار رشته برنامه ریزی درسی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش وبرنامه ریزی، تهران، ایران(نویسنده مسئول) ahghar2004@yahoo.com
  • مریم سیف نراقی . استاد گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
  • هما ایمانی دانشجوی دکتری گروه فلسفه تعلیم و تربیت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش فلسفه برای کودکان (فبک) بر افرایش واژگان زبان انگلیسی دانش اموزان پایه اول دبیرستان دخترانه منطقه 5 شهر تهران بود. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 60 نفر با روش نمونه گیری چند مرحله ای تعیین شد. جهت جمع آوری داده ها از آزمون واژگان پت وآموزش فلسفه برای کودک طی 10 جلسه هر جلسه 90 دقیقه انجام پذیرفت. این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و دارای مرحله پی گیری است. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس بین گروهی و تی وابسته استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که واژگان انگلیسی دانش آموزانی که آموزش فلسفه برای کودک را دریافت کرده اند بطور معنی داری بالاتر از دانش آموزانی است که این آموزش را دریافت نکرده اند، بنابراین اجرای رویکرد آموزش فلسفه برای کودک، مهارت واژگان انگلیسی دانش آموزان را افزایش داده و در طول زمان از پایداری مناسبی نیز برخوردار است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

بکارگیری صرف روش‌های آموزش سنتی، پاسخگوی نیاز نظام تعلیم وتربیت امروزه نیست؛ در نظام‌های آموزش امروزی، شیوه های جدید و فعال تدریس در فرایند یاددهی- یادگیری مورد توجه بسیار قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف روش آموزش بایبی (5E) بر انگیزش پیشرفت دانش آموزان در درس زبان انگلیسیانجام گرفت. مطالعه به روش شبه تجربی انجام شد. جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان پسر سال سوم دوره متوسطه اول شهرستان سرپل...

تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان (P4C) به روش پژوهش مشارکتی بر مسئولیت­ پذیری دانش‌­آموزان لیلا فتحی 1 دکتر قدسی احقر 2 چکیـده هدف پژوهش حاضر3 بررسی اثربخشی آموزش فلسفه برای کودکان (P4C) به روش پژوهش مشارکتی بر مسئولیت­‌پذیری دانش آموزان بوده است. این پژوهش شبه‌­تجربی از نوع پیش­‌آزمون پس­‌آزمون با گروه کنترل است. جامعۀ مورد مطالعه شامل همۀ دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه مدارس دولتی شهر تهر...

دو ویژگی های اصلی دانش واژگان، وسعت واژگان و عمق دانش واژگان ، نقش اساسی در تحقیقات واژگان دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین دانش واژگان و درک مطلب، و به منظور بررسی  ویژگی های دانش واژگان، وسعت و عمق دانش واژگان، وتاثیر بهتر آ نها در شناسایی عملکرد درک انجام شده است. بنابراین، سه آزمون زبان درک مطلب خواندن، سطح آزمون واژگان و تست وابسته واژگان استفاده شده است. 64 دانشجو در رشته پزشکی در...

چکیده مقدمه: پژوهش حاضر با هدف آموزش فلسفه برای والدین و تعیین اثربخشی آن با برنامه آموزش فلسفه برای کودکان در تحول اخلاقی و خودمهارگری دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی انجام شد. روش کار: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی (پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل) است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مدارس دوره ششم ابتدایی و مادران آنان در شهر ایلام بود. تعداد 100 نفر از دانش آموزان به همراه...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رویکرد محتواییِ آموزش فلسفه برای کودکان(P4C) بر باورهای فراشناختی و تفکر انتقادی دانش‌آموزان وبه روش تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه آزمایشی و کنترل انجام گرفته است. جامعه ی آماری عبارت بود ازکلیه ی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرتربت حیدریه شاغل به تحصیل درسال تحصیلی 95-96 ،که از میان آنان با روش نمونه گیری خوشه ای وپس ازغربالگری، 50 دانش آموز بطورتصا...

هدف: هدف پزوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر پرورش خلاقیت دانش‌آموزان است. روش: روش این پژوهش علی – مقایسه ای است و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو بخش توصیفی و استنباطی از آزمون‌های کولموگروف‌اسمیرنف (K-S)، شاپیروویلک (SH-W) و t مستقل با بهره‌گیری از نرم‌افزار آماری SPSS-22 استفاده شد. افرادی که در روند اجرای این پژوهش شرکت داشتند پنجاه نفر از دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابت...