اثر تنظیم‌کننده رشد متیل جاسمونات بر ویژگی‌های رویشی و عملکرد میوه طالبی رقم ʼسمسوریʻ

نویسندگان

  • شیما حسن زاده فرد کارشناس ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
  • محمد جواد آروین استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
  • مهدی نظریان کارشناس ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
چکیده مقاله:

به‌منظور بررسی تأثیر تنظیم‌کنندة رشد متیل جاسمونات بر ویژگی‌های رشد، تعداد میوه و مقدار محصول در طالبی رقم ʼسمسوریʻ، آزمایشی در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان در تابستان 1391 اجرا شد. طالبی رقم ʼسمسوریʻ به‌دلیل داشتن ویژگی‌های مطلوب در سطح وسیعی در ایران کشت می‌شود و به همین دلیل افزایش کمیت و کیفیت میوة آن ضروری به‌نظر می‌رسد. برخی تنظیم‌کننده‌های رشد شامل متیل جاسمونات در غلظت‌های مناسب، قادرند رشد گیاه و عملکرد میوه را تحت تأثیر قرار دهند. به همین منظور، اثر غلظت‌های صفر، 5/2 و 5 میکرومولار آن به‌صورت خیساندن بذر، محلول‌پاشی در مرحلة شش تا هفت­برگی، مرحلة بعد از تشکیل میوه و ترکیب این تیمارها برای هر غلظت، بر رشدونمو و محصول میوة طالبی رقم ʼسمسوریʻ زودرس ورامین در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه باهنر کرمان در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. نتایج نشان داد که برای بهبود اکثر پارامترهای رشد و عملکرد، دست‌کم دو مرحله تیمار با متیل جاسمونات ضروری است. مؤثرترین تیمار، غلظت 5 میکرومولار متیل جاسمونات در هر سه مرحله بود که در مقایسه با شاهد سبب کاهش درصد نشت یونی (42 درصد) و افزایش پارامترهای رطوبت نسبی برگ (32 درصد)، شاخص کلروفیل (45 درصد)، وزن تر بوته (38 درصد)، وزن تر ریشه (40 درصد)، ضخامت گوشت (33 درصد)، عملکرد میوه در حالت دو میوه در بوته (24 درصد) و در حالت سه میوه در بوته (19 درصد) شد؛ ولی بر سفتی پوست و سفتی گوشت تأثیری نداشت. ازاین‌رو این رقم می‌تواند حداقل سه میوه در بوته را بدون کاهش میانگین عملکرد هر میوه تولید کند.    

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر تنظیم کنندة رشد متیل جاسمونات بر ویژگی های رویشی و عملکرد میوة طالبی رقم ʼسمسوریʻ

به منظور بررسی تأثیر تنظیم کنندة رشد متیل جاسمونات بر ویژگی های رشد، تعداد میوه و مقدار محصول در طالبی رقم ʼسمسوریʻ، آزمایشی در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان در تابستان 1391 اجرا شد. طالبی رقم ʼسمسوریʻ به دلیل داشتن ویژگی های مطلوب در سطح وسیعی در ایران کشت می شود و به همین دلیل افزایش کمیت و کیفیت میوة آن ضروری به نظر می رسد. برخی تنظیم کننده های رشد شامل متیل جاسمونات در غلظت های من...

متن کامل

اثر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر رشد، عملکرد وکیفیت میوه طالبی رقم شاه‌پسندی

Plant growth regulators may leave positive effects on different plants. A factorial experiment using RCBD was conducted to study the impact of brassinosteroied (Br) and ethephon on growth and development of cantaloupe (Shahpasandi) in 2014, in Kerman University Research Station, Kerman, Iran. Three levels of Br (0, 0.5 and 0.75 mM) as seed soaking and two levels of ethphon (0 and 250 mg/l) as f...

متن کامل

اثر تیمار قبل از برداشت متیل جاسمونات بر ویژگی‌های کیفی و ماندگاری میوه آلوی رقم قطره‌طلا

آلو از جمله میوه­هایی است که به شکل مصارف تازه خوری و صنایع تبدیلی مورد استفاده قرار می­گیرد. پژوهش حاضر به ‌منظور بررسی ­اثر تیمار قبل از­ برداشت متیل جاسمونات بر خصوصیات کیفی و عمرانبارمانی میوه آلوی رقم قطره طلا انجام شد. آزمایش ­به‌ صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی­ در4 تکرار اجرا گردید. متیل جاسمونات در5­ سطح (0، 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی مولار) به ‌صورت اسپری روی شاخه‌های­ درختان...

متن کامل

اثر تنظیم کننده رشد متیل جاسمونات (mj)بر پارامترهای رشد، عملکرد، تعداد وبرخی خصوصیات کیفی میوه طالبی (.cucumis melo l) رقم سمسوری

برخی تنظیم کننده های رشد نظیرمتیل جاسمونات درغلظت های مناسب قادر به بهبود رشد ونمو گیاه می باشند. به منظور مطالعه اثراین تنظیم کننده بررشد ونموگیاه طالبی و عملکرد میوه آن، آزمایشی درمزرعه با استفاده از غلظت های 0 ، 5/2 و5 میکرومولار به صورت خیساندن بذر، محلول پاشی در مرحله 7-6 برگی، مرحله بعد از تشکیل میوه و ترکیب خیساندن ومحلول پاشی انجام گردید. همچنین اثر تیمارها برعملکرد میوه دربوته های با 2...

15 صفحه اول

اثر آماده سازی بذر با تنظیم کننده‌های رشد بر خصوصیات جوانه‌زنی، رشد و عملکرد میوه طالبی

Seed pretreated with plant growth regulators can improve germination parameters, growth, and yield of crops. Thus, in two greenhouse and field experiments, effects of seed treatment with 0.1 mM salicylic acid (SA), 1µM methyl jasmonate (MJ), 1.5% humic acid (HA), and water (as Control) on germination parameters, seedling growth, and also growth and fruit yield were studied. In the first experim...

متن کامل

اثر شوری بر فیزیولوژی رشد رویشی، اجزاء عملکرد و خصوصیات کیفی میوه توت فرنگی رقم کاماروزا

توت فرنگی یکی از میوه های ارزشمندی است که کشت آن به صورت چندساله و یک ساله (گلخانه ای) رو به گسترش است. این گیاه به شوری حساس می باشد. این پژوهش به­منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری (صفر، 15، 30، 45 و 60 میلی مولار کلریدسدیم) بر تغییرات رشد رویشی، زایشی و خصوصیات کیفی میوه توت فرنگی رقم کاماروزا در شرایط هیدروپونیک اجرا گردید. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. نتایج ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 17  شماره 3

صفحات  671- 682

تاریخ انتشار 2015-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023