× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

اثر سطوح مختلف آب آبیاری و کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی در روش آبیاری قطره‌ای (نواری تیپ)

نویسندگان

  • سید حمیدرضا ضیاء الحق استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، شاهرود، ایران.
  • سیدحسن موسوی فضل استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، شاهرود، ایران.
  • علیرضا محمدی عضو هیات علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، شاهرود، ایران.
  • فرامرز فائزنیا محقق بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، شاهرود، ایران.

چکیده

به­منظور بررسی اثر مقادیر مختلف آب آبیاری و کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی در آبیاری قطره­ای، پژوهشی در اراضی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان سمنان (شاهرود) به مدت دو سال انجام شد. طرح به­صورت فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با دو فاکتور  و در چهار تکرار انجام شد. فاکتورها عبارت بودند از : 1- آب آبیاری در چهار سطح (40، 60، 80  و 100 درصد نیاز)  2 -  کود نیتروژن در سه سطح (60 ،80 و 100 درصد نیاز). نیاز آبی گیاه با روش پنمن _ مانتیث محاسبه و با دور آبیاری سه روز به مزرعه داده شد. نتایج نشان داد، اثر جداگانه و اثر متقابل آب و کود نیتروژن بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی میوه از جمله تجمع ازت، بریکس، pH و ویتامین C معنی­دار شد. بیشترین عملکرد (4/89 تن در هکتار) و کارایی مصرف آب (8/15 کیلوگرم برای هر مترمکعب در هکتار) از تیمار آبی 80  و کودی 60 درصد به­دست آمد. متوسط حجم آب مصرفی در تیمارهای 40، 60، 80 و 100 درصد نیاز آبی به­ترتیب برابر 3000، 4500، 5500 و 6500 مترمکعب در هکتار بود. مقدار کود نیتروژن مصرفی در سطوح کودی 60، 80 و 100 درصد به­ترتیب برابر 150، 200 و 250 کیلوگرم در هکتار شد. تیمار آب 80  و کودی 60 درصد به­عنوان تیمار برتر اتتخاب ‌شد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

این تحقیق به منظور بررسی و ارزیابی اثر سیستم‌‌های مختلف آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری چغندرقند در ایستگاه تحقیقات اکباتان در همدان، در دو سال زراعی 1382 و 1383 انجام شد. آزمایش به صورت طرح کرت‌های یکبار خرد شده (اسپلیت پلات) در سه تکرار انجام شد که سه سیستم‌ مختلف آبیاری بارانی (کلاسیک)، نشتی (هیدروفلوم) و قطره‌ای نواری (تیپ) در کرت‌های اصلی و پنج سطح کود ن...

به منظور تعیین مناسب‌ترین آرایش کاشت رقم Cal J–N3 گوجه‌فرنگی در روش آبیاری قطره‌ای نواری، در ایستگاه تحقیقات برازجان طی دو سال زراعی 90-1388 آزمایشی به صورت اسپلیت‌پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تیمار فاصله کاشت بین ردیف شامل120، 140، 160، 180 و 200 سانتی‌متر در کرت اصلی و سه تیمار فاصله کاشت روی ردیف شامل 40، 50 و 60 سانتی‌متر در کرت فرعی در سه تکرار به اجرا در آمد. نتایج حاصل از...

تنش­هایآبیو شورییکیازمشکلاتتولیدفرآورده­های کشاورزیدربسیاریازنقاطدنیااست.در این تحقیق اثر سطوح مختلف شوری(دو، پنج و هشت دسی زیمنس بر متر)، سطوح مختلف آب آبیاری(120%، 100%، 75% و50 درصد نیاز آبی گیاه) و سه مرحله برداشت بر برخی پارامترهای کمی و کیفی گیاه سورگوم علوفه­ای در منطقه سیستان مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل اسپلیت پلات در زمان با 12 تیمار و سه تکرار در سه مرحله برداشت ...

محدودیت منابع آب، پتانسیل تبخیر بالا، کشت بسیاری از محصولات کشاورزی را که دارای دورهء رشد طولانی و نیاز آبی بالا می باشند را با محدودیت جدی مواجه ساخته است. چغندرقند از محصولات استراتژیک کشور بوده که تولید آن در بخش کشاورزی و همین­طور صنایع جانبی بسیار حائز اهمیت است و در اکثر استان­های کشور کشت می­گردد. در کشت فاریاب، اکثر اراضی تحت کشت چغندرقند با روش نشتی آبیاری می­شوند. ت...

در این تحقیق تأثیر توأم میزان عناصر نیتروژن و فسفر در دو روش آبیاری شیاری و قطره‌ای نواری بر عملکرد و کیفیت بذر چغندرقند رقم 7233 مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال‌های 83 و 84 در ایستگاه اکباتان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان انجام شد. روش‌های آبیاری در کرت‌های اصلی و چهار سطح نیتروژن (0، 60، 120 و180 ک...

به منظور بررسی تأثیرات کم آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن بر ویژگی­های کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه، آزمایشی گلدانی در منطقۀ سوادکوه استان مازندران به مدت یک ­سال (سال 1390) اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل­ تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اصلی شامل سه تیمار آبی (25، 50 و 75 درصد) ظرفیت مزرعه و فاکتور فرعی دو تیمار کودی (صفر و 5/2 درصد) نیترات آمونیوم به صورت محلول...