اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان ناحیه 4 اهواز

نویسندگان

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مساله بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان ناحیه 4 اهواز در سال تحصیلی 93-92 انجام گرفت. 50 دانش آموز که بالاترین نمره اضطراب امتحان را داشتند در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در این راستا از پرسشنامه اضطراب امتحان اهواز(ابوالقاسمی و همکاران، 1374) برای اندازه گیری متغیر وابسته استفاده شد. بعد از 9 جلسه آموزش مهارت حل مساله دزوریلا و گلدفرید(1971) به گروه آزمایش، با استفاده از سیاهه اضطراب امتحان دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که برنامه آموزشی ، موجب کاهش سطح اضطراب امتحان در گروه آزمایش می شود. همچنین نتایج پیگیری یک ماهه نشان داد که اثربخشی روش آموزشی پایدار بوده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان ناحیه ۴ اهواز

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مساله بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان ناحیه 4 اهواز در سال تحصیلی 93-92 انجام گرفت. 50 دانش آموز که بالاترین نمره اضطراب امتحان را داشتند در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در این راستا از پرسشنامه اضطراب امتحان اهواز(ابوالقاسمی و همکاران، 1374) برای اندازه گیری متغیر وابسته استفاده شد. بعد از 9 جلسه آموزش مهارت حل مسال...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر اضطراب امتحان دانش آموزان

زمینه و هدف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر اضطراب امتحان دانش­ آموزان دختر بود. روش: طرح پژوهش، آزمایشی از نوع پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل بود.40 نفر از دانش ­آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر بابل که دارای اضطراب امتحان بالا بودند با روش نمونه­ گیری خوشه ­ای چندمرحله­ ای تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) جایدهی شدند و ب...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر اضطراب امتحان دانش آموزان

زمینه و هدف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر اضطراب امتحان دانش­ آموزان دختر بود. روش: طرح پژوهش، آزمایشی از نوع پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل بود.40 نفر از دانش ­آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر بابل که دارای اضطراب امتحان بالا بودند با روش نمونه­ گیری خوشه ­ای چندمرحله­ ای تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) جایدهی شدند و ب...

متن کامل

مقایسۀ اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله و هوش هیجانی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی

این پژوهش با هدف بررسی مقایسۀ اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله و آموزش هوش هیجانی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی اجرا شد. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعۀ آماری همۀ دانش آموزان پسر مقطع متوسطۀ شهر قرچک در سال تحصیلی 91ـ1390 بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 45 دانش آموز پسر با پرخاشگری بالا به وسیلۀ آزمون پرخاشگری (باس و پری، 1992) انتخاب شدند. براساس ط...

متن کامل

اثربخشی آموزش حل مسئله بر اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی

مقدمه: هدف این پژوهش، بررسی میزان اثربخشی آموزش حل مسئله بر اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی دانش آموزان پسر دبستانی بود. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر دبیرستانی  شهر نجف آباد در سال تحصیلی 1393-1392 بود که از میان آن‌ها تعداد 30 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارش شدند. هردو گروه در مراحل پیش‌آزمون و پس...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله بر مسؤولیت‌پذیری دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه دوره اول

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله بر مسؤولیت‌پذیری دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه‌ی دوره اول بود. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی مورد مطالعه در این پژوهش دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه دوره اول شهرستان سنندج در استان کردستان بود. 30 نفر از دانش‌آموزان دارای مسؤولیت‌پذیری پایین به شیوه‌ی نمونه‌گیری به صورت تصادفی خوشه‌ای چند...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 36

صفحات  91- 102

تاریخ انتشار 2017-05-28

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023