اثربخشی آموزش مهارت‌های معنوی بر پرخاشگری دانش آموزان دختر

نویسندگان

  • سرورالسادات سیاح دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری(روانسنجی)، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه سنجش و اندازه گیری(نویسنده مسئول، ایمیل: [email protected])
  • مرجان جمالی کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(ایمیل: [email protected])
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی آموزش مهارت‌های معنوی بر کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول  انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 بود. پس از آن، 30دانش‌آموز دختر که بالاترین نمرات را در آزمون پرخاشگری داشتند، از بین مدارس نواحی 1 و 2 تهران، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در 2 گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. روش پژوهش آزمایشی و از  نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود. از پرسشنامه پرخاشگری باس و پری  (1992) در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون به منظور جمع­آوری اطلاعات استفاده شد. گروه آزمایش در 10 جلسه 2 ساعته هر هفته 2 بار آموزش مهارت‌های معنوی را دریافت کردند؛ درحالی‌که گروه کنترل هیچ­گونه مداخله‌ای  را دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغییری تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که پس از اعمال روش‌های درمان، میزان پرخاشگری گروه آزمایش کاهش یافت که از نظر آماری معنی‌دار بود با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود که این نوع آموزش به­عنوان مداخله­ای مناسب جهت کاهش پرخاشگری و افزایش سلامت روانی دانش آموزان  در نظر گرفته شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی در دانش آموزان دختر

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی ومؤلفه های آن(وابستگی، تنهایی، کناره گیری، طرد شدگی، بی تفاوتی وانفعالی) در دانش آموزان دختر سال اول راهنمایی شهر ملکشاهی بود که در سال تحصیلی 89-90 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل  50 نفر از دانش آموزان بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ایی چند مرحله ای  انتخاب و به دو گروه  25 نفره تقسیم شدند. طرح تحقیق تجربی  از نوع  پیش آزم...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی در دانش آموزان دختر

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی ومؤلفه های آن(وابستگی، تنهایی، کناره گیری، طرد شدگی، بی تفاوتی وانفعالی) در دانش آموزان دختر سال اول راهنمایی شهر ملکشاهی بود که در سال تحصیلی 89-90 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل  50 نفر از دانش آموزان بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ایی چند مرحله ای  انتخاب و به دو گروه  25 نفره تقسیم شدند. طرح تحقیق تجربی  از نوع  پیش آزم...

متن کامل

اثربخشی آموزش گروهی شناختی- رفتاری کنترل خشم بر پرخاشگری دانش آموزان دختر پرخاشگر

سابقه و هدف: پرخاشگری یکی از مشکلات مهم دوره نوجوانی است که پیامدهای منفی همچون تصویر ذهنی منفی در میان همسالان و آموزگاران، طرد از سوی همسالان، افت تحصیلی، مصرف مواد، مشکلات ارتباطی با خانواده و بزهکاری را در پی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی شناختی رفتاری کنترل خشم بر پرخاشگری دانش آموزان دختر پرخاشگر صورت گرفته است. روش بررسی: این پژوهش نیمه‌آزمایشی در قالب طرح پیش آزمون-...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارتهای تاب آوری بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان

چکیده: هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های تاب آوری بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر و دختر دوره راهنمایی، در سال تحصیلی 89 -1388 در شهرستان زرین شهر انجام شده است........................................................................................... روش: در یک بررسی نیمه آزمایشی، از میان کلیه دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ، به کمک پرسش نامه پرخاشگری (agq) ، 60 نفر گزین...

بررسی اثربخشی آموزش تقویت‌توجه بر اضطراب‌امتحان دانش آموزان دختر

 مقدمه: اضطراب­ امتحان، سلامت­ روانی دانش­ آموزان را تهدید می­کند و بر عملکرد تحصیلی آنها تأثیر منفی می­گذارد. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تقویت­ توجه بر اضطراب­ امتحان دانش­ آموزان دختر بود. روش­: این پژوهش از نوع ­تجربی و با طرح پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل انجام شده است. جامعه­ آماری دربرگیرنده تمامی دانش­ آموزان دختر پایه هفتم ناحیه 2 شهرستان رشت در سال تحصیلی 95- 94 بود که ...

متن کامل

اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای فرزندپروری ذهن آگاهانه بر تنیدگی و انعطاف پذیری روانشناختی مادران دانش آموزان دختر نابینا شهر اهواز

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای فرزندپروری ذهن آگاهانه بر تنیدگی و انعطاف پذیری روانشناختی مادران دانش آموزان دختر نابینا انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربری و از نظر شیوه اجرا نیمه تجربی با طرح نیمه آزمایشی با طرح اندازه گیری مکرر با گروه گواه_کنترل بود. جامعه پژوهش مادران دانش آموزان دختر نابینا بودند که از میان آنها ۷۲ نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بصورت دو گ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 39

صفحات  71- 85

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023