اثرهای برهم‌کنشی محیط احاطه کنندة مولکول بر روی ویژگی‌های نوری غیرخطی مرتبة سوم

نویسنده

  • مهسا خادم صدیق استادیار، گروه مهندسی اپتیک و لیزر، دانشگاه بناب، بناب، ایران
چکیده

هدف از این کار تجربی، بررسی اثرهای برهم کنشی محیط احاطه کنندة مولکول بر روی ویژگی‌های جذب غیرخطی مرتبة سوم آن است. به همین منظور رفتار غیر خطی رنگینه‌ای از خانوادة گروه آزو در غلظت‌های مختلف در سه گروه مختلف از حلال‌ها با ویژگی‌های قوی دهندگی و گیرندگی پیوند هیدروژنی و تمایل ضعیف برای تشکیل پیوند هیدروژنی مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب محلول‌های حاوی رنگینه آزو با غلظت و قطبیت متفاوت در چیدمان تجربی جاروب Z روزنه باز قرار گرفتند. مطابق نتایج به دست آمده، نوع فرایند جذب غیرخطی مرتبة سوم و مقادیر آن به شدت وابسته به غلظت و ویژگی‌های بر هم‌کنشی محیط احاطه کنندة مولکول است. در این حالت، رفتار متضاد مشاهده شده از محلول‌های حاوی رنگینة آزو در دو غلطت متفاوت به دلیل برهم‌کنش‌های متفاوت بین مولکولی است. در این شرایط، در غلظت‌های پایین اندازة ضریب جذب غیر خطی در محیط‌هایی با دهندگی قوی پیوند هیدروژنی مانند متانول بیشترین مقدار و در غلظت‌های بالاتر، محیط هایی با گیرندگی قوی پیوند هیدروژنی مانند دی متیل فرمامید منجر به افزایش مقادیر ضریب جذب غیرخطی گردید. بدین ترتیب با تغییر غلظت و برهم کنش بین مولکولی می‌توان مقادیر و فرایند نوری جذب غیرخطی مرتبة سوم مواد نوری مورد مطالعه را کنترل کرد. در نتیجه رنگینة آزو مورد مطالعه با ویژگی‌های جذب اشباع و اشباع معکوس قابل کنترل می‌تواند نقش مهمی در طراحی ادوات نوری بازی کند. بدین ترتیب با تغییر غاظت و برهم کنش بین مولکولی می توان مقادیر و فرایند نوری جذب غیرخطی مرتبه سوم مواد نوری مورد مطالعه را کنترل نمود. در نتیجه رنگینه آزو مورد مطالعه با ویژگی های جذب اشباع و اشباع معکوس قابل کنترل می تواند نقش مهمی در طراحی ادوات نوری بازی کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر قطبیت محیط و غلظت روی ویژگی‌های نوری غیرخطی مرتبه سوم محلول‌های حاوی رنگینه آزو

در این کار تجربی، روش جاروب Z برای بررسی اثر قطبیت محیط و غلظت روی پاسخ نوری غیرخطی مرتبه سوم محلول‌های حاوی رنگینه آزو استفاده شد. به همین منظور یک لیزر موج پیوسته با طول موج 650 نانومتر و توان خروجی 70 میلی وات مورد استفاده قرار گرفت. اندازه‌گیری‌های انجام شده نشان می‌دهد که ویژگی‌های جذب اشباع معکوس رنگینه استفاده شده شدیدا به قطبیت محیط حلالی و غلظت وابسته است. براساس نتایچ به دست آمده با ا...

متن کامل

اثرهای آلودگی هوا بر روی ویژگی‌های آناتومیکی مقطع عرضی چوب گونه کاج تهران (Pinus eldarica)

آلاینده­های هوا به­خصوص آلاینده­های حاصل از سوخت خودروها نمی­تواند بر روی ویژگی­های آناتومی و مورفولوژی بافت چوب درختان بی­تأثیر باشد. بنابراین به منظور بررسی این موضوع از کاجهای الداریکا (Pinus eldarica) واقع درپارک چیتگر که از یک سو به بزرگراه پرتردد "تهران-کرج" (منطقه آلوده) و از سوی دیگر به سلسه جبال البرز منتهی می‌شود (منطقه پاک) و همچنین از منطقه میان دو منطقه اخیر (نیمه­آلوده) توسط مته س...

متن کامل

اثرهای ناخالصی بر روی پهنای گاف انرژی

  The basic requirements of the CdS thin films on their applications are high optical transparency, low electrical resistivity, and better crystalinity (e.g.high orientation). Firstly, we prepared CdS films by thermal eveporation techniques on glass substrate and then studied their photoconductivity from room temperature to 200 . Secondly, we prepared CdS films with impurities of Cu, Ag, Au and...

متن کامل

‎‎تولید هارمونیک های مرتبه سوم در انتشار امواج استوانه ای در محیط های غیرخطی ناهمگن

نتشار امواج الکترومغناطیسی در محیط های غیرخطی همگن و ناهمگن استوانه ای برای تولید هارمونیک های مرتبه سوم با استفاده از حل عددی معادلات موج جفت شده بررسی شده است.‎‎ محاسبات نشان می دهد که طول مشخصه برهمکنش در محیط های همگن خیلی کوتاه تر از محیط های ناهمگن است. دلیل این رفتار در محیط های ناهمگن این است که ‎$ ‎Delta ‎k ‎$‎ خیلی کوچک است و موج خروجی در طول برهمکنشی بزرگی ‎ (‎$ ‎r‎ $‎)‎ با قطبش مولد...

متن کامل

اثرهای ناخالصی بر روی پهنای گاف انرژی

در این مقاله در ابتدا لایه های سولفید کادمیم با شفافیت اپتیکی زیاد و مقاومت ویژه کم ساخته شد. سپس خواص فوتوکانداکتیویته لایه سولفید کادمیم بر روی زیر لایه شیشه ای در گستره از دمای اتاق تا200° c  مورد مطالعه قرار گرفت. نهایتا ناخالص سازی لایه سولفید کادمیم با فلزات مس, نقره, طلا و آلومینیوم انجام گرفت. در نمونه های سولفید کادمیم ناخالص شده با مس, نقره و طلا موفق به ایجاد مراکز تله شدیم و قله منح...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 2

صفحات  35- 40

تاریخ انتشار 2020-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021