اثربخشی آموزش مهارت های خودمدیریتی بر از خودبیگانگی تحصیلی، تعلل ورزی تحصیلی و زورگویی دانش آموزان دوره متوسطه

نویسندگان

  • بهادری خسروشاهی, جعفر گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
  • حبیبی کلیبر, رامین گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
چکیده مقاله:

اهداف: ازخودبیگانگی، تعلل­ ورزی و زورگویی یکی از مشکلات در حال افزایش در بسیاری از مدارس می­باشد. هدف این تحقیق اثربخشی آموزش مهارت ­های خودمدیریتی بر ازخودبیگانگی تحصیلی، تعلل­ورزی و زورگویی دانش ­آموزان دوره متوسط بود. روش ­ها: طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش­ آزمون- پس­ آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش دانش­آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان تبریز در سال تحصیلی 1396-1395 بودند که از این جامعه تعداد 60 دانش­آموز به روش نمونه­ گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شده و در دو گروه آزمایش (30 نفر) و کنترل (30 نفر) جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه زورگویی (الویوس)، مقیاس تعلل­ورزی (سولومون و راثبلوم)، پرسشنامه از خودبیگانگی جانسون و برنامه آموزش مهارت­های خودمدیریتی بود. داده ­های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس در نرم­افزار Spss تجزیه و تحلیل گردید. یافته­ ها: نتایج نشان داد که آموزش مهارت­ های خودمدیریتی بر ازخودبیگانگی تحصیلی، تعلل ­ورزی و زورگویی دانش ­آموزان تأثیر دارد. در واقع آموزش مهارت­ های خودمدیریتی باعث کاهش از خودبیگانگی تحصیلی، تعلل­ورزی و زورگویی در دانش ­آموزان می­ شود. نتیجه­ گیری: یافته­های پژوهش ضرورت توجه جدی برنامه ­ریزان و مسئولین را به موضوع ازخودبیگانگی، تعلل­ ورزی و زورگویی دانش ­آموزان نشان داده است.   

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی آموزش مهارت های خودمدیریتی بر از خودبیگانگی تحصیلی، تعلل ورزی تحصیلی و زورگویی دانش آموزان دوره متوسطه

اهداف: ازخودبیگانگی، تعلل­ ورزی و زورگویی یکی از مشکلات در حال افزایش در بسیاری از مدارس می­باشد. هدف این تحقیق اثربخشی آموزش مهارت ­های خودمدیریتی بر ازخودبیگانگی تحصیلی، تعلل­ورزی و زورگویی دانش ­آموزان دوره متوسط بود. روش ­ها: طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش­ آزمون- پس­ آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش دانش­آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان تبریز در سال تحصیلی 1396-1395 بودند...

متن کامل

مطالعه پدیدارشناسی تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان سال چهارم دوره متوسطه دوم شهرستان مریوان

هدف پژوهش حاضر پی بردن به تجربیات دانش‌آموزانی بود که تعلل‌ورزی تحصیلی داشتند. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از دانش‌آموزان پسر سال چهارم رشته‌های نظری مقطع متوسطه دوم (دبیرستان) شهرستان مریوان که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند، در سال تحصیلی 96-95 انجام شد. مصاحبه‌های ضبط‌شده به‌صورت کتبی ثبت شدند و به روش هفت مرحله‌ای کلایزی مورد تجزیه ‌و تحلیل قر...

متن کامل

مقایسه تفاوت های جنسیتی دانش آموزان دوره دوم متوسطه از لحاظ هوش اجتماعی، تنظیم هیجان و تعلل ورزی تحصیلی

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تفاوت دانش‌آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه از لحاظ متغیرهای هوش اجتماعی، تنظیم هیجان و تعلل‌ورزی تحصیلی می‌باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی واز نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش 276 دانش‌آموز پسر و دختر بودند که به شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی، از بین دانش آموزان دبیرستان‌های دوره‌ی متوسطه شهر گنبد کاووس انتخاب شدند. پرسشنامه های تعلل‌ورزی تحصیلی، هوش اجتماعی و تنظیم ...

متن کامل

اثربخشی آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر آسیب‌ها و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر آسیب‌ها و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه بود. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دوم ناحیه 6 شهر مشهد در سال تحصیلی 98-1397 بود که از بین آنها 40 نفر با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و سپس در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جا...

متن کامل

بررسی اثر بخشی بسته آموزشی راهبردهای خودگردان-فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه

پژوهش حاضر در روند تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان-فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان شهرتبریز انجام گرفت. به همین منظور تعداد 60 نفر از دانش آموزان دارای تعلل ورزی بالا که از طریق غربالگری و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند. در یک طرح آزمایشی به صورت جایگزینی هدفمندبه دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای جمع آوری اطلاعات در ...

متن کامل

اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تاب آوری تحصیلی در تعلل ورزی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

هدف: هدف این پژوهش بررسی میزان اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تاب‌آوری تحصیلی در تعلل ورزی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان بود. روش: پژوهش حاضر از نظر روش‌شناسی جزء طرح‌های نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش را همه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر کرمانشاه تشکیل دادند که در سال تحصیلی 97-96 مشغول به تحصیل بودند. از این جامعه با استفاده ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 5

صفحات  371- 380

تاریخ انتشار 2016-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023