اثر سطوح مختلف اسانس مرزه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی از فراسنجه های ایمنی و خونی جوجه های گوشتی

نویسندگان

  • بوجارپور, محمد
  • زاده امیری, مریم
  • سالاری, سمیه
  • قربانپور, مسعود
  • ممویی, مرتضی
چکیده مقاله:

  This experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of Satureja Hortensis essence on performance, carcass characteristics and immune response of broiler chickens . 220 one day old Ross 308 chicks were used in completely randomized design with 20 experimental units with 4 treatments, 5 replicates and 11 chicks in each replicate for 42 days. The dietary treatments consisted of a basal diet, and Satureja Hortensis essence (150, 300 and 450 ppm) added to the basal diet. Performance parameters were recorded weekly and carcass characteristics analyzed at 42 days of age. The results showed that consuming 300 ppm essence increased the feed intake of broiler chickens (P<0.05). The lowest relative weight of abdominal fat was related to 450 ppm Satureja Hortensis essence (P<0.05). At 35 and 42 days of age, highest antibody titer against SRBC was observed in group fed with diet containing 150 ppm essence (P<0.05). At 35 day, highest antibody titer against Newcastle at 150 ppm and at 42 day, the highest antibody titer was observed in group fed diet containing 300 ppm Satureja Hortensis essence. At 42 day, the highest antibody titer against Gumboro was related to 150 ppm essence (P<0.05). The lowest percentage of heterophil e, the highest percentage of lymphocytes and the lowest ratio of heterophil e to lymphocyte proliferation were observed in the 450 ppm essence (P<0.05). Our results suggest that addition of Satureja Hortensis essence to broiler diet did not affect performance and carcass characteristics but improved immune responses of broiler chicks.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر سطوح مختلف تریپتوفان بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

زمینه مطالعه: تنش گرمایی از طریق تغییرات فیزیولوژیک در بدن باعث کاهش عملکرد در طیور می‌گردد. هدف: این تحقیق به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف تریپتوفان بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش صورت گرفت. روش کار: دویست و پنجاه قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار (پن) به ازای هر تیمار و10 جوجه در هر تکرار پرورش دا...

متن کامل

اثر سطوح مختلف تربوتالین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف تربوتالین، یک اگونیست بتاآدرنرژیک، در جیره ی غذایی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار شامل سطوح صفر (شاهد)، 5/7 و 15ppm (قسمت در میلیون) تربوتالین در کیلوگرم جیره و چهار تکرار (10 قطعه جوجه در هر تکرار)، جمعاً 120 قطعه جوجه ی گوشتی نرسویه ی کاب از سن 29 روزگی تا 49 روزگی به اجرا گذاشته...

متن کامل

تاثیر سطوح مختلف عصاره گیاه دارویی پنیرک بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های ایمنی و خونی جوجه های گوشتی

این آزمایش، به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره گیاه دارویی پنیرک بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه­های ایمنی و خونی جوجه­های گوشتی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 16 واحد آزمایشی شامل 4 تیمار و 4 تکرار و در هر تکرار 11 قطعه جوجه انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه (کنترل) و سطوح مختلف عصاره پنیرک (1/0، 2/0 و 3/0 درصد جیره) بودند. خوراک مصرفی و اضافه وزن بصورت هفتگی ثبت شد. در 25 و 32 ...

متن کامل

تاثیر سطوح مختلف ژل آلوئه ورا بر عملکرد، خصوصیات لاشه، کیفیت گوشت و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

این پژوهش به منظور ارزیابی استفاده از سطوح مختلف ژل آلوئه­ورا و آنتی­بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، ویژگی­های لاشه، کیفیت گوشت و بعضی فراسنجه های خونی جوجه­های گوشتی انجام شد. تعداد 180 قطعه جوجه گوشتی نر راس (308)، در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شدند. تیمار­های آزمایشی شامل: تیمار شاهد (بدون افزودنی)، سطوح مختلف 5/1، 2، 5/2 درصد ژل آلوئه­ورا و آ...

متن کامل

بررسی اثر مقادیر مختلف بذر خارمریم بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

به منظور بررسی اثر  بذر گیاه دارویی خارمریم بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار  از 0 تا 42 روزگی  انجام شد. جیره­های آزمایشی شامل شاهد (جیره بدون استفاده از بذر خارمریم) و سطوح 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد بذر خارمریم بود. در پایان دوره آزمایش دو پرنده از هر تکرار جهت بررسی قسمت­های مختلف لاشه و...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 9

صفحات  1- 12

تاریخ انتشار 2014-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023