اثر رشد اقتصادی و مصرف انرژی بر آلودگی محیط‌زیست: مطالعه موردی ایران

نویسندگان

  • مسعود نونژاد دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
چکیده مقاله:

بیشتر فعالیت‌های اقتصادی ناگریز به استفاده از منابع طبیعی بوده و در عین حال با انتشار پسماندهای ناشی از تولید در محیط‌زیست سبب به وجود آمدن فشار بر اکوسیستم طبیعی می‌شوند. در این تحقیق تلاش شده است تا به بررسی رابطه بین انتشار دی‌اکسیدکربن و متغیرهای درآمد ملی، آزادسازی تجاری، تولید برق، مصرف کل فرآورده‌های نفتی، مصرف گاز طبیعی و سرمایه‌گذاری داخلی در قالب فرضیه زیست‌محیطی کوزنتس با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالانه اقتصاد ایران برای دوره زمانی (1358-1391) و با بهره‌گیری از روش الگوی خود رگرسیونی با وقفه‌های توزیعی گسترده (ARDL )پرداخته شود. این امر نشان می‌دهد که فرضیه زیست محیطی و وجود منحنی کوزنتس در ایران تا اندازه ای مورد تایید قرار می گیرد، و برای تحقق کامل آن باید رشد استاندار و تکنولوژی کامل تولید صورت گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش درآمد ملی، آزادسازی تجاری، تولید برق، مصرف کل فرآورده‌های نفتی ، مصرف گاز طبیعی و سرمایه‌گذاری داخلی اثر مثبت و معناداری بر انتشار دی‌اکسیدکربن دارند. همچنین مجذور درآمد اثر منفی، اما ضعیف‌تری نسبت به درآمد بر آلودگی محیط‌زیست دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رشد اقتصادی، مصرف انرژی و آلودگی هوا در ایران

این پژوهش به بررسی وجود و جهت علیت گرانجری بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار دی­اکسیدکربن در دوره زمانی 1384-1350 ایران می­پردازد. برای این منظور، الگوی چند متغیره­ای شامل رشد اقتصادی، مصرف انرژی، انتشار دی‌اکسیدکربن، موجودی سرمایه، نیروی کار و جمعیت شهرنشین را به‌کار می‌گیرد. سپس، با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی تودا-یاماموتو به تعیین علیت بین متغیرها می­پردازد. نتایج نشان می­دهند رابطه علی...

متن کامل

رشد اقتصادی، مصرف انرژی و آلودگی زیست‌محیطی )مطالعه موردی: بخش حمل‌ونقل ریلی کشور(

مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی هر سه اجزای نظام تولیدی اقتصاد هستند که بررسی ارتباط سه‌گانه‌ی آن‌ها برنامه‌ریزان را به ارائه راهکارهای مناسب برای نیل به اهداف اقتصادی همراه با حفظ محیط‌زیست رهنمون می‌کند. هدف  مقاله‌ی حاضر بررسی روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی زیست‌محیطی در بخش  حمل‌ونقل ریلی است. ازاین‌رو با استفاده از رویکرد الگوی خود بازگشت با وقفه‌های توز...

متن کامل

رشد اقتصادی، مصرف انرژی و آلودگی هوا در ایران

این پژوهش به بررسی وجود و جهت علیت گرانجری بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار دی­اکسیدکربن در دوره زمانی 1384-1350 ایران می­پردازد. برای این منظور، الگوی چند متغیره­ای شامل رشد اقتصادی، مصرف انرژی، انتشار دی اکسیدکربن، موجودی سرمایه، نیروی کار و جمعیت شهرنشین را به کار می گیرد. سپس، با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی تودا-یاماموتو به تعیین علیت بین متغیرها می­پردازد. نتایج نشان می­دهند رابطه علی...

متن کامل

تبیین اثر رشد اقتصادی و یک‌پارچه‌سازی بازار انرژی بر مصرف انرژی در ایران: رویکرد گشتاورهای ‌‌تعمیم‌یافته

انرژی یک نیاز اساسی برای استمرار توسعه اقتصادی، تدارک و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشری است. به دلیل محدودیت و کمیابی منابع و نیز با توجه به نقش و اهمیت گسترده‌ انرژی در رشد و توسعه‌ اقتصادی کشورها، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در ایران مطالعات زیادی در ارتباط با تقاضای انرژی صورت گرفته است. اما این تحقیق با رویکردی متفاوت به مطالعه در این زمینه پرداخته است. م...

متن کامل

تأثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی ایران؛ رهیافت بیزی

در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی متوسط­گیری بیزی به بررسی رابطه بین 16متغیر مؤثر بر رشد اقتصادی ایران طی سال‌های (1393-1340) پرداخته­ایم. نتایج مبنی بر احتمال شمول متغیرها در الگو حاکی از آن است که نسبت سرمایه­گذاری به تولید، نرخ رشد جمعیت (با علامت منفی)، رشد واردات کالاهای سرمایه­ای، رشد نیروی کار و رشد واردات کالاهای واسطه­ای به ترتیب رتبه اول تا پنجم را در رشد اقتصادی ایران به خود...

متن کامل

تأثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی ایران؛ رهیافت بیزی

در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی متوسط­گیری بیزی به بررسی رابطه بین 16متغیر مؤثر بر رشد اقتصادی ایران طی سال‌های (1393-1340) پرداخته­ایم. نتایج مبنی بر احتمال شمول متغیرها در الگو حاکی از آن است که نسبت سرمایه­گذاری به تولید، نرخ رشد جمعیت (با علامت منفی)، رشد واردات کالاهای سرمایه­ای، رشد نیروی کار و رشد واردات کالاهای واسطه­ای به ترتیب رتبه اول تا پنجم را در رشد اقتصادی ایران به خود...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 3

صفحات  99- 124

تاریخ انتشار 2017-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023