اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر کاهش اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه آزاداسلامی واحد سبزوار

نویسندگان

  • حسن احدی استاد گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
  • حسن اسدزاده دانشیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایرانhasadzadeh@yahoo.com
  • علی کریمی دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی تربیتی و شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایرانali.karimi@iaus.ac.ir
چکیده

اهداف: هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر  کاهش اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه آزاداسلامی واحد سبزاوربود. روش: این پژوهش از نظر هدف بنیادی واز لحاظ روش نیمه ازمایشی باطرح پیش ازمون وپس ازمون با گروه کنترل نابرابر ودوره پیگیری 3 ماهه بود. جامعه مورد مطالعه کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحد سبزوار در سال تحصیلی 97-96 با امارتقریبی 1800 نفر بود ند که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس30 نفربرای نمونه انتخاب شدند و با روش همتاسازی در دوگروه آزمایش(15 نفر) وکنترل(15 نفر) قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه  اضطراب بک و برای بررسی اثربخشی نیز از بسته آموزش مهارت های مثبت اندیشی که در 9 جلسه یک و نیم ساعته تنظیم شده بود استفاده گردید. یافته ها: نتایج تحلیل های آماری با استفاده از تحلیل کواریانس صورت گرفت ونشان داد که آموزش مهارت های مثبت اندیشی با اندازه اثر 0/331 درصد میزان اضطراب دانشجویان دختر را کاهش می دهد. بنابراین وجود تاثیرآموزش مهارت های مثبت اندیشی برکاهش میزان اضطراب در گروه ازمایش در سطح معناداری (p0/05 <) تایید گردید. نتیجه گیری: در پایان جلسات درمان، دانشجویان در هر دو گروه یاد گرفتند برای دستیابی به خواسته های خود، هر یک از آن ها باید رفتارهای مسئولانه ای را انتخاب کنند که ضمن حفظ اصول اخلاقی و با به کارگیری اقدامات خوش بینانه ، صحیح و مسئولانه به خواسته های خود نیز برسند. آموزش مهارت های مثبت اندیشی باعث بوجود آمدن جو حمایتی و ایمن می شود که دانشجویان احساس پذیرفته شدن و امنیت روانی-عاطفی را می توانند تجربه نمایند که این امر سازگاری بیشتر و تعارض های کمتر را به ارمغان می آورد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر افزایش احساس شادکامی دانشجویان دختر افسرده دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر افزایش احساس شادکامی دانشجویان دختر افسرده دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 92-91 انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهشهای آزمایشی می باشد که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. فرضیه اصلی این پژوهش این بود که آیا آموزش مهارتهای مثبت اندیشی احساس شادکامی دانشجویان دختر افسرده را افزایش می دهد. نمومه ش...

15 صفحه اول

تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر اضطراب دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

زمینه: افراد در مواجه با شرایط گوناگون زندگی با عواملی مختلف از قبیل اضطراب، استرس و افسردگی و غیره روبرو می­باشند که تقریباً در بین تمامی گروههای سنی دیده می­شود. به نظر می­رسد مثبت­اندیشی می­تواند به عنوان راه­حل مناسبی در جهت کاهش اضطراب به شمار آید.هدف: در این پژوهش، اثربخشی یک پرتکل ابداعی آموزش مثبت­اندیشی بر اضطراب و خوش­بینی دانشجویان می­باشد.روش پژوهش: این پژوهش، مطالعه­ای نیمه­آزمایشی ...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر بهزیستی روانشناختی و احساس تنهایی زنان سالمند

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت­های مثبت­اندیشی بر بهزیستی روان‌شناختی و احساس تنهایی زنان سالمند شهرکرمانشاه بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه گواه بود. شرکت­کنندگان این پژوهش شامل 30 زن سالمند با حداقل سن 58 سال بودند که با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. سالمندانی که در گروه آزمایش قرار داشتند ...

متن کامل

مقایسه اثربخشی آموزش فنون مبتنی بر ذهن‌آگاهی و یادگیری خودتنظیمی بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دختر

هدفپژوهش، مقایسه اثربخشی آموزش فنون مبتنی بر ذهن­آگاهی و یادگیری خودتنظیمی بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دختر می­باشد. برای تحقق این هدف روش پژوهش از نوع طرح شبه آزمایشی و جامعه­ی آماری،کلیه دانشجویان دختر مرکز آموزش عالی زینب کبری کازرون به تعداد 193 نفر بوده­اند؛ از این تعداد به روش نمونه­گیری هدفمند 66 نفر از دانشجویانی که دارای اضطراب امتحان بالا شناخته شدند به عنوان نمونه انتخاب و سپس به...

متن کامل

اثربخشی مهارت های مثبت اندیشی بر بهبود رابطه پدر جانباز و دختر وی

چکیده اهداف: کناره گیری عاطفی و هیجانی پدر جانباز از فرزندانش در کلیه مراحل رشد روانی آنها، به طور مکرر و مستمر آنها را در معرض فشارها و ضربات روانی قرار می دهد که باعث کاهش کیفیت زندگی آنان می شود. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مهارت های مثبت اندیشی بر بهبود رابطه والد فرزندی دختران مقطع متوسطه خانواده جانبازان انجام شد. مواد و روش ها: در این پژوهش تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنت...

متن کامل

مقایسه اثربخشی آموزش فنون مبتنی بر ذهن‌آگاهی و یادگیری خودتنظیمی بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دختر

هدفپژوهش، مقایسه اثربخشی آموزش فنون مبتنی بر ذهن­آگاهی و یادگیری خودتنظیمی بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دختر می­باشد. برای تحقق این هدف روش پژوهش از نوع طرح شبه آزمایشی و جامعه­ی آماری،کلیه دانشجویان دختر مرکز آموزش عالی زینب کبری کازرون به تعداد 193 نفر بوده­اند؛ از این تعداد به روش نمونه­گیری هدفمند 66 نفر از دانشجویانی که دارای اضطراب امتحان بالا شناخته شدند به عنوان نمونه انتخاب و سپس به...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 15  شماره 64

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید