اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی و رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق سازش نیافته

نویسندگان

  • توکل موسی زاده استادیار، گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
  • محمد نریمانی استاد ، گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
  • مریم برهانی کاخکی دانشجوی دکتری ، گروه روانشناسی عمومی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
چکیده

زندگی رضایت بخش و با کیفیت زوجین تعیین کننده عملکرد مطلوب خانواده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی و رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق سازش نیافته جهت دستیابی به روش موثر در مداخلات پیش از طلاق بود. پژوهش کاربردی از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زوجین متقاضی طلاق بودند که سال 97به دادگاه خانواده کرج مراجعه کردند. به صورت هدفمند مبتنی بر ملاکهای ورود و خروج 30 زوج سازش نیافته انتخاب به طور تصادفی دو گروه هر کدام شامل 15 زوج تشکیل شد. ابزار گردآوری شامل اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 26 سوالی، پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (فرم کوتاه) بود. دادهها با تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزا spss23تحلیل شد. نتایج نشان داد زوج درمانی شناختی رفتاری در افزایش کیفیت زندگی و رضایت زناشوی زوجین سازش نیافته تاثیر معنی داری داشت (001/0p=) میزان تاثیر آن بر افزایش رضایت زناشویی 7/83 درصد و بر افزایش کیفیت زندگی 5/69 درصد بود (05/0>P). بر اساس یافته های پژوهش زوج درمانی شناختی رفتاری روش موثری برای ارتقاء کیفیت زندگی و رضایت زناشویی متقاضیان طلاق است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق

Abstract Background & Aim: Divorce, as tragic social phenomena, has long been of interest to researchers. Marital satisfaction improvement through life skills training is one of the coping strategies with the negative impacts of divorce. The purpose of this study was to determine the effectiveness of life skills training on marital satisfaction in divorce applicant couples. Material & Met...

متن کامل

اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده زوجین متقاضی طلاق

چکیده: زمینه و هدف: خانوادهمحلارضاینیازهایمختلفجسمانیوعقلانیوعاطفیاست و داشتنآگاهیازنیازهایزیستیوروانیو شناختچگونگیارضاآنهاوتجهیزشدنبهتکنیکها<...

متن کامل

اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده زوجین متقاضی طلاق

چکیده: زمینه و هدف: خانوادهمحلارضاینیازهایمختلفجسمانیوعقلانیوعاطفیاست و داشتنآگاهیازنیازهایزیستیوروانیو شناختچگونگیارضاآنهاوتجهیزشدنبهتکنیکها<...

متن کامل

اثربخشی زوج درمانی به روش گاتمن بر عملکرد خانواده و سازگاری زناشویی در زوجین متقاضی طلاق

مقدمه: زوجین متقاضی طلاق مشکلات فراوانی به‌ویژه در زمینه عملکرد خانواده و سازگاری زناشویی دارند و انجام مداخلات روانشناختی برای بهبود ویژگی‌های آنها ضروری است. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی زوج درمانی به روش گاتمن بر عملکرد خانواده و سازگاری زناشویی در زوجین متقاضی طلاق انجام شد. روش کار: این پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه آماری پژوهش زوجین متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به ...

متن کامل

مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری غنی‌شده و زوج درمانی تلفیقی رفتاری در افزایش رضایت زناشویی

در این پژوهش اثر بخشی دو شیوه­ی زوج درمانی (زوج درمانی تلفیقی ـ رفتاری و زوج درمانی شناختی رفتاری غنی شده) با روش تک موردی بررسی و با یکدیگر مقایسه شد. هشت زوج که دارای آشفتگی زوجی بودند بر اساس نمونه­ی در دسترس انتخاب و بعد از همتاسازی 4 زوج در هر گروه جای گرفتند. روش­ها به صورت انفرادی انجام شد. مجموعا 16 جلسه درمانی در هر گروه برگزار شد. پس از تعیین خط پایه در جلسه اول، در جلسات چهارم، هشتم،...

متن کامل

اثربخشی زوج درمانی به روش طرحواره درمانی یانگ بر سازگاری زناشویی و طلاق عاطفی در زوجین متقاضی طلاق شهر بوشهر

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی زوج درمانی به روش طرحواره درمانی یانگ بر سازگاری زناشویی و طلاق عاطفی در زوجین متقاضی طلاق بود. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل زوجین متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دادگاه شهر بوشهر در فصل پاییز سال 1396 بودند. نمونه پژوهش 40 زوج بودند که با روش در دسترس انتخاب و با روش تصادفی ساده در دو گروه مساوی (هر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 50

صفحات  -

تاریخ انتشار 2021-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021