اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی ویژگی های زراعی و فیزیولوژیکی سه رقم سورگوم دانه‌ای

نویسندگان

  • سید علی طباطبایی 1- بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثرات تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های زراعی و فیزیولوژیکی سه رقم سورگوم دانه‌ای آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد واقع در شهرستان مروست و در دو سال‌ زراعی 1391 و 1392 اجرا گردید. تاریخ‌های مختلف کاشت به عنوان عامل اصلی در پنج سطح شامل30 فروردین، 15 اردیبهشت ،30 اردیبهشت، 15خرداد و 30 خرداد و کرت‌های فرعی شامل ارقام سورگوم دانه‌ای به نام‌های پیام، سپیده و کیمیا بودند. به طور کلی رقم سپیده در تاریخ کاشت اول (30 فروردین) و دوم (15 اردیبهشت) در تمامی صفات مورد بررسی بیشترین مقدار ویژگی‌ها را به خود اختصاص داد. بیشترین مقدار عملکرد دانه به میزان 8424 کیلو‌گرم در هکتار نیز از همین رقم در تاریخ کاشت اول به دست آمد. بر طبق یافته‌های پژوهش حاضر به نظر می‌رسد در شرایط آب وهوایی مشابه منطقه مورد پژوهش کاشت زودتر سورگوم در بهار نتایج بهتری بدنبال داشته باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی ویژگی های زراعی شش هیبرید ذرت علوفه ای

In order to investigate the effects of sowing date on yield and some agronomic traits of six forage maize hybrids, two experiments were conducted in 2009 in two locations including Rasht and Fuman. The experimental design was randomized complete blocks with factorial arrangement and three replications. Treatments consisted of three levels of sowing date (31 May, 13 and 26 June) and six maize hy...

متن کامل

اثر تاریخ کاشت و تنش آبی بر عملکرد و برخی صفات زراعی سه هیبرید ذرت شیرین

به منظور ارزیابی تاثیر تاریخ کاشت و تنش آبی بر عملکرد و برخی صفات زراعی سه هیبرید ذرت شیرین، آزمایشی به صورت اسپلیت نواری با سه تکرار در دو سال زراعی 92 و 93 در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل ترکیبی از تاریخ کاشت (15 خرداد به عنوان تاریخ کاشت به موقع و 5 تیرماه به عنوان کشت دوم) و تنش آبی (آبیاری نرمال و قطع آبیاری از ابتدای ظهور رشته‌های ابریشمی) و فاکتور فرعی شامل ...

متن کامل

بررسی اثر تاریخ کاشت و سامانه آبیاری بر برخی ویژگی های زراعی برنج در گنبد کاووس

با هدف ارزیابی کارایی سامانه آبیاری زیرسطحی به روش کپسول‌های رسی متخلخل در تامین نیاز آبی برنج در دو تاریخ کشت مختلف آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک‌های کاملا تصادفی در سه تکرار و با دو تیمار آبیاری (غرقابی و زیر‌سطحی) در دو فاز زمانی کشت (تاریخ کشت اول: 1-خرداد و تاریخ کاشت دوم: 1-تیرماه) در سال 1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبدکاووس اجرا شد. صفات ارتفاع بوته، طول خوشه اصلی، جرم دانه پ...

متن کامل

اثر تاریخ کاشت بر فنولوژی و صفات مورفولوژیک سه رقم سورگوم (Sorghum bicolor L.) دانه‌ای

به منظور ارزیابی اثر تاریخ کاشت بر فنولوژی و صفات مورفولوژیک سه رقم سورگوم دانه‌ای تولید داخل کشور، آزمایشی در سال 1386 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس واقع در غرب تهران به صورت کرت‌های یک‌بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در این آزمایش تاریخ کاشت در سه سطح (18 خرداد، 7 و 27 تیر ماه) به عنوان عامل اصلی و رقم سورگوم دانه‌ای در سه سطح (پیام، س...

متن کامل

بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و برخی ویژگی های زراعی رقم های برنج در شمال خوزستان

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر ویژگی های خوشه و عملکرد رقم های برنج در سال زراعی 90-1389 به صورت کرت­های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی تاریخ کاشت در سه سطح (5 و 20 خرداد و 5 تیر) و عامل فرعی شامل عنبوری قرمز (بلند و کوتاه) و چمپا بود. نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد شلتوک در سطح 1 درصد معنی دار شد. د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 36

صفحات  115- 127

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023