اثربخشی بستۀ آموزشی ارتقای کارکردهای اجرایی در افزایش خودتنظیمی: نقش واسطه ای برنامه ریزی

نویسندگان

  • زهرا بهاری دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده ادبیات؛ علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
  • علیرضا کیامنش استاد گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • محمدحسین عبداللهی استاد گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده مقاله:

توانایی خودتنظیمی یکی از عامل های مهم در رابطه با بسیاری از پیامدهای مثبت روانشناختی است از این رو ارتقا و آموزش آن به دانش آموزان یک ضرورت است. هدف اصلی پژوهش حاضر آزمون اثربخشی آموزش ارتقای کارکردهای اجرایی بر خودتنظیمی بر اساس نقش واسطه ای برنامه ریزی بود. طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانش آموزان مقطع 2 شهر تهران می شد و شرکت کنندگان در پژوهش شامل 40 دانش آموز می شد که در سال تحصیلی 98-1397 در مدارس دولتی ثبت نام کرده بودند. شرکت کنندگان از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در گروه آزمایش 20 دانش آموز 8 جلسۀ 90 دقیقه ای آموزش دریافت کردند. در حالی که اعضای گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. ابزار پژوهش پرسش نامۀ کارکردهای اجرایی (BRIEF) است. برای تحلیل داده ها از مدل های ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی در قالب الگوی MIMIC استفاده شد. از یافته های قابل توجه این پژوهش می توان به برازش مدل مفهومی و نیز تاثیر مستقیم و غیرمستقیم آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودتنظیمی اشاره کرد. در مجموع برازش مدل نشان دهندۀ آموزش پذیری خودتنظیمی و نقش متغیر واسطه ای است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی برنامه توانمندسازی مبتنی بر کارکردهای اجرایی خودتنظیمی بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان دوره ابتدایی

مقدمه:پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه توانمندسازی مبتنی بر کارکردهای اجرایی خودتنظیمی بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان دوره ابتدایی انجام شد.روش:این پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون، پس آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کل دانش‌آموزان پسر نارساخوان پایه چهارم ابتدایی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی97-1396، در شهرستان اسلامشهر بود.بدین منظور، تعداد...

متن کامل

اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر عملکرد استدلال کلامی در دانش‌آموزان با آسیب بینایی

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر عملکرد استدلال کلامی در دانش‌آموزان با آسیب بینایی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل به همراه پیگیری بود. جامعه پژوهش کلیه دانش‌آموزان با آسیب بینایی مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بود که با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس 30 نفر از این جامعه انتخاب و به‌صورت تصادفی در گروه آزمایش و ...

متن کامل

ساخت بستۀ آموزشی خودتنظیمی کاهش اهمال‌کاری تحصیلی و بررسی اثربخشی آن

زمینه: اهمال‌کاری، پدیده‏ای شایع به ویژه در زمینه تحصیلی است، که معمولا با تجارب ذهنی ناراحت‌کننده همراه است. اهمال‌کاری، صورتی شایع از شکست در خودتنظیمی شناخته می‌شود. هدف: هدف پژوهش حاضر، ساخت بستۀ آموزشی خودتنظیمی کاهش اهمال‌کاری تحصیلی و بررسی اثربخشی آن است. بستۀ آموزشی خودتنظیمی کاهش اهمال‌کاری تحصیلی، بر اساس مؤلفه‌های پیش‌بینی کننده اهمال‌کاری تحصیلی، نظر گروهی از روان‌شناسان، آموزگاران...

متن کامل

اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی(سطوح حافظه کاری: فراشناخت،برنامه ریزی)دربهبود حافظه کاری، نگهداری توجه، توانایی برنامه ریزی، حل مسئله و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ناتوان درریاضی

دف اصلی پژوهش حاضر بررسـی اثربخشـی آمـوزش کارکردهـای اجرایـی در بهبـود حافظـه کـاری،نگهداری توجه، توانایی برنامه ریزی- حل مسئله و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نـاتوان در ریاضـی بود. برای وصول به این هدف، از بین جامعه آماری که شامل کلیه دانش آموزان ناتوان در ریاضی پایه چهارم، پنجم و ششم ابتدایی مدرسه اختلالات یادگیری ویـژه شـهر بیلـه سـوار در سـال تحصـیلی 1391-92 میباشد، 32 دانش آموز ناتوان در ریاض...

متن کامل

مقایسه اثربخشی بستۀ آموزشی تلفیقی غیر رایانه‌ای حافظه فعال و توجه انتخابی با بستۀ نرم‌افزاری توانمندسازی شناختی کاپیتان لاگ بر مؤلفه‌های کارکردهای اجرایی در دختران مبتلابه بیماری صرع لوب گیجگاهی

مقدمه: هدف این مطالعه مقایسۀ اثربخشی بستۀ غیر رایانه‌ای آموزشی تلفیقی حافظه فعال و توجه انتخابی با نرم‌افزار کاپیتان لاگ بر مؤلفه‎های کارکردهای اجرایی مرتبط با بیماری صرع بوده است. روش کار: پژوهش حاضر، طرح شبه آزمایشی با نمونه‎گیری غیر تصادفی هدفمند به‌صورت پیش‎آزمون- پس‎آزمون با گروه کنترل بود که از بین 150 نفر (جامعۀ آماری) دانش‎آموز دختر 15-13 ساله مبتلابه بیماری صرع گیجگاهی مراجعه‎کننده به ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 50

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023