اثر برخی از کوکسیدیو استات ها بر پارامترهای رشد جوجه های گوشتی در عفونت تجربی کوکسیدیایی

نویسندگان

  • دکتر بهرام شجاعدوست
  • دکتر صادق رهبری
  • دکتر مهرداد مدیر صانعی
چکیده مقاله:

هدف: مقایسه اثر داروهای کوکسیدیواستات دیکلازوریل، سالینومایسین و ناراسین بر شاخصهای بازدهی جوجه های گوشتی درعفونت تجربی کوکسیدیایی . طرح: طرح بلوکهای کاملاتصادفی حیوانات: سیصد قطعه جوجه گوشتی یکروزه از جنس نر سویه تجاری راس 208 روش: جوجه های مورد آزمایش به طور تصادفی به 5 گروه 60 قطعه ای (هر یک شامل 3 تکرار) تقسیم شدند و در قفسهایی از نوع باتری قرار گرفتند. این گروهها عبارت بودند از : 1- این گروه هیچ نوع داروی کوکسیدیواستات دریافت نکرد ودر معرض چالش ااسیت ها قرار نگرفت (شاهد منفی) 2- این گروه هیچ نوع داروی کوکسیدیواستات دریافت نکرد ولی به وسیله مخلوطی از ااسیت ها چالش گردید (شاهد مثبت) 3- دیکلازوریل 4- سالینومایسین 5-ناراسین . گروههای درمانی کوکسیدیواستات ها ی مربوط را از ابتدا تا 3 روز به انتهای دوره مصرف نمودند. پرندگان تمام گروهها (به جز گروه 1) درسن 28 روزگی با 100 هزار ااسیست ایمریا شامل آیمریاتنلا، آیمریا ماکزیما و آیمریا آسرولینا تلقیح شدند. از روز هشتم پس از چالش و برای مدت 5 روز پیاپی ، میزان دفع ااسیست ها از طریق اندازه گیری OPG تعیین گردید. با وزن کشی جوجه ها ودان مصرفی آنها در سنین 28 (قبل از تلقیح ااسیست ها) 35،42 و 49 روزگی(انتهای دوره) وزن متوسط ، میانگین رشد و ضریب تبدیل غذایی (FCR) همه گروهها به صورت هفتگی تعیین شد. تجزیه و تحلیل آماری : استفاده از آزمون تجزیه واریانس ، آزمون توکی در صورت وجود اختلاف معنی دار. نتایج: در سن 35 روزگی (یک هفته پس از چالش ) اختلاف میزان رشد گروههای درمانی با شاهد مثبت معنی داربود. (01/0 >P) در همین سن FCR گروههای درمانی و شاهد منفی با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشت. اما FCR این گروهها نسبت به گروه شاهد مثبت به صورت معنی داری بهتر بود. (01/0 >P) درسن 42 روزگی اختلاف معنی داری در عملکرد گروههای درمانی مشاهده نشد. در سن 49 روزگی FCR این گروهها گروه سالینومایسین از گروه شاهد مثبت به صورت معنی داری بهتر بود. (01/0 >P) اما بین گروهها ی درمانی از این نظر اختلاف معنی داری مشاهده نشد. استفاده از دو داروی دیکلازوریل و سالینومایسین موجب کاهش بسیار معنی دار میزان دفع ااسیست در مقایسه با گروه شاهد مثبت گردید. (001/0 >P) نتیجه گیری : براساس این مطالعه می توان چنین نتیجه گیری نمود که استفا ده از کوکسیدیواستات های مورد آزمایش موجب بهبود شاخصهای بازدهی جوجه های گوشتی می شود. ومصرف آنها بخصوص درصورت احتمال بروز عفونتهای کوکسیدیایی قابل توصیه است. با این حال مقایسه شاخصهای بازدهی به دست آمده در گروههای درمانی مختلف نشان دهنده برتری نسبی گروه دیکلازوریل ازنظر میانگین وزن نهایی وسالینومایسین از نظر FCR می باشد. مصرف این دو دارو همچنین بصورت معنی داری موجب کاهش OPG گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر بتائین بر میزان کارایی سالینومایسین در جوجه های گوشتی مبتلا به عفونت کوکسیدیایی تجربی

هدف: بررسی اثر استفاده از بتایین بر میزان کارایی داروی ضدکوکسیدی سالینومایسین در جوجه های گوشتی در آلودگی تجربی به کوکسیدیوزماکیان. طرح آزمایشی: طرح آماری کاملا تصادفی با تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×2. حیوانات: 480 قطعه جوجه گوشتی یکروزه جنس نرازسویه تجاری Ross 308. روش: جوجه های مورد آزمایش بطور تصادفی به چهار تیمار تقسیم شدند و با جیره های غذایی حاوی دو سطح سالینومایسین (صفر و ppm 66) و د...

متن کامل

تأثیر عفونت تجربی کوکسیدیایی بر ایمنی سلولی حاصل از واکسیناسیون نیوکاسل در جوجه های گوشتی

با هدف بررسی اثرتضعیف ایمنی احتمالی عفونت کوکسیدیایی بر ایمنی سلولی جوجه های گوشتی، 640قطعه جوجه گوشتی یک روزه از جنس نر سویه تجاری راس 208بطور تصادفی به 4گروه 160 قطعه ای(هر یک شامل4تکرار 40 تایی)تقسیم شدند. گروه شاهد منفی تا انتهای آزمایش چالش نشده باقی ماند، در حالی که 3 گروه دیگر مخلوطی از آیمریا آسروولینا و آیمریا ماکزیما را در غالب دوز های بالا، متوسط و پایین در سن 15 روزگی در یافت کردند....

متن کامل

تاثیر بتائین بر میزان کارایی سالینومایسین در جوجه های گوشتی مبتلا به عفونت کوکسیدیایی تجربی

هدف: بررسی اثر استفاده از بتایین بر میزان کارایی داروی ضدکوکسیدی سالینومایسین در جوجه های گوشتی در آلودگی تجربی به کوکسیدیوزماکیان. طرح آزمایشی: طرح آماری کاملا تصادفی با تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×2. حیوانات: 480 قطعه جوجه گوشتی یکروزه جنس نرازسویه تجاری ross 308. روش: جوجه های مورد آزمایش بطور تصادفی به چهار تیمار تقسیم شدند و با جیره های غذایی حاوی دو سطح سالینومایسین (صفر و ppm 66) و دو...

متن کامل

تأثیر عفونت تجربی کوکسیدیایی بر ایمنی سلولی حاصل از واکسیناسیون نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی ‌

با هدف بررسی اثرتضعیف ایمنی احتمالی عفونت کوکسیدیایی بر ایمنی سلولی جوجه‌های گوشتی، 640قطعه جوجه گوشتی یک روزه از جنس نر سویه تجاری راس 208بطور تصادفی به 4گروه 160 قطعه‌ای(هر یک شامل4تکرار 40 تایی)تقسیم شدند. گروه شاهد منفی تا انتهای آزمایش چالش نشده باقی ماند، در حالی‌که 3 گروه دیگر مخلوطی از آیمریا آسروولینا و آیمریا ماکزیما را در غالب دوز‌های بالا، متوسط و پایین در سن 15 روزگی در یافت کردند....

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 58  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023