اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر روی آورد شناختی– رفتاری بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی

نویسندگان

  • رحمتی, فهیمه
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر روی آورد شناختی– رفتاری بر پرخاشگری کودکان پیش­ دبستانی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون­ کنشی انجام شد. روش: طرح پژوهش آزمایشی از نوع پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل است. جامعه‌ آماری شامل تمامی کودکان 6-4 ساله مهدکودک­ های شهر رشت در سال تحصیلی 92-91 بود که از این میان 400 کودک به روش نمونه­ گیری تصادفی خوشه ­ای چندمرحله ­ای انتخاب و پرسش نامه علائم مرضی کودکان برای آنها اجرا شد. سپس 30  کودک دارای اختلال نارسایی توجه/ فزون­ کنشی با احراز ملاک ­های ورود به پژوهش به صورت تصادفی در دو گروه (15 نفر آزمایش و  15 نفر کنترل) جای دهی شدند و به پرسش نامه پرخاشگری پیش ­دبستانی واحدی و همکاران (1387) پاسخ دادند. سپس برنامه بازی­ درمانی مبتنی بر روی­ آورد شناختی–  رفتاری در یک دوره‌ 10 جلسه‌ای 60 دقیقه‌ای هفته‌ای دو بار برای کودکان گروه آزمایش به اجرا درآمد و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. پس از اتمام جلسات پس ­آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. یافته­ ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش بازی­ درمانی مبتنی بر روی­ آورد شناختی- رفتاری بر کاهش پرخاشگری معنادار بوده است. نتیجه­ گیری: کودک در فرایند بازی­ درمانی، کام­ نایافتگی­ های انباشته شده خود را در بستری مناسب از طریق پرخاشگری بروز می­دهد و با بازتاب مناسب، نحوه مهار آن را آموخته و درونی می­کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر روی آورد شناختی– رفتاری بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر روی آورد شناختی– رفتاری بر پرخاشگری کودکان پیش­ دبستانی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون­ کنشی انجام شد. روش: طرح پژوهش آزمایشی از نوع پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل تمامی کودکان 6-4 ساله مهدکودک­ های شهر رشت در سال تحصیلی 92-91 بود که از این میان 400 کودک به روش نمونه­ گیری تصادفی خوشه ­ای چندمرحله ­ای انت...

متن کامل

تأثیر بازی درمانگری کودک محور بر کاهش نشانه‌های رفتاری کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی

مقدمه: اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی با مشکلات زیادی همراه بوده و روش‌های درمانی متعددی برای درمان کودکان مبتلا به این اختلال ارائه شده است. پژوهش حاضر تأثیر بازی درمانگری کودک محور بر کاهش نشانه‌های رفتاری کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی را مورد بررسی قرار داده است. روش: 25 کودک با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در دامنه سنی 7 تا 12 ساله با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با روش پژ...

متن کامل

اثر بخشی بازی درمانی عروسکی بر پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/نارسایی توجه

Background & Aims: Regarding the high prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and comorbidity with aggression symptoms, it is significant to apply an intervention to reduce the symtomps. It was aimed to investigate the efficacy of puppet play therapy on aggression of children with attention deficit hyperactivity disorder. Materials and Methods: This quasi-experiment...

متن کامل

اثربخشی درمانگری رفتاری و شناختی- رفتاری بر کاهش نشانه‌های بالینی اختلال نارسایی توجّه/ فزون کنشی کودکان

هدف: پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی درمانگری رفتاری و شناختی- رفتاری بر کاهش نشانه‌های بالینی اختلال نارسایی توجّه/ فزون کنشی کودکان در طول زمان و در خلال موقعیتهای اصلی تظاهر نشانه‌ها انجام گرفت. روش: در فرایند روش شناختی، تعداد هشت آزمودنی از دو موقعیت آموزش ویژه انتخاب شدند. با استفاده از طرح تک آزمودنی با آزمودنیهای مختلف، نخست داده‌های حاصل از مشاهده رفتاری مکرّر هر آزمودنی در مرحله خط پای...

متن کامل

مقایسه اثربخشی هنردرمانی گروهی و بازی درمانی عروسکی بر مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی / نارسایی توجه

زمینه و هدف: اختلال فزون­ کنشی/ نارسایی­ توجه رایج ­ترین اختلال عصب­ تحولی در کودکی است که سبب ایجاد مشکلات در توانایی­ های اجتماعی، تحصیلی، و زندگی خانوادگی فرد می­ شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر هنردرمانی گروهی و بازی­ درمانی عروسکی در ارتقای مهارت­ های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی/نارسایی ­توجه بود. روش: پژوهش حاضر نیمه­آ زمایشی از نوع پیش ­آزمون- پس ­آزمون با دو گروه آزمایش بو...

متن کامل

تأثیر شن بازی درمانی بر کاهش نشانه های تکانشگری و نارسایی توجه در کودکان پسر مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

زمینه و هدف: اختلال نارسایی توجه/ فزون­ کنشی یکی از رایج ­ترین اختلال­ های دوره کودکی است که مشکلات فراوانی را برای کودک و خانواده او ایجاد می ­کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شن­بازی بر کاهش نشانه­ های تکانش گری و نارسایی توجه در کودکان پسر مبتلابه اختلال نارسایی توجه/فزون­ کنشی انجام شد. روش­: پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه ­آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس­ آزمون با گروه گواه بود. جامعه آمار...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره None

صفحات  93- 100

تاریخ انتشار 2015-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023