اثر بخشی بازی درمانی بر اختلالات نوشتن در کودکان مبتلا به اختلال نارسائی توجه / بیش فعالی

نویسندگان

  • افسانه گلزاری کاشناس ارشد روانشناسی ،دانشگاه آزاد سیرجان
  • ریحانه مهرابی دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،ایران
  • ساراخاتون تیمورزاده کارشناس پرستاری،مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • فاطمه اسلامی کارشناسی ارشد روانشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
چکیده مقاله:

مقدمه : مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی درمانی بر اختلالات نوشتاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی انجام شد. روش کار:روش پژوهش حاضر آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدائی ناحیه 2 مشهد در سال تحصیلی(1394-95) بودند.  نمونه ای شامل 30 نفر از دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی از مدارس ابتدائی مشهد  انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه (15 نفر گروه آزمایش و15نفر گروه کنترل ) جایگزین شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل فرم ویژه والدین پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) ، و آزمون اختلال نوشتن فلاح چای بود. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه ( 40دقیقه ،2بار در هفته و به مدت 2 ماه) تحت مداخله قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله‎ای را دریافت نکرد. سپس مجددا از هر دو گروه آزمون اختلال نوشتاری به عمل آمد. یافته ها: نتایج حاصل از روش تحلیل کوواریانس نشان داد که بازی درمانی بر بهبود املاء نویسی،  بهبود دستخط و بهبود ترکیب نوشتارکودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی موثر است. نتیجه گیری: با توجه به یا فته های پژوهش می توان نتیجه گرفت  بازی درمانی از طریق بهبود توجه و کارکرد های شناختی دیگر موجب اصلاح خطای املاء می شود. همچنین تببین دیگر یافته بدست آمده این است که بازی درمانی از طریق کاهش علایم بیش فعالی/ نقص توجه باعث بهبود خطای املا نویسی شده است

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بخشی بازی درمانی عروسکی بر پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نارسایی توجه

پیش زمینه و هدف: با توجه به شیوع نسبتاً بالای اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه و همراهی این اختلال با علائم پرخاشگری به کارگیری مداخلاتی جهت کاهش رفتارهای پرخاشگرانه در این افراد با اهمیت به نظر می رسد بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی درمانی عروسکی بر کاهش پرخاشگری کودکان دارای اختلال بیش فعالی/نارسایی توجه می باشد. مواد و روش کار: مطالعه حاضر شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گ...

متن کامل

اثر موسیقی درمانی بر پرخاشگری، علایم بیش فعالی و کمبود توجه در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی

اختلال نقص توجه – بیش فعالی بیماری نسبتا شایعی در بین کودکان می باشد که با نشانه‌های پرخاشگری، بیش فعالی، اضطراب و کمبود توجه همراه می‌باشد. با توجه به اثرات جانبی داروهایی که برای درمان این اختلال استفاده می‌شود، این مطالعه با هدف بررسی اثر موسیقی درمانی بر بهبود نشانه‌های این اختلال انجام گرفته است. این مطالعه نیمه تجربی در سال 1395 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز بر روی 20 کودک ایرانی با ا...

متن کامل

اثر بخشی بازی درمانی عروسکی بر پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/نارسایی توجه

Background & Aims: Regarding the high prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and comorbidity with aggression symptoms, it is significant to apply an intervention to reduce the symtomps. It was aimed to investigate the efficacy of puppet play therapy on aggression of children with attention deficit hyperactivity disorder. Materials and Methods: This quasi-experiment...

متن کامل

بررسی اختلالات کاستی توجه – بیش فعالی، نافرمانی و سلوک در کودکان والدین مبتلا به اختلال دوقطبی

  Background: The affliction of parents with bipolar disorder disrupts their personal, family and social functions and affects their children's physical and mental health in addition to exposing them to the risk of psychological trauma. The purpose of the present study is to investigate Attention Deficit Hyperactivity, Oppositional Defiant and Conduct disorders in school-aged children of parent...

متن کامل

بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر افزایش میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر افزایش میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی بود. ﺭﻭﺵ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﻤﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻰ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ- ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کودکان مبتلا به نقص توجه – بیش فعالی مراجعه کننده به مرکز مشاوره و خدمات درمانی روان پویا ودرمانگران بهجو بود که از بین آنها با توجه به ملاک های ورود نمونه‌ای به حجم 22 نفرانتخاب و...

متن کامل

مقایسۀ تأثیر بازی درمانی و دارو درمانی بر رشد مهارت های حرکتی و دامنۀ توجه کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه

هدف از پژوهش حاضر، مقایسۀ تأثیر بازی­درمانی و دارو­درمانی بر رشد مهارت­های حرکتی درشت و دامنۀ توجه دانش­آموزان مبتلا به اختلال بیش­فعالی/ ­نقص توجه می­باشد. بدین­منظور، از بین 65 دانش­آموز مبتلا به اختلال بیش­فعالی، تعداد 40 نفر انتخاب گردیدند و بر­اساس سن و نتایج پیش­آزمون که به­وسیلۀ آزمون اولریخ و     خرده­آزمون تیک­زنی آزمون کیتلر ـ لارنت ـ تیریو انجام شد به چهار گروه کنترل، بازی­درمانی، دا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 62  شماره ویژه نامه 1

صفحات  26- 34

تاریخ انتشار 2019-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023