اثربخشی آموزش گروهی جرأت‌ورزی بر ابراز وجود و کیفیت زندگی کاری کارکنان

نویسندگان

  • سیما کرباسیان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی‌، مؤسسه آموزش عالی حکمت رضوی مشهد، مشهد، ایران
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تأثیر آموزش گروهی جرأت‌ورزی بر ابراز وجود و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان خاتم‌الانبیاء مشهد انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گرداوری داده‌ها از نوع مطالعات شبه‌آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه گواه است. نمونه پژوهش که شامل 24 نفر از کارکنان با حداقل یک سال سابقه کار بود، با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. شرکت‌کنندگان در پژوهش به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 12 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش 8 جلسه90 دقیقه‌ای تحت آموزش قرار گرفت و گروه گواه مداخله‌ای دریافت نکرد.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های ابراز وجود گمبریل و ریچی و کیفیت زندگی کاری والتون بود. نتایج نشان داد که پس از انجام مداخله، میانگین نمرات ابراز وجود و کیفیت زندگی کاری کارکنان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه، به‌طور معنی‌داری افزایش یافت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی برنامه غنی سازی رابطه بر کیفیت زندگی کاری کارکنان

Abstract Background and aims: Quality of working life is a critical concept with great importance in the life of an employee which shows an appropriate balance between work and personal life, ensuring organizational productivity and employee’s job satisfaction. This study aimed to determine the effectiveness of relationship enhancement program on quality of work life (QWL) am...

متن کامل

بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر احساس غربت دانشجویان دختر

Background and purpose: Homesickness is a complex cognitive, exciting and stimulating condition that comes into existence because of the individual’s transition into a new environment and it seems to present the reduction of coping strategies. This research aims to study the effectiveness of the method of assertiveness training on homesickness of female university students. Materials and met...

متن کامل

بررسی اثربخشی آموزش گروهی امیدمحور بر ارتقای کیفیت زندگی سالمندان

Objectives: The rapid growth of the population, especially in developing countries, has led to adulthood phenomenon, which poses as one of the challenges of the public health. Therefore, it is necessary to pay close attention to this age group. This age group mostly suffers from  psychological and physical problems. Psychologists have devised a variety of measures for tackling with these p...

متن کامل

اثربخشی آموزش گروهی نظریه انتخاب بر کیفیت زندگی معتادان

چکیده زمینه و هدف: افزایش اعتیاد در جامعه و گرفتاری‌های ناشی از آن و تقاضای افراد برای بهبود مشکلات معتادین، نشان‌دهنده نیاز اشخاص به مداخلات و آموزش‌های تخصصی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش گروهی نظریه انتخاب بر کیفیت زندگی معتادان بود.  روش بررسی: پژوهش مورد نظر از نوع روش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون ـ پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه مردان معتادی بود که در...

متن کامل

اثربخشی آموزش ابراز وجود بر اضطراب نوجوانان با خانواده‌های طلاق

The present study was done with the aim of reviewing the effectiveness of self- assertiveness training on amount of anxiety in teenagers with divorced parents. The sample was composed of 30 teenagers with divorced parents, situated randomly into two groups (a test group and a control group). The test group was offered self- assertiveness training in 10 session, each session was 90 minutes, and ...

متن کامل

اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی کاری دبیران

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی الگوی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی کاری دبیران بود. روش پژوهش حاضر نیمه تجربی و طرح مورد استفاده در این پژوهش طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون-پیگیری دو گروهی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران زن دوره متوسطه اول شهر شهریار بودند که در سال مشغول به تدریس بودند. از این جامعه 60 نفر به تصادف و با استناد به فرمول کوکران انتخاب شده و در دو گروه 30 نفری قرار گرفتند. ابزار پژ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 2

صفحات  159- 176

تاریخ انتشار 2019-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023