اثر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله ذرت به جای دانه ذرت بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی

نویسندگان

  • جمشید قیاسی قلعه کندی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
  • سمیه قربانی قرخبلاغ گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
  • عبالرضا یگانه گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
  • یحیی ابراهیم نژاد گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر جایگزینی سطوح مختلف دانه ذرت به جای جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی

به منظور بررسی اثرجایگزینی سطوح مختلف دانه ذرت به جای دانه جو در جیره بر عملکرد و برخیصفات تولید‌مثلی دراوایل دوره شیردهی، تعداد 15 رأس گاو شیرده هلشتاین زایش دوم(11 ±26روز پس از زایش) با میانگین تولید شیر6/5 ± 7/36 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی به مدت 75 روز (15 روز عادت‌دهی و 60 روز نمونه‌گیری) مورد بررسی قرار گرفتند.جیره‌های آزمایشی هم‌انرژی، هم‌پروتئین وحاوی سطوح مختلف دانه ذرت (به‌ترتیب...

متن کامل

تأثیر تغذیه مرطوب بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی در جیره‌های بر پایه ذرت-کنجاله سویا در شرایط تنش گرمایی

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر تغذیه مرطوب بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجههای بیوشیمیایی خون جوجههای گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه ذرت-کنجاله سویا در شرایط تنش گرمایی انجام شد. تعداد160قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه سویه راس308با میانگین وزنی مشابه در قالب طرح کاملاً تصادفی به4تیمار و4تکرار و10جوجه در هر تکرار تقسیم شدند. در هفته اول تمامی جوجهها با جیره خشک تغذیه شده و تیمارهای آزمایشی شام...

متن کامل

اثر جایگزینی سورگوم بومی سیستان و بلوچستان به جای ذرت بر عملکرد جوجه های گوشتی

سه آزمایش جهت تعیین ارزش غذایی و کاربرد سورگوم بومی استان سیستان و بلوچستان در تغذیه طیور انجام شد. در آزمایش اول پروتئین، انرژی خام، چربی خام، فیبرخام، تانن، کلسیم و فسفر دانه سورگوم اندازه گیری شد. اندازه گیری تانن به روش folin phenol ciocalteu نشان داد که این دانه دارای 0/075 درصد تانن بود که کمتر از نصف میزان تانن موجود در واریته های کم تانن است. در آزمایش دوم اشکال انرژی قابل متابولیسم (am...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 91  شماره 2

صفحات  93- 108

تاریخ انتشار 2013-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023