اثر دیواره سلولی علوفه فرآیند شده بر روی ترکیب و تولید شیر گاوهای هلشتاین

نویسندگان

  • حمید امانلو
  • علی نیکخواه
  • محمدرضا بهشتی
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تغییرات فصلی بر ترکیب و تولید شیر گاوهای هلشتاین تغذیه شده با دانه کتان

چکیده:سابقه و هدف: به منظور بررسی اثر تغییرات فصلی و رژیم غذایی بر ترکیب و تولید شیر خام و ارتباط این شاخص‌ها با یکدیگر، شیر 5 گاوداری صنعتی ارزیابی شد.مواد و روشها: این آزمایش در 2 فصل تابستان و زمستان در سال 1393 انجام شد. تغییرات دمایی از ایستگاه تحقیقات هواشناسی شمال شرق ایران (مشهد) جمع آوری شد. گاوهای شیرده با 2 جیره متفاوت در سه سطح تولید (پر تولید، متوسط تولید و کم تولید) تغذیه شدند: جی...

متن کامل

اثر آرد ماهی کیلکا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای پرتولید هلشتاین

جهت تعیین مناسب ترین درصد افزودن آرد ماهی به جیره و اثر آن بر تولید و ترکیب شیر، 32 رأس گاو هلشتاین چند زایش بر اساس تولید مقدار شیر، انتخاب و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در یک آزمایش تولیدی 75 روزه ( 15 روز پیش آزمایش، 60 روز آزمایش ) مورد استفاده قرار گرفتند . گاوها با چهار جیره غذایی ( 4،3،2،1) متوازن شامل : 4/44 درصد علوفه و 6/55 درصد کنسانتره به ترتیب حاوی 0، 2،1، 3 درصد آرد ماهی مو...

متن کامل

تأثیر عمل‌آوری دانه کتان بر تولید شیر و ترکیب اسیدهای چرب موجود در شیر گاوهای هلشتاین

این آزمایش به منظور بررسی اثر فرآوری دانه کتان بر انتقال اسیدهای چرب با چندین پیوند دوگانه به شیر گاوهای شیرده هلشتاین انجام شد. تعداد 24 رأس گاو شیرده در قالب طرح کاملاً تصادفی، به‌طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. گروه‌های آزمایشی شامل جیرۀ شاهد حاوی تخم پنبه، جیرۀ حاوی دانه کتان سالم، جیرۀ حاوی دانه کتان آسیاب شده و جیرۀ حاوی دانه کتان اکسترود شده بودند. افزودن دانه کتان سالم و یا فرآوری شد...

متن کامل

اثر سطوح مختلف ذرت سیلو شده و یونجه بر تولید شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین

در این مطالعه اثر تغذیه نسبت‌های مختلف یونجه خشک و ذرت سیلو شده برتولید و ترکیبات شیر گاوهای هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 15 راس گاو هلشتاین با میانگین تولید روزانه 10±37 کیلوگرم شیر انجام شد. جیره‌ها شامل سه سطح یونجه و سه سطح ذرت سیلو شده شامل: 1) 10% یونجه -30% ذرت سیلو شده، 2) 20% یونجه-20% ذرت سیلو شده و 3) 30% یونجه -10% ذرت سیلو شده بودند. همه جیره...

متن کامل

تاثیر غلظت انرژی جیره دوره خشکی بر تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین

تاثیر انرژی جیره در دوره خشکی بر تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین، با استفاده از 2143 راس گاو هلشتاین مطالعه شد. سه سطح از انرژی خالص شیردهی در دوره­ی دور از زایش و نزدیک به زایش، به ترتیب 55/1، 45/1، 35/1 و 65/1، 54/1، 44/1مطالعه شد. آمار توصیفی گله­ها و گاوها گزارش شد. اثر انرژی جیره­های دور از زایش بر تولید و ترکیب شیر تا 120 روزگی معنی­دار  نبود  ولی در کل دوره شیردهی، تولید شیر با افزایش غ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 33  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2002-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023