اثر بعضی مواد ضد تعرق بر خصوصیات رویشی - عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت آبیاری محدود

نویسندگان

  • سولماز کاظم پور
  • مهدی تاج بخش
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بعضی مواد ضد تعرق بر خصوصیات رویشی،عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت آبیاری محدود

به منظور بررسی تاثیر مواد ضد تعرق بر روی بعضی خصوصایت رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید 704 تحت آبیاری محدود، آزمایشی در سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. تیمارها عبارت بودند از آترازین ‏‎400ppm‎‏ ، پارافین یک درصد، پارافین + سیتوویت 2 درصد و به نسبت 3 به 1، موم 10 درصد و تیمار شاهد که در آن هیچ ماده ضدتعرقی ا...

15 صفحه اول

اثر مواد ضد تعرق بر عملکرد واجزای عملکرد ذرت تحت شرایط تنش خشکی

به منظور بررسی اثر مواد ضد تعرق بر عملکرد و اجزای عملکردرقم دیررس ذرت704 تحت شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در بهار 1391 در مرکز تحقیقات کرمانشاه انجام شد. تیمارها شامل اسید سالیسیلیک و پاکلوبوترازول ، که در دو سطح شامل مصرف و عدم مصرف می باشد. براساس مقادیر تعیین شده به ترتیب زیر محلول پاشی انجام می شود محلول پاشی با غلظت 5/0 میلی مول...

متن کامل

تاثیر مواد ضد تعرق بر عملکرد دانه و خصوصیات فتوسنتزی دو رقم گندم تحت تنش خشکی

به منظور بررسی تاثیر مواد ضد تعرق بر خصوصیات فتوسنتزی گندم آزمایشی بصورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی در سه تکرار طی سال 95-1394 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب استان آذربایجان‌غربی انجام شد. عامل آبیاری شامل قطع آبیاری از مرحله ظهور سنبله، قطع آبیاری از مرحله گلدهی (ظهور پرچم) و آبیاری کامل در کرت‌های اصلی بود. کرت‌های فرعی نیز شامل تیمار‌های محلول‌پاشی با مو...

متن کامل

اثر سالیسیلیک اسید و پاکلوبوترازول بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت دورهای آبیاری مختلف

به منظور بررسی تاثیر مواد تنظیم کننده رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تنش رطوبتی، آزمایشی در سال زراعی 89-88 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل سه دور آبیاری (7، 11 و 15 روز) و فاکتور فرعی مصرف مواد ضد تعرق شامل ­سالیسیلیک اسید، پاکلوبوترازول و بدون مصرف ماده ضد تعرق بو...

متن کامل

تاثیر سطوح مختلف آبیاری، خاکپوشه پلاستیک و مواد ضد تعرق بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه ذرت رنگین

In order to evaluate the effects of plastic mulch, kaolin and atrazine as anti-transpiration materials on some physiological attributes and grain yield of rainbow corn grown under different irrigation regimes, a two-year field experiment was carried out in Borazjan, Bushehr Province in 2016 and 2017 growing seasons. A randomized complete block design arranged in a split-split plot with three re...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 33  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2002-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023