اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز تاتوره (Datura stramonium L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.)

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

تاتوره یکی از علف‌های هرز مهم مزارع لوبیا در ایران است. به‌منظور بررسی تاثیر تراکم و زمان نسبی سبز شدن این علف هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیای چیتی، آزمایشی در سال 1385 در مزرعه ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین، بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل چهار تراکم (4، 8، 12 و 16 بوته در متر مربع) علف هرز تاتوره و سه زمان نسبی سبز شدن آن (همزمان با لوبیا، سبز شدن در مرحله اولین سه برگچه‌ای لوبیا و سبز شدن در مرحله سومین سه برگچه‌ای لوبیا) به همراه تیمار شاهد عاری از علف هرز بود. نتایج حاکی از تأثیر معنی‏دار فاکتورهای آزمایش بر کاهش عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا بود. در این میان تأثیر زمان نسبی سبز شدن تاتوره مهمتر از تراکم آن بود. در بالاترین سطح تراکم تاتوره عملکرد لوبیا در زمان‌های اول، دوم و سوم سبز شدن علف هرز به‌ترتیب 52، 47 و 23 درصد کاهش یافت. از میان اجزاء عملکرد لوبیا، تعداد غلاف در بوته، و وزن 100 دانه بیشترین تأثیر را از رقابت تاتوره پذیرفت ولی تعداد دانه در غلاف لوبیا تحت تأثیر رقابت تاتوره قرار نگرفت. اثر متقابل بین فاکتورهای آزمایش معنی‌دار بود و با افزایش زمان نسبی سبز شدن تاتوره، از شدت تأثیر تراکم آن کاسته شد بطوری‌که در سومین زمان سبز شدن، تأثیر تراکم تاتوره بر اغلب اجزاء عملکرد غیر معنی‌دار بود. بطورکلی نتایج آزمایش نشان‌دهنده حساسیت شدید عملکرد دانه لوبیا به تداخل همزمان تاتوره حتی در تراکم‌های کم بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر روش‌های مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (.Phaseolus vulgaris L)

به‌منظور بررسی اثر روش­های مدیریتی بر علف­های هرز، عملکرد دانه و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.)، آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال 139۴ اجرا شد. طرح آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه‌ی طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار بود. فاکتور اول شامل مدیریت غیرشیمیایی علف‌های هرز در چهار سطح شامل یک‌بار وجین دستی، مالچ کلش گندم، مالچ زنده گاودانه و بدون کنترل ...

متن کامل

تأثیر تراکم و زمان سبز شدن علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.)

    به ­منظور مطالعۀ تأثیر تراکم و زمان ­سبز شدن علف­هرز تاج­خروس بر عملکرد چغندرقند، آزمایشی به­ صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی اجرا شد. تیمارها شامل ترکیب 5 سطح تراکم تاج­خروس (1، 4، 8، 12 و 16 بوته در هر متر از ردیف) در چهار سطح زمان­ نسبی سبز شدن تاج­خروس (همزمان، 10، 20 و 30 روز پس از سبز شدن چغندرقند) همراه با تیمار شاهد عاری از علف­هرز بود. نتایج نشان داد که با زودتر سبزش...

متن کامل

تاثیرمحلول پاشی متانول بر اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط تنش آبی

     کاربرد محلول­های متانول روی اندام­های هوایی گیاهان باعث افزایش عملکرد، تسریع رسیدگی، کاهش اثر تنش خشکی درآنها می­شود. بدین منظور آزمایشی به­صورت اسپلیت­پلات در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سه تکرار در سال زراعی 1392 جهت بررسی اثرات محلول­پاشی متانول در شرایط تنش آبی و بر اجزای عملکرد لوبیا­چیتی در مرحله­ی قبل و بعد از گلدهی و با غلظت...

متن کامل

جوانه‌زنی بذر علف هرز تاتوره (Datura stramonium L.) تحت شرایط متفاوت دمایی و نوری

به‌منظور بررسی جوانه­زنی بذر تاتوره در شرایط متفاوت دمایی و نور پژوهشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 سطح دمایی (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 درجه سانتی­گراد) درشرایط نور مداوم و تاریکی مداوم با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز در سال 1395 انجام شد. نتایج نشان داد که تیمار دمایی و نوری بر صفات درصد جوانه­زنی، بنیه گیاهچه، طول ریشه­چه و ساقه­چه اثر معنی­...

متن کامل

اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه¬ی توده¬های بومی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

به منظور بررسی رابطه بین تراکم بوته و عملکرد دانه‌ی دو رقم لوبیای بومی استان گیلان در چهار تاریخ کاشت مختلف، یک آزمایش اسپلیت پلات فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در چهار  تکرار در سال 89-1388 در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان اجرا گردید. دو رقم لوبیای بومی استان گیلان ( رگه مشکی و رگه قرمز) در  چهار تاریخ کاشت مختلف (29 مرداد، 8 شهریور، 18 شهریور، 28 شهریور) و سه تراکم ( 15، 25، 35 بو...

متن کامل

اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) در منطقه یاسوج

In order to investigate the effects of drought stress and plant density on yield and some physiological characteristics of pinto bean (Phaseolus vulgaris L. cv. C.O.S16), a field experiment was conducted in split plot arrangement based on randomized complete blocks design with three replications at Research Farm of Yasouj University, Yasouj, Iran, in 2010. Treatments were conventional irrigatio...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 2

صفحات  215- 228

تاریخ انتشار 2012-07-17

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023